„Miesięcznik Finansowy BANK” – czerwiec 2022. Myśląc o przyszłości, nie zapominajmy o przeszłości.

„Miesięcznik Finansowy BANK” – czerwiec 2022.  Myśląc o przyszłości, nie zapominajmy o przeszłości.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W roku 1992 ukazał się na rynku pierwszy numer "Miesięcznika Finansowego BANK". Tytuł był symbolicznym nawiązaniem do periodyku, również miesięcznika, jaki ukazywał się od lutego 1933 do sierpnia 1939 r., niejako wskazując na przerwane okresem okupacji i realnego socjalizmu tradycje społecznej gospodarki rynkowej na ziemiach polskich. Ów 1992 r. zdecydowanie różnił się od realiów współczesnych - praktycznie we wszystkich interesujących nas wymiarach: politycznym, społecznym i ekonomicznym.

Zmiany, jakie obserwowaliśmy w Polsce i świecie na przestrzeni minionych 30 lat nieodwracalnie zmieniły realia gospodarcze, społeczne, światopoglądowe, międzyludzkie. Podobnie jak na początku lat 90. odległy wydawał się obraz 20-lecia międzywojennego, tak dziś dalece historyczny wydaje się obraz początku transformacji ustrojowej i gospodarczej. Pamiętamy jednak, że „naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości” (Jan Paweł II), wracamy do tamtego okresu, uważając lata 90. XX w. za początek drogi, którą podążamy do dziś.

Jubileusz miesięcznika staje się okazją do prezentowania w najbliższych wydaniach rozmów, wypowiedzi czy publikacji odnoszących się właśnie do zmian, jakie złożyły się na obraz polskiej gospodarki i bankowości. Właśnie bankowość, a dokładniej jej ewolucja w wielu obszarach, może być przykładem zrównoważonej transformacji, czego dowodem są społeczne zaufanie i poziom ubankowienia, zaś cyberbezpieczeństwo, rozwiązania technologiczne czy też wskaźniki jakościowe w odniesieniu do kredytów mogą służyć za wzór – również dla krajów Europy Zachodniej.

Chociaż jednak dobrych przykładów z minionego okresu jest wiele, to nie brakuje też znaków zapytania, a skala niepewności i zagrożeń, jaką przyniosły ostatnie lata jest trudna do oszacowania. Wiemy, jak istotne są pytania o jutro, chcemy zatem, aby zgodnie ze swą tradycją, „Miesięcznik Finansowy BANK” był przestrzenią, w której dążyć się będzie do opisywania i predykcji przyszłości.

Liczba zmiennych, która decyduje o przyszłości gospodarki już nawet na przestrzeni najbliższych miesięcy, systematycznie się zwiększa. Okazją do rozmowy o tym jest konferencja Horyzonty Bankowości 2022, którą mamy przyjemność, już po raz 10., organizować. W jej trakcie komentowane i rozwijane są tematy i problemy poruszane w prezentowanym właśnie czerwcowym numerze miesięcznika. Zapraszamy do lektury analiz ekonomistów, starających się nakreślić inflacyjne scenariusze, ale także kwestii dotyczących ekologii, energetyki i ESG. W numerze tym, jak to czynimy od 27 lat, prezentujemy „Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK”. Warto znaleźć chwile na refleksje o początkach transformacji gospodarczej oraz na próbę odpowiedzi na pytanie o przyszłość bankowości i gospodarki.

W imieniu całej redakcji zapraszam do lektury czerwcowego numeru „Miesięcznika Finansowego BANK”.

Paweł Minkina
Redaktor naczelny
„Miesięcznika Finansowego BANK”

***

Pełne wydanie pisma jest dostępne w wersji papierowej (za pośrednictwem takich firm, jak: KolporterEmpikKiosk24Ruch SA, GLM Gajewski, Garmond Press SA) oraz elektronicznej (przez aplikację „BANK Miesięcznik Finansowy”, portal aleBank.pl oraz e-Kiosk).

Prenumerata: www.alebank.pl/Prenumerata

www.alebank.pl/category/bank/

#MiesięcznikBANK

#NajbliżejBANKowości