Optymalizacja struktury organizacyjnej i poziomu zatrudnienia w Alior Banku

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Alior Bank przystępuje do optymalizacji struktury organizacyjnej, której elementem jest planowana racjonalizacja zatrudnienia w wybranych obszarach biznesowych. Podejmowane działania mają na celu maksymalne wykorzystanie potencjału banku po połączeniu z wydzieloną częścią Banku BPH. Ich efektem ma być osiągnięcie zapowiadanych synergii oraz stworzenie trwałych podstaw do budowania długoterminowej przewagi konkurencyjnej.

4 listopada br. nastąpiło prawne połączenie Alior Banku z wydzieloną częścią Banku BPH. Obecnie trwają intensywne prace zmierzające do pełnej integracji operacyjnej, w tym połączenia systemów informatycznych oraz ujednolicenia oferty i modelu obsługi klientów. Zakończenie tego procesu planowane jest do końca marca 2017 r.

Naturalną konsekwencją fuzji dwóch instytucji finansowych jest dublowanie się oddziałów, występowanie powtarzających się stanowisk i funkcji w jednostkach organizacyjnych połączonego banku. Planowane zmiany organizacyjne wynikają także z konieczności dostosowania się banku do dynamicznie zmieniających się realiów rynkowych. Branża bankowa przechodzi obecnie przemianę technologiczną – klienci masowo korzystają z produktów i procesów w cyfrowych kanałach, spada liczba wizyt i transakcji w oddziałach.

Alior Bank podejmuje szereg działań, aby odpowiedzieć na powyższe wyzwania. Jednym z nich jest optymalizacja struktury organizacyjnej i dostosowanie do niej poziomu zatrudnienia. Rozważany jest scenariusz ograniczenia liczby etatów w formie zwolnień grupowych. Do końca 2017 r. proces ten mógłby objąć maksymalnie 2600 pracowników, w tym kadrę kierowniczą, ekspertów i specjalistów w centrali oraz w sieci sprzedaży. Docelowa liczba osób objętych optymalizacją zatrudnienia zostanie określona po zakończeniu konsultacji z organizacjami związkowymi.

Intencją Alior Banku jest zapewnienie pracownikom, którzy zostaną objęci grupowymi zwolnieniami, korzystniejszego pakietu świadczeń niż wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów. Aby zapewnić zwalnianym pracownikom pomoc w znalezieniu nowej pracy, Alior Bank planuje m.in. podjąć współpracę z właściwymi Powiatowymi Urzędami Pracy, jak również zorganizować szereg szkoleń ułatwiających proces adaptacji na rynku pracy. Zakres działań pozwalających minimalizować skutki społeczne planowanej restrukturyzacji oraz pakiet świadczeń oferowany pracownikom objętym tym procesem, zostaną poddane pod konsultacje związków zawodowych.

Alior Bank jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się polskich banków. W wyniku połączenia z wydzieloną częścią Banku BPH, Alior Bank awansował na 9. pozycję wśród największych banków w Polsce pod względem wartości aktywów (62 mld zł) i 6. miejsce pod względem liczby klientów (4,2 mln). Bank posiada 3. największą sieć dystrybucji, a jego udziały w rynku depozytów i kredytów wynoszą ponad 4%. Transakcja przybliżyła Alior Bank do realizacji strategicznego celu, jakim jest dołączenie do grona 5-6 największych banków w Polsce.

Julian Krzyżanowski