NBP – „Raport o inflacji – lipiec 2015” – stonowany optymizm

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbp.logo.01.400x92NBP opublikował 13 lipca "Raport o inflacji - lipiec 2015", w którym przedstawiono projekcję inflacji i PKB w Polsce do 2017 roku. Prezentując Raport prof. Andrzej Sławiński, dyrektor generalny Instytutu Ekonomicznego, zwrócił uwagę, że nasza gospodarka od dłuższego czasu jest na ścieżce zrównoważonego wzrostu. To, czego jeszcze brakowało to lepszej koniunktury w strefie Euro i w Unii Europejskiej, bo jak wiadomo, 91% naszego eksportu trafia na te rynki. W krajach strefy euro ciężar obsługi długu publicznego stał się znacznie niższy i wróciły one, w znacznym stopniu, na ścieżkę wzrostu gospodarczego. To jest dla Polski źródłem optymizmu. Do negatywnych czynników prof. Sławiński zaliczył sytuację w Grecji oraz, jego zdaniem jeszcze bardziej niebezpieczną sytuację, jaka jest obecnie w Chinach. Nie wiadomo czy zwiększone wydatki budżetowe Chin wystarczą do złagodzenia negatywnych czynników pochodzących z sektora budowlanego tego kraju, a związanych z dużą nadpodażą, co wpływa niekorzystnie na koniunkturę. To według prof. Sławińskiego jest rzeczywisty powód do niepokoju, a nie informacje podawane przez media o spadkach na giełdzie w Chinach, bo nie jest to duży rynek. Zwrócił również uwagę, że od dłuższego czasu czołowi ekonomiści mówią o stagnacji. Prawdopodobnie czeka nas długi okres obniżonego w stosunku do okresu sprzed kryzysu, tempa wzrostu w krajach wysoko rozwiniętych. To będzie wpływało niekorzystnie na koniunkturę w gospodarce światowej i europejskiej.

150714.nbp.01.400x

W porównaniu do poprzedniej prognozy z marca br. obecnie lepiej prezentuje się strefa Euro. Natomiast w przypadku sytuacji ekonomicznej Stanów Zjednoczonych, scenariusz praktycznie się nie zmienił. W Polsce obserwujemy stałą poprawę sytuacji na rynku pracy. Stopa bezrobocia według BAEL w I kw. br. wyniosła 7,7% (po usunięciu wahań sezonowych) zbliżając się najniższych poziomów, jakie były notowane pod koniec 2008 roku. W marcu Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 0,50 pkt procentowych, oraz stopę referencyjną do poziomu 1,5%. Jak stwierdzono w Raporcie, Polska jest obecnie jedną z najbardziej zrównoważonych gospodarek w Europie. Potwierdzają to aktualne wskaźniki przygotowane wg metodyki raportu Komisji Europejskiej, „Alert Mechanism Report 2015”. W trakcie prezentacji, twórcy Raportu NBP zwrócili między innymi uwagę na niskie ceny surowców energetycznych, co obniża koszty funkcjonowania przedsiębiorstw i pozwala im utrzymać stosunkowo wysoką opłacalność produkcji, pomimo wzrostu kosztów pracy. Nie ma też przesłanek, by ceny surowców miały ulec dużym zmianom w najbliższych latach. NBP przewiduje, że dynamika PKB Polski w latach 2015-2017 ustabilizuje się na średnim poziomie 3,6% r/r. Podstawą wzrostu będą głównie rosnące wydatki konsumpcyjne i inwestycyjne krajowego sektora prywatnego.

Jeśli chodzi o inflację, to w I kw. tego roku nastąpiło pogłębienie się tendencje deflacyjnych w naszej gospodarce. Indeks cen konsumenta obniżył się w tym czasie o 1,5% r/r. Wynikało to głównie ze znacznego obniżenia się cen ropy naftowej oraz utrzymywania się niskich cen na produkty rolne (ograniczenia w handlu z Rosją). Jednak w perspektywie, do końca 2017 roku, NBP przewiduje stopniowy wzrost inflacji bazowej do poziomu 1,7% r/r. Czynnikiem ograniczającym wzrost cen w gospodarce jest niska presja popytowa, utrzymująca się na niskim poziomie pomimo wzrostu koniunktury w gospodarce.

Bohdan Szafrański