mBank: 164 mln zł zysku netto, 150,82 mld zł aktywów w I kw. 2019 r.

mBank: 164 mln zł zysku netto, 150,82 mld zł aktywów w I kw. 2019 r.
Źródło: mBank
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
mBank odnotował 164 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 412,58 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

.@mBankpl odnotował 164 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 412,58 mln zł zysku rok wcześniej #mBank

„Zysk brutto wypracowany przez Grupę mBanku w I kwartale 2019 roku wyniósł 290,8 mln zł i był o 37,6% niższy w stosunku do wyniku IV kwartału 2018 roku w związku z zaksięgowaniem rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku obniżył się o 50,7% w porównaniu do poprzedniego kwartału i wyniósł 164 mln zł” – czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 930,25 mln zł wobec 816,42 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 228,85 mln zł wobec 268,88 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 150,82 mld zł na koniec I kw. 2019 r. wobec 145,75 mld zł na koniec 2018 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 147,48 mln zł wobec 415,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Co wpłynęło na wynik Grupy?

„Głównymi czynnikami determinującymi wynik grupy w I kwartale 2019 roku były:

* Stabilne dochody na poziomie 1 261,4 mln zł, tj. +0,1% w porównaniu do poprzedniego kwartału, przy czym dochody podstawowe nieznacznie wzrosły (+1,4% w ujęciu kwartalnym);

* Wyższe koszty działalności (łącznie z amortyzacją) w porównaniu do poprzedniego kwartału na poziomie 715,8 mln zł, spowodowane zaksięgowaniem rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG);

* Spadek kosztów ryzyka (suma utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz zysków lub strat z tytułu kredytów i pożyczek wyznaczonych jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy) do poziomu 145,6 mln zł, czyli 61 punktów bazowych w porównaniu do 73 punktów bazowych kwartał wcześniej;

* Wyższy podatek od pozycji bilansowych grupy względem IV kwartału w wysokości 109,1 mln zł;

* Kontynuacja wzrostu organicznego i ekspansji biznesowej przejawiająca się w:

* zwiększeniu bazy klientów indywidualnych do 5 768 tys. (+83 tys. klientów w porównaniu do końca 2018 roku i +346,7 tys. w porównaniu do końca marca 2018 roku);

* wzroście liczby klientów korporacyjnych do poziomu 24 288 klientów (+582 klientów w porównaniu końca 2018 roku i +1 972 w porównaniu do końca marca 2018 roku);

* rozwoju oferty leasingowej dla małych i średnich przedsiębiorstw dzięki rozszerzeniu składu Grupy mBanku o spółkę LeaseLink, która specjalizuje się w płatności leasingiem, czyli umożliwia zakup aktywów w sieci przy pomocy zdigitalizowanego procesu, podano w raporcie.

Więcej najnowszych wiadomości o mBanku >>>

Wartość kredytów i pożyczek

„Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec marca 2019 roku wyniosła 97 680,6 mln zł i była wyższa w stosunku do końca 2018 roku o 2 958 mln zł, tj. 3,1%. W omawianym okresie kredyty i pożyczki udzielone klientom korporacyjnym wzrosły o 1 950 mln zł, czyli 4,4%, zaś kredyty i pożyczki udzielone klientom indywidualnym zwiększyły się o 1 150,3 mln zł, tj. 2,2%. Po wyłączeniu transakcji reverse repo/buy sell back oraz wpływu wahań kursów walutowych wartość kredytów i pożyczek wzrosła o 2,4%” – czytamy dalej.

Wartość zobowiązań wobec klientów

Wartość zobowiązań wobec klientów w I kwartale wzrosła w stosunku do ubiegłego kwartału o 5 639,1 mln zł, tj. 5,5%, przy czym zobowiązania wobec klientów korporacyjnych zwiększyły się o 2 317,7 mln zł, tj. 6,6% w ujęciu kwartalnym, podczas gdy zobowiązania wobec klientów indywidualnych wzrosły o 2 297,9 mln zł, tj. 3,5% w omawianym okresie, podano także.

„W wyniku powyższych zmian, wskaźnik kredytów do depozytów a Grupy mBanku obniżył się w porównaniu do końca 2018 roku i ukształtował się na poziomie 90,7%” – wskazał bank.

Zmiany w osiągniętych przez grupę wynikach znalazły odzwierciedlenie w następujących wskaźnikach zwrotu na kapitale: ROE brutto na poziomie 7,8% (wobec 13,3% w IV kwartale 2018 roku), ROE netto na poziomie 4,4% (wobec 9,5% w IV kwartale 2018 roku), podano także.

Poziom wskaźników kapitałowych

„Poziom wskaźników kapitałowych Grupy mBanku pozostał stabilny w I kwartale 2019 roku w związku ze wzrostem funduszy własnych (wynikającym z zaliczenia 50% zysku za 9 miesięcy 2018 roku i 100% zysku z IV kwartału 2018 roku) oraz wzrostem łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec marca 2019 roku wyniósł 20,7%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier I 17,6%” – podsumowano w raporcie.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.

Źródło: ISBnews