Nauka: Ocena antycykliczności regulacji makroostrożnościowych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Nieuchronność występowania negatywnych zjawisk w gospodarce, których emanacją są kryzysy, jest efektem występowania różnych cykli rozwoju gospodarki. Dotyczy to szczególnie podejścia do ryzyka, które potrafi dać rynkową premię, lecz często sprowadza problemy nie tylko na firmy, ale i całe kraje.

Małgorzata Olszak

Procykliczność zjawisk ekonomicznych i finansowych

Procykliczność zjawisk gospodarczych nie jest niczym nowym, jest przedmiotem zainteresowania środowiska akademickiego i praktyki gospodarczej od wielu lat. Natomiast w świetle doświadczeń wynikających z ostatniego kryzysu finansowego 2007-2008 r., stwierdzono, że podstawowym źródłem procykliczności sektora finansowego są zmiany w nastawieniu do ryzyka i w poziomie podejmowanego ryzyka. Otóż w okresie ożywienia podmioty sektora finansowego postrzegają ryzyko jako niskie, malejące lub marginalne, co skłania je do podejmowania pozornie korzystnych projektów inwestycyjnych i łatwego udostępniania kredytu. Natomiast w okresie spowolnienia postrzegają je jako rosnące, ze względu na pogorszenie jakości portfela kredytowego, a zatem niechętnie udzielają kredytów na finansowanie potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstw.

Jak widać, podmioty sektora finansowego, w tym banki, cechuje zmienne nastawienie do ryzyka, które przejawia się w występowaniu procykliczności. Sama jednak procykliczność nie jest zjawiskiem niepożądanym. Niepożądany jest jej nadmierny poziom, będący skutkiem podejmowania nadmiernego ryzyka i przejawiający się w przynoszących straty gospodarcze kryzysach finansowych. Gremia tworzące standardy oddziałujące na poziom ryzyka podejmowanego przez sektor finansowy wypracowują zatem współcześnie regulacje, które powinny ograniczać skłonność podmiotów sektora finansowego do podejmowania nadmiernego ryzyka. Przykładem takich narzędzi są tzw. anty-cykliczne instrumenty polityki makroostrożnościowej.

Regulacje nakierowane na ograniczanie tzw. nadmiernej procykliczności

Na podstawie analizy opracowań Committe on Global Financial System oraz European Systemic Risk Board, a także zalecenia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z 4 kwietnia 2013 r. w sprawie celów pośrednich i instrumentów polityki makroostrożnościowej, można spróbować zrekonstruować cele antycyklicznej polityki makroostrożnościowej. Tym ostatecznym jest przyczynianie się do zapewnienia stabilności systemu finansowego, w tym wzmacnianie jego odporności i ograniczanie narastania ryzyka systemowego, poprzez stymulowanie tzw. cyklu finansowego, a tym samym zapewnienie trwałego pozytywnego wkładu sektora finansowego we wzrost gospodarczy. Natomiast cele pośrednie to:

 • ograniczanie i niedopuszczanie do nadmiernego wzrostu akcji kredytowej oraz rozrostu dźwigni finansowej;
 • ograniczanie i niedopuszczanie do nadmiernego niedopasowania terminów zapadalności aktywów i wymagalności pasywów oraz trudności związanych z brakiem płynności rynków;
 • ograniczanie koncentracji ekspozycji bezpośrednich i pośrednich;
 • ograniczanie pokusy nadużycia wynikającej z zakłóceń motywacji;
 • wzmocnienie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI