Konfederacja Lewiatan chce, aby nowy Sejm zmienił przepisy podatkowe

Konfederacja Lewiatan chce, aby nowy Sejm zmienił przepisy podatkowe
Źródło: Konfederacja Lewiatan
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Niewprowadzanie nowych podatków dla wybranych branż, uchylenie podatku od przychodów z budynków, minimalnego podatku CIT i tzw. podatku Belki oraz przywrócenie zryczałtowanej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i możliwości amortyzowania lokali mieszkalnych wynajmowanych w ramach działalności gospodarczej – to postulaty Konfederacji Lewiatan do zrealizowania w nowej kadencji parlamentu.

W ostatnich kilku latach wprowadzono kilkadziesiąt nowych podatków i opłat. Daniny te spowodowały istotny wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, przyczyniły się do pogorszenia warunków funkcjonowania firm oraz wzrostu inflacji, gdyż wiele z nich, jak np. podatek cukrowy i podatek handlowy uwzględnione są w cenie oferowanych produktów.

Pozostałe również generują dodatkowe obciążenia dla przedsiębiorców, przez co ich koszt uwzględniany jest w cenach towarów i usług. 

Podatki sektorowe osłabiają konkurencyjność

– Podatki, poza kosztem finansowym, generują dla przedsiębiorców poważne obciążenie administracyjne, gdyż ich obliczenie i zadeklarowanie wymaga prowadzenia ewidencji, przygotowywania deklaracji i sprawozdań. Rozliczenie każdego z nowo wprowadzanych podatków odbywa się niezależnie od sprawozdawczości z tytułu CIT, PIT i VAT.

W konsekwencji podatki sektorowe i inne daniny ograniczają konkurencyjność Polski jako miejsca do lokowania inwestycji. Powodują, że nasz system podatkowy jest jednym z najbardziej skomplikowanych na świecie – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

Czytaj także: Płacimy nie mniej niż 65 rodzajów podatków, składek, opłat, innych danin

Niekorzystne podatki minimalne

Szczególnie niekorzystne z punktu widzenia rozwoju firm są wszelkiego rodzaju podatki minimalne, których konstrukcje zakładają obowiązek zapłacenia podatku także w przypadku, kiedy firma nie osiągnęła dochodu albo poniosła stratę.

Tego rodzaju obciążenia w szczególnym stopniu osłabiają skłonność do inwestowania, ponieważ pomimo wydatków związanych z inwestycjami, które wiążą się z osiąganiem niższych dochodów w okresie ponoszenia wydatków, firmy i tak muszą wygenerować gotówkę potrzebną do zapłaty podatku.

W takiej sytuacji koszty inwestowania w Polsce stają się wyższe niż w krajach, gdzie nie stosuje się takiego obciążenia. Opodatkowanie firm, które ze względu na sytuację ekonomiczną/ gospodarczą nie osiągają dochodów prowadzić może do likwidacji przedsiębiorstwa.

– W naszej ocenie polityka podatkowa państwa powinna opierać się na uzyskiwaniu dochodów w ramach podatków konsumpcyjnych, takich jak VAT i akcyza oraz podatków dochodowych PIT i CIT.

Szkodliwe dla rozwoju gospodarczego jest wprowadzanie innych podatków, które zwiększają ryzyko i koszty funkcjonowania przedsiębiorstw – dodaje Przemysław Pruszyński.

Czytaj także: Apel Rady Przedsiębiorczości o wycofanie się z rozwiązań dotyczących firm audytorskich

Poprawa przejrzystości prawa podatkowego

Ponadto w nowej kadencji Sejmu należy skupić się na poprawie przejrzystości i jasności przepisów prawa podatkowego. Obowiązujący system podatkowy powstał w wyniku dążeń rządzących do zaspokojenia z roku na rok coraz większych potrzeb finansowych państwa.

Dodatkowo jego kształt determinowały bieżące potrzeby polityczne, zmiany „uszczelniające pobór podatków”, konieczność implementacji przepisów prawa wspólnotowego Unii Europejskiej, a także orzecznictwo sądów i trybunałów.

Prawo podatkowe powstawało bez długoletniej strategii i wizji docelowego systemu podatkowego, wprowadzane przepisy miały oddziaływać (dawać efekt fiskalny) w momencie ich wprowadzenia. Nie prowadzono analizy na ile nadmiernie skomplikowany i nieefektywny system podatkowy ogranicza rozwój firm, a tym samym prowadzi do utraty części produktu krajowego brutto oraz wynikających z tego wpływów podatkowych.

Jakość uchwalanych przepisów nie była i nie jest priorytetem ani dla parlamentu, ani dla resortu finansów. Podatnicy chcąc prawidłowo stosować prawo muszą korzystać z usług doradców podatkowych, występować o interpretacje do Krajowej Administracji Skarbowej oraz dochodzić swoich racji przed sądami administracyjnymi.

Liczba interpretacji norm prawnych zakodowanych w przepisach przekracza możliwości poznawcze nawet osób zawodowo zajmujących się stosowaniem przepisów, nie wspominając o zwykłych podatnikach. Spory dotyczące prawidłowego stosowania prawa podatkowego zajmują wiele czasu i generują, zupełnie niepotrzebnie ogromne koszty.

Dlatego w nowej kadencji parlamentu należy stworzyć zespoły eksperckie, których zadaniem będzie przegląd obowiązujących przepisów podatkowych i przygotowanie rekomendacji usunięcia albo poprawy tych, które budzą najwięcej wątpliwości.

Propozycje podatkowe Lewiatana:

 • dokonanie przeglądu systemu podatkowego i wyeliminowanie przepisów, których stosowanie powoduje największe trudności;
 • niewprowadzanie nowych podatków dedykowanych wybranym branżom/firmom;
 • uchylenie szczególnie wadliwych podatków:
  – od przychodów z budynków
  – minimalnego podatku CIT
  – tzw. podatku Belki;
 • przywrócenie możliwości amortyzowania lokali mieszkalnych wynajmowanych w ramach działalności gospodarczej;
 • przywrócenie zryczałtowanej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

Pobierz postulaty – wersja rozszerzona

Źródło: BANK.pl