Lepsze wyniki PGE niż w roku 2020

Lepsze wyniki PGE niż w roku 2020
Wojciech Dąbrowski Fot. PAP Biznes
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Grupa Kapitałowa PGE opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2021 r. Zgodnie z wcześniej opublikowanymi szacunkami wyniki wszystkich segmentów działalności były wyższe w stosunku do wyników analogicznego okresu roku ubiegłego, czytamy w informacji prasowej Grupy.

Grupa osiągnęła zysk netto 2,7 mld zł podczas gdy w I półroczu 2020 r. odnotowana została strata 0,6 mld zł.

Na lepsze wyniki niż w roku 2020 miało wpływ przede wszystkim księgowe rozwiązanie rezerw rekultywacyjnej i aktuarialnej (+949 mln złotych), podczas gdy w roku ubiegłym rezerwy te były zawiązywane na kwotę 474 mln złotych. Zmiany w poziomie rezerw wynikają ze zmian rynkowych stóp procentowych.

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grup Energetycznej zwraca uwagę, że oprócz prowadzonej restrukturyzacji działalności Grupy na wyniki koncernu wpłynęło szereg czynników jednorazowych, np. rozwiązanie rezerwy rekultywacyjnej, czy nadspodziewanie korzystnych warunków rynkowych, takich jak m.in. spadek importu energii elektrycznej do Polski, silny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w wyniku dynamicznego wzrostu gospodarczego po okresie epidemii. 

– [ Wydarzenia te ] pozwoliły oddalić o kilka miesięcy problemy dla energetyki nadchodzące wraz z rosnącymi cenami uprawnień do emisji CO2 – stwierdził Wojciech Dąbrowski.

Wyniki operacyjne

Wolumen produkcji energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych Grupy PGE zanotował w I półroczu 2021 r. wzrost o 4,4 TWh  (15 proc. rok do roku) i wyniósł 32,9 TWh. Wyższy poziom produkcji energii elektrycznej był efektem skokowego wzrostu  zapotrzebowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, niższego importu energii netto oraz słabszej generacji źródeł wiatrowych.

Największy przyrost produkcji nastąpił w Elektrowni Turów

Szczególnie wyraźnie zwiększyła się produkcja w elektrowniach na węglu brunatnym, osiągając wartość 17,6 TWh (zmiana o 20 proc. rok do roku, największy przyrost produkcji nastąpił w Elektrowni Turów o 2,0 TWh).

Generacja z węgla kamiennego wzrosła o 15 proc. rok do roku i wyniosła 11,3 TWh. Odnawialne źródła energii wyprodukowały łącznie 1,2 TWh (spadek o 8 proc. rok do roku), na mniejszą produkcję w tym segmencie wpłynęły przede wszystkim mniej korzystne warunki wietrzne.

Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej osiągnął wartość 18,6 TWh (wzrost o 8 proc. rok do roku, ze względu na wyższe zapotrzebowania na energię elektryczną w KSE). Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 18,8 TWh (spadek o 7 proc. rok do roku obejmujący taryfy biznesowe).

Wolumen sprzedaży ciepła miał wartość 32,1 PJ (wzrost o 16 proc. rok do roku) ze względu na temperatury zewnętrzne w okresie niższe średnio o 2,6°C rok do roku.

Wyniki finansowe

EBITDA Grupy PGE w I półroczu 2021 r. osiągnęła wartość 5,3 mld zł, zwiększając się o 2,4 mld zł w relacji do I półrocza 2020 r. głównie ze względu na czynniki operacyjne, takie jak wyższa produkcja energii elektrycznej i ciepła, wzrost cen ciepła, przychody z rynku mocy oraz wyższe wolumeny dystrybuowanej energii i poprawa marży
w segmencie sprzedaży.

  • Energetyka Konwencjonalna (zysk EBITDA na poziomie 2 049 mln zł, wzrost o 165 proc. rok do roku). Spadek marży na produkcji energii elektrycznej został skompensowany wyższą produkcją oraz przychodami z rynku mocy. Na wyniki pozytywnie wpłynęło również rozwiązanie rezerwy rekultywacyjnej w wysokości 930 mln zł.
  • Ciepłownictwo (zysk EBITDA na poziomie 715 mln zł, wzrost o 45 proc. rok do roku). Znacząca poprawa wyników ze względu na wzrost produkcji oraz cen ciepła.
  • Energetyka Odnawialna (zysk EBITDA na poziomie 382 mln zł, wzrost o 27 proc. rok do roku). Wyższe ceny energii na rynku SPOT zrównoważyły spadek produkcji elektrowni wiatrowych spowodowany mniej korzystnymi warunkami wietrznymi.
  • Dystrybucja (zysk EBITDA na poziomie 1 382 mln  zł, wzrost o 23 proc. rok do roku). Wzrost wyników głównie ze względu na większy wolumen przesyłanej energii.
  • Obrót (zysk EBITDA na poziomie 706 mln  zł, wzrost o 278 proc. rok do roku). Nastąpił wzrost marży handlowej w efekcie bardziej korzystnego zabezpieczenia zakupów energii elektrycznej.

Zysk netto w I półroczu 2021 r. wyniósł 2 719 mln zł wobec straty w wysokości 637 mln zł w I półroczu 2020 r.

Wynik jest pochodną dobrych wyników operacyjnych, zdarzeń jednorazowych na poziomie EBITDA, na które wpłynęło głównie rozwiązanie rezerwy rekultywacyjnej na kwotę 932 mln zł, odwrócenia odpisu w segmencie Energetyki Odnawialnej na kwotę 40 mln zł oraz rozpoznania w przychodach finansowych sprzedaży 50 proc. udziałów w projektach offshore w wysokości 324 mln zł.

Nakłady inwestycyjne Grupy PGE w I półroczu 2021 r. osiągnęły wartość 2,2 mld zł i były o 0,3 mld zł niższe rok do roku. Wzrost inwestycji nastąpił w segmencie Energetyki Konwencjonalnej głównie ze względu na nakłady na budowę dwóch bloków gazowo-parowych nr 9 i 10 w Elektrowni Dolna Odra.

Spadek nakładów widoczny był w segmencie Energetyki Odnawialnej ponieważ w II kwartale 2020 r. realizowane były farmy wiatrowe Starza/Rybice i Karnice II.

Poziom zadłużenia netto wyniósł 5,9 mld zł, co oznacza spadek o 1,3 mld zł w stosunku do IV kwartału 2020 r. oraz spadek o 3,5 mld zł w relacji do I półrocza 2020 r. Wskaźnik zadłużenia netto w relacji do EBITDA (dług netto/ LTM EBITDA) wyniósł 0,71x i istotnie zmniejszył się w relacji do analogicznego okresu 2020 r. (1,71x).  

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. / PGE S.A.