Plany finansowe na 2013 rok Krajowych Banków Komercyjnych oraz ich wykonanie za 2012 rok

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.03.250x167W notatce przedstawiono podstawowe informacje dotyczące wykonania planów finansowych banków w 2012 roku2 oraz ich plany finansowe na 2013 rok1.

W 2013 roku banki planują powiększyć portfele kredytowe sektora niefinansowego, w szczególności rozwinąć poziom należności od sektora przedsiębiorstw. Jednak ze względu na obserwowane osłabienie gospodarcze spowodowane m.in. negatywną reakcją gospodarstw domowych i sektora przedsiębiorstw na brak perspektywy szybkiej poprawy koniunktury gospodarczej, prawdopodobnie nie wszystkie banki będą mogły zrealizować swoje zamierzenia zgodnie z wytyczonymi planami. W ubiegłym roku, banki również zakładały największe przyrosty w segmencie portfela należności od przedsiębiorstw, jednak w rzeczywistości plany te były zrealizowane tylko w niewielkim stopniu. W warunkach niepewności otoczenia makroekonomicznego odzwierciedlonej m.in. we wzroście ryzyka działalności sektora bankowego, zmiany wrażliwości kształtowania się portfeli kredytowych banków na skutek oddziaływanie różnych czynników ryzyka o charakterze podażowym i popytowym mogą powodować znaczące rozbieżności między prognozami banków a ich wykonaniem.

W 2012 roku większość banków stopniowo ograniczała wartość finansowania zagranicznego rozwijając lokalną bazę depozytową. W 2013 roku banki planują dalszą dywersyfikację źródeł finansowania, zmniejszając zależność od swoich grup kapitałowych (planowany spadek finansowania otrzymanego od podmiotów powiązanych o 7,5% wynika także w dużej mierze z wygaszania starego portfela kredytów walutowych) i zwiększając bazę depozytową od podmiotów niefinansowych, zwłaszcza od przedsiębiorstw. Działania UKNF zmierzają jednocześnie w kierunku wydłużania terminów zapadalności pasywów sektora bankowego w celu dostosowania do struktury terminowej aktywów.

Biorąc pod uwagę niepewną sytuację makroekonomiczną oraz ujemny przyrost bazy depozytowej od przedsiębiorstw w 2012 roku, plany banków odnośnie wzrostu tego portfela w 2013 roku mogą zostać nie w pełni zrealizowane we wszystkich bankach.

W warunkach utrzymującego się podwyższonego ryzyka w otoczeniu zewnętrznym, planowana kontynuacja wzmacniania bazy kapitałowej banków w 2013 roku jest zgodna z zaleceniami UKNF. Jej realizacja powinna sprzyjać utrzymaniu stabilności, bezpieczeństwa oraz dalszego rozwoju sektora, jak i ułatwić bankom samodzielne pozyskanie alternatywnych źródeł finansowania działalności.

WYKONANIE PLANÓW FINASOWYCH ZA 2012 ROK

Dane zaprezentowane poniżej pochodzą z przesłanych przez banki planów finansowych na 2012 rok, które zostały porównane z ich wykonaniem według danych na koniec 2012 roku.

 • W 2012 roku większość banków planowała zwiększyć swoją działalność, która miała prowadzić do łącznego wzrostu sumy bilansowej banków o 5% w porównaniu z 2011 rokiem. Faktycznie wzrost tego wskaźnika wyniósł 4%.
 • Rozwój portfela kredytowego od sektora niefinansowego miał zostać zrealizowany głównie poprzez wzrost portfela należności od przedsiębiorstw o 13%. Na koniec 2012 roku odnotowano ostatecznie wzrost tego portfela należności w wysokości 3%, a jego jakość pogorszyła się silniej niż planowano (z 10,6% na koniec 2011 roku do 12,1% na koniec 2012 roku wobec planowanego poziomu 11,0%).
 • Planowany wzrost portfela należności od gospodarstw domowych na poziomie 3% pozostał ostatecznie na niezmienionym poziomie. Jakość pogorszyła się nieznacznie (z 7,2% na koniec 2011 roku do 7,4% na koniec 2012 roku).
 • Planowano, że depozyty przedsiębiorstw wzrosną łącznie o 10%, a depozyty gospodarstw domowych o 11%. Faktycznie nastąpił spadek portfela depozytów przedsiębiorstw o 7%, a portfel depozytów gospodarstw domowych zwiększył się o 8%.
 • Banki planowały w 2012 r. zmniejszyć finansowanie od podmiotów sektora finansowego o 5%, a faktycznie to finansowanie zmniejszyło się o 2%.
 • Fundusze własne banków wzrosły silniej niż planowano (o 17% wobec planowanych 9%), przy czym przyrost ten był determinowany głównie przez zwiększenie funduszy podstawowych (o 16% wobec planowanego poziomu 11%). Jednocześnie słabiej niż planowano wzrosły wymogi kapitałowe banków: całkowity wymóg kapitałowy – wzrost planowany o 11%, a faktyczny o 3%; wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego – wzrost według przewidywań o 13%, a faktyczny o 1%; z tytułu ryzyka operacyjnego wzrost był podobny do planowanego – o 2%.
 • W rezultacie współczynnik wypłacalności dla całej grupy krajowych banków komercyjnych miał według planów zmniejszyć się z 13,1% do 12,8%, a faktycznie wzrósł do poziomu 14,8%.
 • Współczynnik Tier 1 miał według planów banków kształtować się na poziomie nieznacznie niższym niż na koniec 2011 roku (11,58% wobec 11,64%), a faktycznie wyniósł 13,1% na koniec 2012 roku.
 • Tylko 8 podmiotów spośród badanych banków planowało wypłacić dywidendę w łącznej wysokości 5,1 mld zł. Ostatecznie dywidendę z zysku za 2011 rok wypłaciło 11 banków w łącznej wysokości 4,2 mld zł.
 • W 2012 roku banki prognozowały wzrost wyniku netto o 3% wobec wyniku osiągniętego na koniec 2011 roku. Wynik netto za 2012 rok wyniósł ostatecznie o 0,2% więcej w stosunku do wyniku wypracowanego w 2011 roku.
130422.knf.wykresy.01.975x1364
wykresy

 

PLANY FINANSOWE NA 2013 ROK

Ankieta dotycząca planów finansowych banków na 2013 roku została skierowana do 43 krajowych banków komercyjnych, których łączny udział w aktywach sektora wyniósł 92% na koniec 2012 roku.

 • Większość banków planuje w 2013 roku zwiększyć swoją działalność o 4% (wyrażoną wzrostem sumy bilansowej).
 • Banki prognozują, iż przedsiębiorstwa będą inwestowały w swój rozwój i w związku z tym ich należności wobec banków wzrosną o 19%. Przy czym planowany jest wzrost o 25% portfela należności od dużych przedsiębiorstw oraz wzrost o 15% portfela należności od małych i średnich przedsiębiorstw. Jednocześnie banki przewidują stosunkowo nieduży wzrost portfela należności od gospodarstw domowych o 4%. W ramach tego portfela planowany jest niewielki wzrost (o 2%) kredytów mieszkaniowych (wzrost portfela kredytów mieszkaniowych udzielanych w złotych o 13%, przy jednoczesnym spadku portfela kredytów udzielanych w walucie obcej o 7%) i wzrost kredytów konsumpcyjnych dla osób prywatnych o 8%.
 • Jakość portfela należności od przedsiębiorstw i od gospodarstw domowych według przewidywań banków ma się kształtować na podobnym poziomie jak na koniec 2012 roku.
 • Planowany jest znaczący wzrost bazy depozytowej pozyskiwanej od przedsiębiorstw (o 15%). Banki planują, że depozyty gospodarstw domowych wzrosną o 7%.
 • Banki planują również wzrost bazy depozytowej pozyskiwanej od sektora finansowego (o 5%) oraz będą zwiększać swoje finansowanie zaciągając kredyty wobec sektora finansowego (wzrost o 4%).
 • Planowany jest spadek bilansowego finansowania otrzymywanego od podmiotów powiązanych o 7,5%. Dotychczasowe i planowane zmniejszenie finansowania od podmiotów powiązanych jest wynikiem m. in. rekomendowanej przez UKNF dywersyfikacji źródeł finansowania oraz w dużym stopniu wygaszania starego portfela kredytowego głównie we frankach szwajcarskich, a co za tym idzie powolnego spadku finansowania tego portfela.
 • Fundusze własne według banków wzrosną łącznie o 9% na koniec 2013 roku, przy czym wzrost ten będzie determinowany przez wzrost funduszy podstawowych (o 12%) przy jednoczesnym spadku funduszy uzupełniających (o 12%) oraz spadku kapitału krótkoterminowego. Wymogi kapitałowe banków wzrosną (o 8%), przy czym wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego wzrośnie o 9%, a z tytułu ryzyka operacyjnego o 5%.
 • Według planów banków współczynnik wypłacalności dla całej grupy krajowych banków komercyjnych wzrośnie z 14,8% do 14,9%.
 • Współczynnik Tier 1 według planów banków wyniesie 13,5% na koniec 2013 roku wobec 13,1% na koniec 2012 roku.
 • Tylko 8 podmiotów spośród badanych banków planuje wypłacić dywidendę z zysku za 2012 rok.
 • Z prognoz banków wynika, iż na koniec 2013 roku wypracowany wynik netto będzie na podobnym poziomie jak na koniec 2012 roku (niższy jedynie o 0,2%), przy czym wzrost wyniku planuje ponad połowa ankietowanych bankówZ prognoz banków wynika, iż na koniec 2013 roku wypracowany wynik netto będzie na podobnym poziomie jak na koniec 2012 roku (niższy jedynie o 0,2%), przy czym wzrost wyniku planuje ponad połowa ankietowanych banków
130422.knf.wykresy.02.999x1563
wykresy

 

Źródło: KNF

(1) Na podstawie ankiety UKNF pozyskanej na początku marca 2013 r.
(2) Według planów banków na 2012 r. oraz danych sprawozdawczych na dzień 16 marca 2013 r.
(3) Niektóre banki nie prognozują wszystkich zmiennych, w związku z czym przedstawione powyżej sumy różnią się.