Nowy Subfundusz w ofercie Millennium TFI

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

millenium.02.400x226Szeroka oferta strategii inwestycyjnych Millennium TFI została wzbogacona o Subfundusz Instrumentów Dłużnych w ramach parasolowego Otwartego Funduszu Inwestycyjnego.

Subfundusz został utworzony przez Millennium TFI 15 września 2014 r. i jest subfunduszem inwestycyjnym dedykowanym Klientom detalicznym i instytucjom. Sprzedaż jednostek w Banku Millennium rozpoczęła się 1 października 2014 r.

Nowy subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy chcą efektywnie pomnażać oszczędności w średnim i długim horyzoncie inwestycyjnym, nie akceptują podwyższonego ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje, a jednak oczekują stóp zwrotu przewyższających zyski możliwe do uzyskania z inwestycji na rynku pieniężnym.

Działalność lokacyjna Subfunduszu prowadzona będzie zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych. Strategia Subfunduszu Millennium FIO Instrumentów Dłużnych oparta będzie o aktywne zarządzanie ryzykiem stopy procentowej na globalnych rynkach obligacji, przy ograniczonym ryzyku kredytowym. Ryzyko walutowe części zagranicznej portfela będzie zabezpieczone poprzez instrumenty pochodne.

Subfundusz inwestować będzie w szerokie spektrum instrumentów dłużnych, od obligacji skarbowych po obligacje korporacyjne, z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Minimalny udział obligacji skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz inne podmioty wynosi 50%.

Celem Subfunduszu będzie osiągnięcie lepszych wyników niż w przypadku funduszy inwestujących jedynie na rynku polskim poprzez aktywną alokację, wykorzystanie potencjału rynków zagranicznych i przyszłej zmienności w obszarze instrumentów dłużnych. Dzięki większej wrażliwości na zmiany rentowności i stóp procentowych, subfundusz będzie bardziej elastyczny niż typowy fundusz obligacji polskich i w konsekwencji może zaoferować potencjalnie wyższe stopy zwrotu.

Nowy subfundusz bardzo dobrze uzupełni ofertę Millennium TFI, pozwalając Klientom na większe zróżnicowanie produktowe, a jednocześnie większą dywersyfikację aktywów.

Korzyści z inwestowania w Millennium Subfundusz Instrumentów Dłużnych:

  • inwestowanie w zdywersyfikowany portfel instrumentów dłużnych
  • inwestowanie w obligacje o wyższej rentowności niż polskich obligacji skarbowych
  • aktywna alokacja – możliwość dynamicznej zmiany struktury portfela w zależności od aktualnej oceny zarządzającego
  • zabezpieczenie ryzyka walutowego dla ekspozycji zagranicznej
  • przystępna kwota minimalnej wpłaty – tylko 500 zł.

Źródło: Bank Millennium