Niezależne Altus TFI S.A. z sukcesem wznawia emisję certyfikatów subfunduszy: Altus Absolutnej Stopu Zwrotu FIZ, swojego flagowego funduszu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Towarzystwo, które pozyskało ze sprzedaży certyfikatów Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego i Altus FIZ Rynków Zagranicznych 41,5 mln zł, w lipcu i sierpniu planuje kolejne ich emisje.

Działające od ponad sześciu lat na polskim rynku niezależne Altus TFI S.A., specjalizujące się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi dla zamożnych inwestorów prywatnych oraz klientów instytucjonalnych z sukcesem wznowiło subskrypcję certyfikatów dwóch subfunduszy przeznaczonego dla szerokiej grupy inwestorów Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ, swojego sztandarowego produktu, wprowadzonego w lipcu 2009 r.

Z uwagi na utrzymujące się niskie stopy procentowe postanowiliśmy zaoferować inwestorom nasze flagowe fundusze akcyjne, inwestujące zgodnie ze strategią absolutnej stopy zwrotu w spółki notowane na GPW w Warszawie, a także na rynkach zagranicznych. Czerwcowa udana emisja potwierdza zainteresowanie takim produktami. Naszym zdaniem, dzięki prawidłowej selekcji i zastosowaniu strategii long/short, subfundusze Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego i Altus ASZ FIZ Rynków Zagranicznych powinny zapewnić inwestorom atrakcyjny zysk. Chcemy przeprowadzić jeszcze maksymalnie dwie trzy emisje, bo optymalny, z punktu widzenia skuteczności polityki inwestycyjnej poziom aktywów to 250-300 mln zł dla każdego z subfunduszy – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A. – W ciągu sześciu lat potrafiliśmy, bez względu na bieżącą koniunkturę na giełdzie, wypracowywać dla naszych klientów wysokie stopy zwrotu. Zarządzający od początku działalności Altus ASZ Rynków Zagranicznych wypracowali 113,46% zysku, a dla Altus ASZ Rynku Polskiego – 109,32%. Naszym celem jest wypracowanie stabilnych dodatnich wyników bez względu na bieżącą sytuację rynkową, a w skrajnych scenariuszach stawiamy na ochronę kapitału. Obecnie sytuacja na rynkach jest bardzo zmienna. Nasze subfundusze plasują się jednak niezmiennie w czołówce rankingu podmiotów, stosujących strategię absolute return, co potwierdza kompetencje zarządzających – dodaje Piotr Osiecki.

Dzięki zdobytej renomie towarzystwo z pierwszej od trzech lat otwartej emisji certyfikatów inwestycyjnych Altus ASZ FIZ Rynków Zagranicznych pozyskało od inwestorów 29,5 mln zł, a do Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego – 12 mln zł. Inwestorzy mogli je kupić po raz pierwszy historii spółki za pośrednictwem Deutsche Bank Polska S.A., Friedrich Wilhelm Raiffeisen oraz bezpośrednio w Altus TFI S.A. Dzięki udanej emisji w czerwcu br. aktywa funduszu Altus ASZ FIZ zwiększyły się o 7,41% do 442,99 mln zł. Kolejna emisja trwa w lipcu, a certyfikaty inwestycyjne można kupić u dystrybutorów: w Banku Pekao S.A., drugim pod względem wielkości aktywów banku w Polsce oraz w biurze maklerskim Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o., a także bezpośrednio w Altus TFI S.A. (www.altustfi.pl).

Subfunduszami Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ: Altus FIZ Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego i Altus FIZ Absolutnej Stopy Rynków Zagranicznych zarządza zespół Andrzeja Zydorowicza, członka zarządu Altus TFI S.A., odpowiedzialnego za portfele akcyjne. Ten absolwent Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na rynku kapitałowym pracuje zawodowo od 20 lat (posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 258). Pracę rozpoczął w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. w 1995 r. Pełnił tam funkcje z-cy dyrektora biura oraz dyrektora wydziału indywidualnej obsługi klienta. W latach 2003-2005 był z-cą dyrektora zarządzającym portfelami akcji w CAIB Investment Management S.A. i BPH TFI S.A. W latach 2006-2008 był dyrektorem biura rynku publicznego w PZU Asset Management S.A., gdzie odpowiadał za zarządzanie portfelami i nadzór nad procesem inwestycyjnym. Od 2008 r. związany jest z Altus TFI S.A., będąc jednym z jego założycieli i akcjonariuszy. Odpowiada, oprócz dwóch subfunduszy akcyjnych Altus FIZ Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego i Altus FIZ Absolutnej Stopy Rynków Zagranicznych także za sukces strategii wprowadzonego w ub.r. Altus FIZ Akcji +, i w tym roku Altus FIZ Aktywny Akcji, gdzie wykazał swoje unikalne zdolności do selekcji spółek.

Zarządzający subfunduszami Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ mają szerokie spektrum inwestycyjne, i dzięki temu mogą przeznaczyć do 100% aktywów w akcje spółek publicznych i niepublicznych (PRE-IPO), obligacje zamienne na akcje i obligacje korporacyjne (mniej płynne do 20%). Aktywa funduszu mogą być inwestowane waluty obce (waluta jednego państwa i euro mogą stanowić do 20% portfela) oraz kontrakty terminowe i pochodne. Przy czym, w:

  • Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego – aktywa są inwestowane we wszystkie spółki z indeksu WIG, kontrakty na indeksy i akcje, w przyszłości opcje, obligacje zamienne na akcje, akcje PRE-IPO, walory skupowane od pracowników prywatyzowanych firm niedopuszczonych do obrotu publicznego, obligacje korporacyjne. Zarządzający robią to z wykorzystaniem strategii long-short (kupno-sprzedaż dwóch instrumentów różnych emitentów w jednym sektorze/segmencie rynku), arbitrażu (wykorzystanie sytuacji dwóch różnych cen dla jednego dobra), krótkiej sprzedaży (sprzedaż pożyczonego instrumentu z przyrzeczonym zwrotem), pierwotnych ofert publicznych (zapisy na akcje w IPO i sprzedaż tuż po debiucie);

  • Altus ASZ FIZ Rynków Zagranicznych – aktywa są inwestowane w akcje spółek z regionu, bezpośrednio znanych zarządzającym, kontrakty na indeksy, ETF, obligacje korporacyjne, akcje spółek dywidendowych z regionu. Zarządzający są aktywni na rynku walutowym, inwestują w surowce za pomocą ETF lub opcji. Wykorzystują przy tym m.in. arbitraż, hedging (zabezpieczanie pozycji bazowych) oraz przewidywanie rozpiętości stóp (m.in. wykorzystywanie różnić w spreadach dla skarbowych i korporacyjnych instrumentów dłużnych).

Celem inwestycyjnym w strategiach funduszy absolutnej stopy zwrotu jest generowanie dodatnich stóp zwrotu niezależnie od koniunktury panującej na rynkach akcyjnych, jak również utrzymywanie zmienności wycen certyfikatów funduszu na niskim poziomie. Naszym celem jest wypracowanie przez Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego i Altus ASZ FIZ Rynków Zagranicznych przynajmniej 8-proc. rocznej stopy zwrotu. Aby to osiągnąć będziemy inwestować aktywa w proporcji zależnej od oceny perspektyw danego rynku, z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat. Nastawiamy się na lokaty w instrumenty udziałowe: akcje i instrumenty pochodne oparte na akcjach. Na decyzje inwestycyjne wpływ będzie miały: potencjał stóp zwrotu w stosunku do ponoszonego ryzyka w długim horyzoncie czasowym, przewidywana wartość wypłaty dywidendy przez daną spółkę, analiza fundamentalna podmiotu oraz ocena długookresowych trendów rynkowych. Nasza dewiza to: „Jesteśmy inni niż inni”, i jak dotąd taka polityka inwestycyjna się sprawdza – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.

Maksymalna opłata za wydanie certyfikatów inwestycyjnych Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego i Altus ASZ FIZ Rynków Zagranicznych wynosi 4%. Za zarządzanie towarzystwo będzie pobierać opłatę stałą w wysokości 2,5% wartości aktywów netto w skali roku. W przypadku osiągnięcia stopy zwrotu powyżej benchmarku (2 x WIBOR 12M nie mniej niż 8% w skali roku) firma pobierze 20% premii. Przy wykupie kwartalnym firma nie pobiera opłat.

Niezależne Altus TFI S.A. działa na polskim rynku ponad sześć lat. 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami, a 16 czerwca 2010 r. zezwolenie na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Towarzystwo nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej – jego założycielami są m.in. Piotr Osiecki (największy akcjonariusz) i Andrzej Zydorowicz, obaj od kilkunastu lat związani z polskim rynkiem kapitałowym. Akcjonariuszami są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną firmy. Od 11 lipca ub.r. akcje Altus TFI S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (indeksy: WIG250, WIG-Poland). Wejście na główny parkiet giełdy wraz z systematycznym zdywersyfikowanym wzrostem liczby funduszy oraz wartości zarządzanych aktywów, są podstawą średnioterminowej strategii spółki, którą zarząd konsekwentnie realizuje. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2014 r. wypracowało 36,16 mln zł zysku netto, przy 90,51 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. W I kwartale 2015 r. zysk netto Altus TFI S.A. wyniósł 11,7 mln zł, o 36,2% więcej niż w tym samym okresie ub.r. Przychody netto ze sprzedaży zwiększyły o 70,7% do 35,6 mln zł, co daje mu pierwszą pozycję pod względem rentowności wśród TFI notowanych na warszawskiej giełdzie. Na koniec czerwca br. Altus TFI S.A. zarządzało 8,86 mld zł aktywów: 6,52 mld zł zgromadzonych w 64 funduszach inwestycyjnych oraz 2,34 mld zł w ramach usługi asset management.

Źródło: Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.