Nowe indeksy Biura Informacji Kredytowej: Popytu na Kredyty Konsumpcyjne oraz Popytu na Kredyty Mieszkaniowe

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bik.01.400x205Dwa nowe wskaźniki wprowadzone przez Biuro Informacji Kredytowej będą co miesiąc informować o dynamice składanych przez konsumentów wniosków w bankach o udzielenie kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych. W styczniu 2015 r. BIK Indeks Popytu na Kredyty Konsumpcyjne wyniósł 1,7 %, natomiast BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe -4,5 %.

Wprowadzone przez BIK nowe indeksy będą dostarczały, po zakończeniu każdego miesiąca, bieżącej informacji o koniunkturze na rynku kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych dla gospodarstw domowych. Indeksy przedstawiają zmiany w dynamice popytu, wyrażone sumaryczną wartością wnioskowanych kwot dla poszczególnych rodzajów kredytów w stosunku do wartości obserwowanej w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Metodyka indeksów została opracowana przez Biuro Informacji Kredytowej we współpracy z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH.

Z naszych wieloletnich obserwacji i analiz wynika, że występuje wysoka zależność pomiędzy wolumenem i zagregowaną wartością zapytań kredytowych a wartością udzielonych przez banki kredytów. W szerszym ujęciu, na wartość indeksów, a więc i na przyszłą zmianę w sprzedaży kredytów, wpływa zapotrzebowanie na kredyty zgłaszane przez konsumentów, polityka kredytowa banków, zmiany regulacyjne, jak również ocena obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej kraju, która w dużym stopniu przekłada się na sytuację finansową gospodarstw domowych – mówi dr Mariusz Cholewa, prezes BIK.

Pierwszy wskaźnik, BIK Indeks Popytu na Kredyty Konsumpcyjne (BIK Indeks PKK), informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych. Przez kredyty konsumpcyjne rozumie się łącznie: kredyty gotówkowe, kredyty ratalne, karty kredytowe oraz limity kredytowe. Wskaźnik obliczany jest w przeliczeniu na dzień roboczy, po wyłączeniu zapytań kredytowych na kwoty powyżej 200 tys. zł.

Wartość indeksu dla kredytów konsumpcyjnych w styczniu 2015r. wyniosła 1,7%. Oznacza to, że w styczniu 2015r., banki i SKOKi przesłały do BIK zapytania o kredyty konsumpcyjne na kwotę wyższą o 1,7 % w porównaniu ze styczniem 2014 r. Jest to dobry prognostyk na 2015 r., gdy od początku roku mamy do czynienia z dodatnią dynamiką wniosków o kredyty konsumpcyjne.

150216.bik.01.550x

Drugi wskaźnik, BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks PKM), informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych. Wskaźnik obliczany jest w przeliczeniu na dzień roboczy po wyłączeniu zapytań o kredyty mieszkaniowe na kwoty przekraczające 1 mln zł.

Wartość indeksu dla kredytów mieszkaniowych w styczniu 2015r. wyniosła -4,5%. Oznacza to, że w styczniu 2015r., banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 4,5% w porównaniu ze styczniem 2014 r. Wynik ten może zapowiadać kontynuację na początku roku 2015 ujemnej dynamiki sprzedaży kredytów mieszkaniowych, z którą mieliśmy do czynienia w IV kw. 2014.

150216.bik.02.550x

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej S.A.