Legislacja: Wpłaty na IPS: KUP czy nie KUP – oto jest pytanie

Legislacja: Wpłaty na IPS: KUP czy nie KUP – oto jest pytanie
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Pod koniec sierpnia br. Ministerstwo Finansów na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowało projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, wprowadzający daleko idące zmiany w obecnie obowiązujących przepisach prawa podatkowego, a także mający na celu transpozycję przepisów unijnych i wytycznych OECD w różnych obszarach sfery podatkowej.

Katarzyna Pawlik
główny specjalista Zespołu
Ekonomiczno-Regulacyjnego
Związku Banków Polskich

Głównymi jego celami, jak to zostało zaznaczone w uzasadnieniu, jest uproszczenie prawa podatkowego oraz uszczelnienie systemu podatków dochodowych. Prace nad projektem trwały bardzo krótko, zwłaszcza biorąc pod uwagę kompleksowość oraz wagę nowych rozwiązań. Zgodnie z założeniami ustawa ma zostać podpisana przez Prezydenta RP w listopadzie br. W momencie gdy powstawał niniejszy artykuł, projekt był już po akceptacji Senatu.

Wpłaty na systemy a koszty uzyskania przychodu

Choć z wersji projektu przyjętej przez Senat nie wynika wprost, aby któreś przepisy były adresowane bezpośrednio do sektora bankowości spółdzielczej, to jednak należy zwrócić uwagę na cały przebieg prac i dyskusję, jaka miała miejsce odnośnie możliwości zaliczania wpłat wnoszonych przez banki spółdzielcze i zrzeszające na systemy ochrony instytucjonalnej do kosztów uzyskania przychodów. Dotychczas praktyka ta nie była uregulowana w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jednakże znajdowała swoje potwierdzenie w uzasadnieniu Ustawy z dnia 23 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw, gdzie wyraźnie wskazano, iż składki wnoszone celem pokrycia kosztów funkcjonowania jednostki zarządzającej systemem ochrony oraz celem utworzenia funduszu pomocowego będą stanowić dla banków koszt uzyskania przychodu. Powyższe zostało również potwierdzone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokami wydanymi w sprawach o sygn. akt I SA/ Po 243/17 i I SA/Po 723/17. Rozpoczynając prace nad projektem kompleksowej nowelizacji przepisów podatkowych, Ministerstwo Finansów postanowiło przychylić się do prośby sektora bankowości spółdzielczej o uregulowanie tej kwestii w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, mając na względzie ułatwienie prowadzenia działalności przez małe instytucje finansowe, których działalność ma charakter lokalny, a które mimo to muszą borykać się z porównywalnymi obciążeniami regulacyjnymi i sprawozdawczymi jak duże podmioty komercyjne. Jednakże opublikowany w ramach konsultacji publicznych pod koniec sierpnia projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy Ordynacja podatkowa zaskoczył banki spółdzielcze.

Co stanowi, a co nie koszty uzyskania przychodu

 W uzasadnieniu do projektu wskazano, że przewiduje on wprowadzenie kompleksowego rozwiązania kwestii przynależności banków spółdzielczych do IPS, w taki sposób, iż środki przekazywane przez banki spółdzielcze na ten system nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, przy jednoczesnym nieuznaniu za przychód podatkowy kwot stanowiących równowartość umorzonych zobowiązań, jeżeli umorzenie związane będzie z pomocą otrzymywaną przez banki spółdzielcze z funduszu pomocowego (IPS). Ponadto zwolnieniu przedmiotowemu od podatku podlegałyby środki finansowe otrzymane przez banki spółdzielcze, bank zrzeszający, jednostkę zarządzającą, będących uczestnikami IPS, pochodzące z funduszu pomocowego w ramach realizacji celów wymienionych w rozumieniu ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI