Koronawirus: prezydent podpisał ustawę ws. pomocy na restrukturyzację przedsiębiorstw

Koronawirus: prezydent podpisał ustawę ws. pomocy na restrukturyzację przedsiębiorstw
Fot. stock.adobe.com/GoodIdeas
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prezydent podpisał ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, określającą warunki, tryb i formy udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom na ich ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne oraz restrukturyzację, poinformowała Kancelaria Prezydenta.
Ustawa określa warunki, tryb i formy udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom na ich ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne oraz restrukturyzację #koronawirus #COVID19 #firmy @prezydentpl

„Ustawa zapewnia wdrożenie programu pomocowego, zaakceptowanego przez Komisję Europejską, przewidzianego jako jeden z instrumentów programu Polityka Nowej Szansy” – podała Kancelaria Prezydenta w komunikacie.

Ustawa określa warunki, tryb i formy udzielania pomocy publicznej

Ustawa określa warunki, tryb i formy udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom doświadczających trudnej sytuacji ekonomicznej na ratowanie ich firm bądź restrukturyzację. Zakłada ona, że przedsiębiorcy będą mogli uzyskać ulgę na restrukturyzację niektórych należności publiczno-prawnych o łącznej wartości 50 mln zł rocznie.

Pomoc publiczna w formie wsparcia finansowego

Pomocy publicznej w formie wsparcia finansowego ma – zgodnie z ustawą – udzielać minister właściwy do spraw gospodarki albo, w jego imieniu Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Ma też sprawować kontrolę w zakresie wykorzystywania przez przedsiębiorcę pomocy zgodnie z przeznaczeniem oraz przestrzegania limitu wynagrodzeń.

Wysokość pożyczki na ratowanie firmy, udzielanej na 6 miesięcy, ma być każdorazowo zależna od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Jeżeli natomiast okres lub wysokość tej pomocy okazałaby się niewystarczająca, przedsiębiorca będzie mógł wystąpić o dodatkową i przedłużyć okres spłaty.

Czytaj także: Koronawirus: nie tylko kredyt dla firmy, z jakiego wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy?

Natomiast duży przedsiębiorca również będzie mógł ubiegać się o dodatkową pomoc lub wydłużenie terminu spłaty pożyczki w ramach wsparcia na restrukturyzację. Celem tej formy pomocy jest zapewnienie przedsiębiorcy płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji.

Pomoc na restrukturyzację

Pomoc na restrukturyzację ma być przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie udźwignęliby restrukturyzacji, ale opracowali jej plan, obejmujący wszelkie działania, których realizacja zmierza do przywrócenia przedsiębiorcy rentowności. Pomoc na restrukturyzację ma służyć sfinansowaniu tego planu.

Wsparcie finansowe ma być udzielane w formie pożyczki, pomoc na restrukturyzację będzie mogła polegać m.in. na objęciu akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, objęciu obligacji, zmianie terminów spłaty pożyczki, konwersji pożyczki, udzielonej jako pomoc na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne. Warunkiem jest ograniczenie wynagrodzenia kadry zarządzającej przedsiębiorstwa korzystającego z pomocy do wysokości 400% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Czytaj także: BGK zwiększył kwotę unijnych pożyczek płynnościowych dla firm do ponad 1 miliarda złotych >>>

Pomoc będzie udzielana ze środków budżetu państwa na pisemny wniosek przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Założono, że latach 2020-29 na realizację zadań wynikających z ustawy zostanie przeznaczone 1,2 mld zł z budżetu państwa (120 mln zł rocznie).

Operatorem pomocy ma być Agencja Rozwoju Przemysłu

Operatorem pomocy ma być Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP). Zasady udzielania pomocy oparte są na wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych, które znajdują się w trudnej sytuacji.

Wsparcie dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej w wyniku epidemii COVID-19, może być dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do 31 grudnia 2021 r.

Źródło: ISBnews