KPF sygnatariuszem „Dobrych praktyk w zakresie standardów…

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kpf.04.400x267Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych - organizacja samorządu finansowego, zrzeszającego ponad 70 firm z siedmiu sektorów rynku finansowego, została sygnatariuszem "Dobrych praktyk w zakresie standardów reklamowania kredytu konsumenckiego". Dokument wypracowany został w ramach szerokiej platformy samorządowej Związku Banków Polskich, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, Związku Firm Pożyczkowych i ma charakter rekomendacyjny. Dzięki temu może wpłynąć na jednolitą praktykę reklamowania produktów finansowych, a ponieważ był konsultowany z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów może zyskać bardzo praktyczne znaczenie.

Pod wymagającym okiem UOKiK
Zgodnie z pierwotnym założeniem sygnatariuszy, celem prac organizacji samorządowych było stworzenie dokumentu opisującego dobre praktyki reklamy, wypracowane przez instytucje udzielające lub pośredniczące w udzielaniu kredytów konsumenckich, które byłyby akceptowane przez UOKiK. Ustalono, że dokument będzie zawierał szczegółowe rekomendacje, dobrowolnie przyjmowane do stosowania przez instytucje rynku finansowego, takie jak banki, instytucje pożyczkowe i pośrednicy/doradcy finansowi. Z drugiej zaś strony Dobre praktyki w zakresie standardów reklamowania kredytu konsumenckiego mogą stanowić punkt odniesienia dla UOKiK w ocenie aktywności reklamowej przedsiębiorstw finansowych.

Dobre praktyki w zakresie standardów reklamowania kredytu konsumenckiego formułują bardzo szczegółowe rekomendacje w obszarze konstruowania przekazów reklamowych, skierowane w głównej mierze do przedsiębiorstw rynku kredytowego, czy szerzej finansowego. Dokument skupia się na trzech kluczowych aspektach: przedstawia sposób prezentacji treści pouczenia prawnego, zawiera ogólne wytyczne dla tworzenia materiałów reklamowych, a także precyzyjnie określa, jak powinna wyglądać reklama produktu kredytowego w zależności od nośnika, by była zrozumiała i przejrzysta dla odbiorców komunikatu.

– Ufam, że ten dokument stanie się pożytecznym narzędziem nie tylko dla kredytodawców, lecz także dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w jego działaniach kontrolnych dotyczących różnych przekazów reklamowych na rynku finansowym, a tym samym będzie pomocny w eliminowaniu z tego rynku podmiotów uciekających się do nieuczciwej konkurencji – powiedział Norbert Jeziolowicz, Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych ZBP.

Szczegółówe rekomendacje dla instytucji finansowych
Ustawa o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 r. (w art. 7) nakazuje kredytodawcy lub pośrednikowi kredytowemu podawanie danych dotyczących kosztu kredytu w sposób „jednoznaczny, zrozumiały i widoczny”. Jednak dopiero „Dobre praktyki w zakresie standardów reklamowania kredytu konsumenckiego” przedstawiają definicje ułatwiające unikanie ryzyka rozmijania się z wyżej opisanym obowiązkiem. Treść dobrych praktyk precyzyjnie formułuje zasady tworzenia przekazu reklamowego. Odnoszą się one bowiem zarówno do wymaganej przepisami treści pouczenia prawnego, jak i sedna materiału reklamowego, określając nawet takie parametry, jak układ graficzny, wielkość czcionki, czy objętość i tempo tekstu odczytywanego przez lektora. Każdemu rodzajowi reklamy – telewizyjnej, radiowej, outdoroowej i internetowej – poświęcono w dokumencie odrębne zalecenia, w każdym przypadku mając na uwadze przede wszystkim jasność i czytelność przekazu z punktu widzenia konsumenta – potencjalnego kredytobiorcy.

– Dzięki takiemu podejściu instytucje finansowe reklamujące produkty kredytowe wypracowały przydatne wskazówki, w jaki sposób należy konstruować przekaz reklamowy, by spełniał on właściwą rolę informacyjną, zapewniając równocześnie poprawny jego odbiór przez potencjalnych klientów – komentuje Krzysztof Grabowski, Doradca KPF ds. Ładu Korporacyjnego.

Prace nad dokumentem zasad dobrych praktyk zostały zainicjowane w marcu 2015 r. Sygnatariuszami dokumentu są trzy organizacje samorządu finansowego – ZBP, KPF i ZFP, a także Provident Polska.

Dyrektor Generalny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce podjął w dniu 15 stycznia 2016 r. decyzję o rekomendowaniu Członkom KPF stosowania się do szczegółowych wskazań odnośnie reklamowania produktów finansowych, zawartych w zasadach dobrych praktyk. – Jestem przekonany, że szczegółowe rekomendacje, zastosowane w praktyce, pozwolą na takie reklamowanie produktów finansowych, by dla wszystkich stron przekazów reklamowych uczynić je jednoznacznie akceptowanymi. W efekcie pozwoli to uwolnić je od zarzutów wprowadzania w błąd, zarówno w odniesieniu do istotnych cech reklamowanego produktu, jak i praw i obowiązków klienta, korzyści i rodzajów ryzyka, wiążącego się z pozyskaniem reklamowanego kredytu, jego kosztów i okresu dostępności – stwierdził Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.

Źródło: KPF