Kredyty konsumenckie w ocenie UOKiK: Bank, klient i … wzorce umowne

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2013.04.foto.036.150xUrząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zbadał przestrzeganie przepisów ustawy o kredycie konsumenckim, poddając analizie 147 wzorców umownych 31 instytucji kredytowych. W efekcie wszczęto 26 postępowań, wniesiono 17 pozwów do sądu.

Raport UOKiK wskazuje, że kredytodawcy wciąż różnie interpretują przepisy nowej ustawy o kredycie konsumenckim. Stwierdzono m.in. naruszenie przepisów dotyczących formularza informacyjnego (art. 13-23 u.k.k.) Spośród badanych instytucji kredytowych część archiwizowała formularze wraz z oświadczeniami konsumentów, że zostały im wręczone. Natomiast pozostałe przechowywały wyłącznie oświadczenia konsumentów o wręczeniu formularzy. Niektóre rubryki nie zostały właściwie wypełnione, inne wcale (dotyczące reprezentatywnego przykładu), w niektórych nie zostały wykreślone pola, które są zbędne w przypadku danego rodzaju produktu.

W rubryce „Skutki braku płatności”

w formularzu informacyjnym PKO BP zamieszczał informację o odsetkach pobieranych od zadłużenia przeterminowanego, ale nie wskazywał kosztów, jakie konsument będzie zobowiązany ponieść w związku z prowadzonymi przez bank czynnościami windykacyjnymi (określonymi następnie w umowie). Natomiast BZ WBK podał następującą informację: • W przypadku braku lub opóźnienia płatności może Pan/Pani zostać obciążony/a następującymi opłatami: 1) Kosztami wezwań, upomnień i zawiadomień w wysokości określonej w Taryfie Opłat i Prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności.

Zdaniem UOKiK w obu ww. przypadkach nie jest to właściwy sposób wypełnienia tej rubryki. Poza informacją o stopie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego oraz warunkach jej zmiany kredytodawca jest zobowiązany do wskazywania w formularzu innych opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu, o ile je zastrzega. Do tych kosztów należy zaliczyć koszty wezwań, upomnień i zawiadomień. Koszty te powinny być uwidocznione w samym formularzu, bez odsyłania do innych dokumentów. Tylko taki sposób przekazywania informacji zapewnia przedstawienie istotnych warunków oferty w sposób przejrzysty i łatwy do odnalezienia. Pozwala też zmniejszyć niekorzystne skutki sytuacji, w której ewentualne załączniki do formularza (taryfa opłat i prowizji) nie zostałyby potencjalnemu kredytobiorcy doręczone. Opisana praktyka obu banków może zatem naruszać art. 14 w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 12 u.k.k.

PKO BP zaproponował dodanie w informacji o skutkach braku płatności następującej treści: • W celu poinformowania Klienta o niespłaceniu w terminie raty pożyczki, powstaniu zadłużenia przeterminowanego oraz spowodowania niezwłocznej spłaty tego zadłużenia PKO BP S.A. może podejmować następujące czynności: wysyłanie wiadomości tekstowych na telefon komórkowy, przeprowadzanie rozmów telefonicznych, wysyłanie przesyłek listowych, przeprowadzanie wizyt. Wysokość opłat wynosi: 30 zł za sporządzenie i wysłanie zawiadomienia o zaległości w spłacie/monitu; 10 zł za telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie; 85 zł za wizytę interwencyjną.

ZMIANA OPROCENTOWANIA I OPŁAT

Wątpliwości UOKiK wzbudziły postanowienia umowne, które nieprecyzyjnie określają powody zmiany oprocentowania czy opłat pobieranych przez kredytodawcę, częstotliwości i wysokości podwyżki. Ponadto w jednej z instytucji w sytuacji obniżenia stóp kredytu lombardowego NBP konsument ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI