PKO Bank Polski na Kongresie Bankowości Detalicznej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

111119.foto2O zagrożeniach dla wewnętrznej stabilności polskiego sektora finansowego jakie generuje kryzys w strefie euro, ewentualnej repolonizacji banków wystawianych na sprzedaż przez zagranicznych akcjonariuszy i źródłach finansowania segmentu detalicznego w dobie rosnących wyzwań regulacyjnych dyskutowali bankowcy, przedstawiciele nadzorców oraz środowisk akademickich uczestniczący w IV Kongresie Bankowości Detalicznej współorganizowanym przez PKO Bank Polski, Gdańską Akademię Bankową i Biuro Informacji Kredytowej.

Uczestnicy debaty „Konsekwencje kryzysu w strefie euro dla bankowości detalicznej w krajach goszczących” moderowanej przez Prezesa PKO Banku Polskiego Zbigniewa Jagiełło zwracali uwagę, że choć brak jest obecnie istotnych nierównowag makroekonomicznych w Polsce, to liczne, potencjalne zagrożenia niesie ze sobą wysoce niestabilna sytuacja na europejskim rynku finansowym. Dotyczy to zarówno przyszłego tempa rozwoju unijnej gospodarki, jak i ryzyka problemów z niewystarczającą kapitalizacją i brakiem płynności, które mogą doskwierać zagranicznym akcjonariuszom polskich instytucji finansowych.

Jako czynnik zagrażający stabilności wskazywano także możliwość takiego przeniesienia regulacji bazylejskich na grunt prawa Unii Europejskiej, które wprowadzałoby zasadę maksymalnej harmonizacji, oznaczającą zarządzanie kapitałem i płynnością na poziomie spółek-matek europejskich grup bankowych, a w konsekwencji marginalizowanie roli lokalnych nadzorców i ograniczanie efektywności polityki pieniężnej prowadzonej przez krajowe banki centralne.

– Mimo tych zagrożeń, na tle reszty Europy, polski sektor bankowy nadal jawi się jako obszar relatywnej stabilności, ponieważ jest rentowny, dobrze skapitalizowany i płynny – powiedział Zbigniew Jagiełło podsumowując debatę.

Z kolei w panelu dotyczącym „Źródeł finansowania bankowości detalicznej”, współmoderowanym przez Zbigniewa Jagiełło oraz Macieja Medera z firmy zeb/ uczestnicy dyskutowali o koniecznych zmianach w strukturze finansowania działalności kredytowej, jakie wymusi na bankach wprowadzenie nowych norm nadzorczych dotyczących płynności długoterminowej oraz likwidacja preferencji podatkowych dla lokat z dzienną kapitalizacją odsetek. Dominował pogląd, że dla finansowania długoterminowego zadłużenia należy budować transparentny i płynny rynek bankowych papierów dłużnych, w tym listów zastawnych, co pozwoli uniknąć kolejnej wojny cenowej o depozyty klientów detalicznych. W tej sesji w roli panelisty wystąpił Jacek Obłękowski, wiceprezes PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za Obszar Rynku Detalicznego.

Na Kongresie dyskutowano także o miejscu mikroprzedsiębiorstw na mapie klientów polskich banków i perspektywach rozwoju płatności mobilnych. Zdaniem uczestników panelu „Nowe technologie i innowacje w bankowości detalicznej” głównym motorem intensywnego rozwoju technologii mobilnych są zmiany postaw konsumenckich. Klienci coraz częściej oczekują od instytucji finansowych dostępności „tu i teraz” – przez 24 godziny na dobę. Barierą w rozwoju pozostają ograniczenia sprzętowe oraz duże rozproszenie dostawców technologii. Jako możliwe rozwiązanie problemu paneliści wskazali porozumienie firm sektora finansowego oraz firm technologicznych na rzecz wspólnego rozwoju usług.

Źrórdło: PKO Bank Polski