Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 2016 roku

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych sekcji zgłaszają pozytywne oceny koniunktury w sierpniu. Są to opinie zbliżone do lipcowych. Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia; opinie te są zbliżone do odnotowanych przed miesiącem i lepsze od formułowanych w analogicznym miesiącu ostatnich czterech lat - wynika z najnowszego opracowania Głównego Urzędu Statystycznego.

W sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 28,5 (przed miesiącem plus 29,2). Poprawę koniunktury odnotowuje 32,0% badanych firm, a jej pogorszenie – 3,5% (w lipcu odpowiednio 32,3% i 3,1%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe od stycznia 2014 roku oceniają koniunkturę optymistycznie (z wyjątkiem grudnia 2014 i 2015 roku). W bieżącym miesiącu opinie są nieco bardziej korzystne niż w lipcu, ale nieznacznie ostrożniejsze niż przed rokiem.

Podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa formułują oceny koniunktury nieco bardziej pesymistyczne od zgłaszanych przed miesiącem i w sierpniu przed rokiem. Od początku 2014 roku opinie dotyczące koniunktury handlu hurtowego są pozytywne, w bieżącym miesiącu – zbliżone do formułowanych w czerwcu i w lipcu, ale nieznacznie ostrożniejsze niż w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat. Oceny z zakresu handlu detalicznego są korzystne, podobne do sygnalizowanych w dwóch poprzednich miesiącach i w sierpniu przed rokiem.

Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa od lutego 2015 r. oceniają koniunkturę gospodarczą pozytywnie, w sierpniu – na poziomie nieco wyższym niż w lipcu i zbliżonym do zgłaszanego w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Opinie formułowane przez przedsiębiorców działających w zakresie zakwaterowania i gastronomii od lutego br. są korzystne, jednak w br. gorsze od  zgłaszanych przed miesiącem i zbliżone do sygnalizowanych w sierpniu ub. r. Oceny koniunktury formułowane przez dyrektorów jednostek prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji są bardziej pozytywne od opinii zgłaszanych przed miesiącem i zbliżone do sygnalizowanych w sierpniu ub. r.

Uważniejsza analiza raportu GUS-u nasuwa wiele interesujących spostrzeżeń.

Przetwórstwo przemysłowe: Poprawę koniunktury sygnalizuje 15,9% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 11,2% (przed miesiącem odpowiednio 14,6% i 11,6%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. W sierpniu podmioty małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób) oceniają koniunkturę nieznacznie negatywnie, podobnie jak przed miesiącem. Opinie dotyczące koniunktury w przedsiębiorstwach średnich i dużych (o liczbie pracujących 50 i więcej osób) są korzystne, dla jednostek średnich – zbliżone do formułowanych od marca br., a dla podmiotów dużych – ostrożniejsze niż w lipcu. Najbardziej korzystne oceny formułują jednostki prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego z województw małopolskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Najmniej pozytywne opinie zgłaszają przedsiębiorstwa z województwa łódzkiego.

Budownictwo: Poprawę koniunktury sygnalizuje 13,2% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 16,6% (przed miesiącem odpowiednio 14,0% i 15,9%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Oceny dotyczące portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są nieco bardziej negatywne od zgłaszanych w ubiegłym miesiącu. Niekorzystne diagnozy sytuacji finansowej utrzymują się od czerwca na zbliżonym poziomie. Po oczekiwanej od marca poprawie portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej, w sierpniu przedsiębiorcy przewidują, że w najbliższych trzech miesiącach mogą one nie zmienić się. Prognozy sytuacji finansowej są nieznacznie negatywne. Nadal sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Redukcje zatrudnienia mogą być nieco bardziej znaczące od planowanych w lipcu. Zapowiadany niewielki spadek cen robót budowlano-montażowych jest zbliżony do oczekiwanego przed miesiącem.

Spośród badanych podmiotów 25,7% (przed rokiem 23,3%) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Po raz pierwszy od stycznia br., dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się niewielkiego spadku portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych.

W sierpniu oceny ogólnego klimatu koniunktury w jednostkach dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) są mniej korzystne od zgłaszanych w ubiegłym miesiącu. W pozostałych klasach wielkości opinie w tym zakresie są nieznacznie bardziej negatywne niż w lipcu. Portfel zamówień w jednostkach o liczbie pracujących do 9 osób nie zmienia się, natomiast produkcja budowlano-montażowa oceniana jest mniej negatywnie niż w ubiegłym miesiącu. Diagnozy portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej zgłaszane przez dyrektorów przedsiębiorstw dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) są mniej korzystne niż w lipcu, natomiast oceny jednostek z pozostałych klas wielkości są nieznacznie negatywne, gorsze od zgłaszanych przed miesiącem. We wszystkich klasach wielkości oceny sytuacji finansowej są nadal niekorzystne. Odpowiednie prognozy są we wszystkich klasach wielkości gorsze od przewidywań formułowanych w lipcu.

Jednostki z większości województw prowadzące działalność w zakresie budownictwa formułują w sierpniu negatywne oceny koniunktury. Najbardziej pesymistyczne oceny koniunktury zgłaszają jednostki z województw kujawsko-pomorskiego i opolskiego, natomiast najbardziej optymistyczne – z województw zachodniopomorskiego i lubuskiego.

Handel hurtowy: Poprawę koniunktury sygnalizuje 17,7% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 9,7% (przed miesiącem odpowiednio 17,7% i 9,5%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Diagnozy sprzedaży są mniej optymistyczne od zgłaszanych w lipcu. Utrzymują się korzystne prognozy w tym zakresie. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie negatywnie, nieco gorzej niż przed miesiącem. Stan zapasów towarów pozostaje nadal nadmierny. Poziom zamówień towarów u dostawców może rosnąć nieco wolniej niż planowano w lipcu. Możliwy jest niewielki wzrost zatrudnienia, nieznacznie mniejszy od zapowiadanego miesiąc wcześniej. Ceny towarów mogą rosnąć nieco wolniej niż oczekiwano w lipcu. Jednostki z wszystkich województw prowadzące działalność w zakresie handlu hurtowego oceniają w sierpniu koniunkturę pozytywnie. Najbardziej optymistycznie koniunkturę oceniają jednostki z województwa opolskiego.

Handel detaliczny: Poprawę koniunktury sygnalizuje 15,4% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 11,4% (przed miesiącem odpowiednio 15,5% i 12,0%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Prognozy w tym zakresie są korzystne, najlepsze od dwóch miesięcy. Oceny sytuacji finansowej są bardziej niekorzystne niż w lipcu. Odpowiednie przewidywania wskazują, że w najbliższych trzech miesiącach sytuacja finansowa może się nie zmienić. Utrzymują się nadmierne zapasy towarów. Poziom zamówień towarów u dostawców może nie-znacznie wzrosnąć. Planowane jest niewielkie zwiększenie zatrudnienia. Ceny towarów mogą rosnąć w tempie podobnym do oczekiwanego w lipcu. W sierpniu koniunktura oceniana jest optymistycznie przez dyrektorów następujących branż: tekstylia, odzież, obuwie (plus 21,3 w sierpniu, plus 18,6 przed miesiącem), artykuły gospodarstwa domowego ogółem (plus 10,5 w sierpniu, plus 10,7 w lipcu) oraz pojazdy samochodowe (plus 5,4 w sierpniu, plus 6,4 miesiąc wcześniej). Jedynie przedstawiciele branży żywnościowej zgłaszają negatywne oceny w tym zakresie (minus 5,2 w sierpniu, minus 3,5 w lipcu). W podziale na klasy wielkości, w sierpniu oceny ogólnego klimatu koniunktury w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących do 49 osób są negatywne. Korzystne opinie w tym zakresie, zbliżone do formułowanych przed miesiącem, zgłaszają przedstawiciele jednostek średnich i dużych (o liczbie pracujących 50 i więcej osób). Najbardziej optymistycznie koniunkturę w handlu detalicznym oceniają przedsiębiorstwa, których siedziba znajduje się w województwie mazowieckim i wielkopolskim. Najbardziej pesymistyczne oceny w tym zakresie zgłaszają przedsiębiorstwa z województw zachodniopomorskiego i lubelskiego.

Usługi: Poprawę koniunktury odnotowuje 17,4% badanych firm, a jej pogorszenie – 9,3% (w lipcu odpowiednio 16,8% i 11,0%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Mimo negatywnych i gorszych niż przed miesiącem ocen bieżącego popytu i sprzedaży oraz mniej korzystnych opinii dotyczących sytuacji finansowej, prognozy w tym zakresie są optymistyczne i lepsze od formułowanych w lipcu. Odnotowywany jest nieco większy niż przed miesiącem wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami zapowiadają wzrost zatrudnienia. Podobnie jak w lipcu, przedsiębiorcy oczekują niewielkiego spadku cen.

W sekcji zakwaterowanie i gastronomia poprawę koniunktury odnotowuje 15,3% badanych firm, a jej pogorszenie – 10,3% (w lipcu odpowiednio 18,6% i 9,0%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Choć dyrektorzy jednostek oceniają sytuację finansową bardziej korzystnie niż w lipcu, w najbliższych trzech miesiącach spodziewają się jej pogorszenia. Odnotowywane są niewielkie opóźnienia płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek spodziewają się niewielkich redukcji zatrudnienia. Zapowiadany jest nieznaczny spadek cen.

W sekcji informacja i komunikacja poprawę koniunktury odnotowuje 22,1% badanych firm, a jej pogorszenie – 7,3% (w lipcu odpowiednio 18,8% i 7,4%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Bieżący popyt i sprzedaż oceniane są korzystnie, podobnie jak w lipcu. Tak samo jak przed miesiącem, kierujący firmami oceniają, że ich sytuacja finansowa nie zmienia się. Prognozy w tym zakresie są optymistyczne, lepsze od formułowanych w lipcu. Odnotowywany jest nieco mniejszy niż przed miesiącem wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek zapowiadają nieznacznie większy od prognozowanego w lipcu wzrost zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się dalszego spadku cen.

Szczegóły:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/koniunktura/koniunktura/koniunktura-w-przemysle-budownictwie-handlu-i-uslugach-w-sierpniu-2016-roku,3,45.html

Bogdan Koblański