Od Wydawcy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Krzysztof Pietraszkiewiczprezes Związku Banków Polskich Czas zmian; czas na współpracę, czas na oparcie polityki na prawdzie, na wiedzy i profesjonalizmie Wszyscy toczymy walkę o zdrowie i życie ludzi. Wszyscy staramy się o utrzymanie działalności przedsiębiorstw oraz ochronę miejsc pracy. Zatroskanie o bezpieczeństwo najbliższych i naszych współpracowników jest zrozumiałe. Nieśmy więc pomoc, chrońmy osoby szczególnie zagrożone, przestrzegajmy rekomendowanych reguł postępowania. […]

Krzysztof Pietraszkiewicz
prezes Związku Banków Polskich

Czas zmian; czas na współpracę, czas na oparcie polityki na prawdzie, na wiedzy i profesjonalizmie

Wszyscy toczymy walkę o zdrowie i życie ludzi. Wszyscy staramy się o utrzymanie działalności przedsiębiorstw oraz ochronę miejsc pracy. Zatroskanie o bezpieczeństwo najbliższych i naszych współpracowników jest zrozumiałe. Nieśmy więc pomoc, chrońmy osoby szczególnie zagrożone, przestrzegajmy rekomendowanych reguł postępowania. Wyeliminujemy, a przynajmniej solidnie ograniczmy, zachowania, które są groźne dla naszego otoczenia, ale też dla nas samych.

Wszyscy jednak, po wielu miesiącach od rozpoczęcia pandemii, oczekujemy, że zarządzanie przeciwdziałaniem COVID-19 oraz utrzymaniem aktywności gospodarczej oparte będzie na wiedzy i doświadczeniu.

Przedsiębiorcy i managerowie, przewidując długotrwałość (niestety) pandemii, wdrożyli, lub planują wdrożyć, rozwiązania dostosowawcze; jedni zmieniali metody działania, modele biznesowe; inni postanowili wykorzystać potencjał intelektualny i materialny swoich firm do innej działalności gospodarczej.

Państwo (ale też banki i inne instytucje finansowe) przygotowało i wdrożyło różne formy wsparcia. Będą one musiały ewoluować, bowiem epidemia okazała się długotrwała, a konsekwencje zakażenia są często groźniejsze niż pierwotnie przewidywano.

Polskie banki, dzięki oddaniu i profesjonalizmowi pracowników, swojej nowoczesności i odpowiedzialności skutecznie wsparły klientów w pierwszym okresie pandemii; nadal także uczestniczą i są gotowe intensywniej uczestniczyć w realizacji Krajowego Planu Odbudowy i we wdrażaniu programu Zielony Ład.

Regulatorzy i nadzorcy nie mogą jednak pozostawać głusi na wnoszone przez liderów polskiej bankowości, od ponad dwóch lat, wnioski o korektę polityki państwa wobec banków. Czy ktokolwiek wierzy, że zagrożony system finansowy, sekowany i obijany różnymi dziwnymi razami jest w stanie nieść pomoc klientom, jest w stanie zwiększyć apetyt na ryzyko? Przecież banki odpowiadają za bezpieczeństwo oszczędności oraz efektywną alokację zasobów, a wysoka niepewność blokuje kreatywność i skutecznie demobilizuje.

„Miesięcznik Finansowy BANK” od ćwierćwiecza towarzyszy przemianom polskiego systemu bankowego i jest gościnnym miejscem spotkań utalentowanych i oddanych ludzi pragnących budować silną Polskę. Za tę pracę dziękuję wszystkim redaktorom, komentatorom oraz czytelnikom.

Ufam, że w kolejnych latach nasz zmodernizowany miesięcznik, stosownie do zmieniających się potrzeb, będzie wspierał wysiłki na rzecz stabilności, unowocześnienia i coraz lepszej jakości usług polskich banków.

Wierzę, że „Miesięcznik Finansowy BANK” z nowym redaktorem naczelnym, z sukcesem będzie uczestniczył w mądrym sprostaniu wyzwaniom cywilizacyjnym, pokonywaniu zagrożeń oraz wykorzystywaniu szans.

Jestem przekonany, że spotkania na naszych łamach najwybitniejszych ludzi nauki, praktyki gospodarczej, ale też świata kultury pomogą lepiej rozumieć zachodzące procesy społeczne i gospodarcze, poszukiwać najlepszych sposobów rozwiązywania różnych problemów.

Pragnieniem naszym jest przedstawianie i dostarczanie na łamach miesięcznika rzetelnych informacji i opracowań oraz wytrwałe prezentowanie głosu banków w interesie obywateli i gospodarki naszego kraju.

Niech ze stron naszego czasopisma płyną mocne wezwania i przestrogi, jeśli działania sektora finansowego nie będą wysokiej próby lub gdy polityka gospodarcza albo nadzorcza nie będzie podporządkowana polskiej racji stanu, interesowi obywateli i kraju.

Paweł Minkina
redaktor naczelny

12 miesięcy, które zmieniły świat i nadzieja na początek nowej drogi

Dokładnie rok temu, w połowie listopada 2019 r., rozpoczęła się w Chinach epidemia, która radykalnie wpłynęła niemalże na wszystkie obszary naszego życia. Mimo że ostatnie doniesienia, związane z opracowaniem szczepionki, zdają się przybliżać nas do końca tego trudnego okresu, to wciąż jeszcze przyszłość – gdy chodzi o bezpieczeństwo zdrowotne – wydaje się bardzo złożona i niepewna. Niewiadomą stanowią również aspekty gospodarcze i ekonomiczne, gdyż skala obecnego kryzysu jest wielokrotnie silniejsza od tego, z jakim mieliśmy do czynienia chociażby przeszło 12 lat temu. Niejasna pozostaje więc diagnoza dotycząca długofalowych skutków pandemii w wielu obszarach życia codziennego.

Podobnie, jak w przypadku innych kryzysów, tak i obecny niesie nie tylko dotkliwe straty, ale również nadzieję na pozytywne zmiany. Dziś szczególnie trafne wydaje się wielokrotnie przytaczane chińskie znaczenie słowa „kryzys”, oznaczające nie tylko zagrożenie, ale i początek nowej drogi. Dobrze byłoby, gdyby ta nowa droga przyniosła zmiany, które pozwolą w przyszłości na przewidywanie a następnie zarządzanie tak trudnymi procesami w sposób spójny i profesjonalny, możliwe dzięki korzystaniu z najtrafniejszych analiz. Należy mieć również nadzieję, że wysiłek ostatnich miesięcy w dłuższej perspektywie przyczyni się do pozytywnych przemian społecznych, politycznych i gospodarczych w świecie, w tym m.in. do rozwoju medycyny i służby zdrowia, a także istotnie powiązanego z ochroną zdrowia obszaru ekologii.

Obecna sytuacja być może przyspieszy reformy związane z pracą, edukacją czy też kierunkami i zakresem prowadzonych badań naukowych. Inaczej powinno się również postrzegać rolę sektora bankowego, liczne obciążania nakładane nań i kolejne regulacje mogą w przyszłości ograniczać m.in. kredytowanie gospodarki, czy utrudniać gwarantowanie wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa. To jedynie część z wielu obszarów, jakie będą musiały dostosować się do przyśpieszonych przemian, które w tradycyjnych warunkach realizowane byłyby dopiero w kolejnych dziesięcioleciach. Z pewnością wiele rozwiązań dyktuje potrzeba chwili, inne zostaną dopracowane lub określone w przyszłości, jednak już dziś od większości z nich, w szczególności tych o charakterze technologicznym, odwrotu nie widzimy.

Polecając Państwu najnowszy numer „Miesięcznika Finansowego BANK”, liczę, że udało się w nim poruszyć istotne dla rozwoju gospodarczego i społecznego problemy. W obecnym wydaniu, który jako redaktor naczelny mam po raz pierwszy przyjemność prowadzić, przybliżamy problematykę ekologicznych kierunków rozwoju krajowej energetyki, które zaowocują nie tylko w wymiarze ekonomicznym, ale przede wszystkim zdrowotnym. Inne tematy dotyczą zmian technologicznych zachodzących w sektorze bankowym, budowy gospodarki 4.0, cyberbezpieczeństwa czy psychologicznych aspektów funkcjonowania w okresie lockdownu. W bieżącym wydaniu nie zabrakło również raportów specjalnych – IT@BANK, OZE oraz Banki vs. COVID. Całość przedstawiamy w nowej stylistyce graficznej.

Na łamach tego, jak i przyszłych numerów znajdą Państwo opinie i poglądy wybitnych przedstawicieli bankowości, nauki, biznesu i polityki. Celem redakcji jest, by „Miesięcznik Finansowy BANK” był polem dyskusji poświęconych tematom strategicznym nie tylko dla bankowości i finansów, ale i dla wszystkich gałęzi gospodarki. Mam nadzieję, że magazyn będzie stanowił wyjątkowe miejsce ambitnej wymiany poglądów i opinii, i będzie przyczyniał się do poszukiwania optymalnych kierunków rozwoju kraju.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK