Komunikat ze 174. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 12 lutego 2013 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

knf.01.250x98W sto siedemdziesiątym czwartym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 • Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego1,
 • Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
 • Pan Jacek P. Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej2,
 • Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na przejęcie zarządzania Otwartym Funduszem Emerytalnym POLSAT przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA.

Datę rozpoczęcia likwidacji OFE POLSAT ustalono na dzień 16 kwietnia 2013 r., a datę jej zakończenia – na dzień 19 lipca 2013 r. W dniu 19 lipca 2013 r. aktywa OFE POLSAT zostaną przeniesione do PKO BP BANKOWY OFE.

Fundusz powstały z połączenia PKO BP BANKOWY OFE i OFE POLSAT będzie siódmy na rynku OFE pod względem liczby członków i ósmy pod względem wartości aktywów.

Oceniając wniosek, Komisja wzięła w szczególności pod uwagę interes członków obu OFE, w tym ponoszenie przez obecnych członków obu funduszy niższej opłaty za zarządzanie w OFE powstałym po połączeniu aktywów oraz obniżenie opłaty od składki dla członków PKO BP BANKOWY OFE. Warunkiem przejęcia zarządzania OFE POLSAT przez PKO BP BANKOWY PTE SA jest bowiem wejście w życie decyzji KNF o obniżeniu opłaty od składki do poziomu obecnie obowiązującego dla OFE POLSAT, tj. do wysokości 3,4% kwoty z wpłacanych składek, nie później niż w dniu 19 lipca 2013 r.

Zezwolenie na przejęcie zarządzania jest równoznaczne z wydaniem zezwolenia na zmianę statutu OFE POLSAT w zakresie informacji dotyczących towarzystwa zarządzającego funduszem.

Komisja jednogłośnie udzieliła zgód na dokonanie zmian w składzie Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW), dokonanych uchwałą nr 3 i uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW z dnia 17 stycznia 2013 r., polegających na odwołaniu ze składu Zarządu Giełdy Pana Ludwika Sobolewskiego oraz powołaniu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Adama Maciejewskiego.   

KNF stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Pana Leszka Czarneckiego, za pośrednictwem Getin Noble Bank SA, akcji Dexia Kommunalkredit Bank Polska SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Wyniki głosowania KNF: 5 głosów za stwierdzeniem braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu (A.Jakubiak, W.Kwaśniak, W.Koziński, J.Męcina, J.Pruski), 1 głos wstrzymujący się (L.Kotecki).

Komisja wydała, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych, uchwałę w sprawie ustalenia innych form utrzymywania rezerwy płynnej w spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych.

z uchwałą KNF, rezerwę płynną, o której mowa w art. 38 ust. 1 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych, poza gotówką mogą stanowić:

 • środki pieniężne utrzymywane na odrębnych rachunkach w Kasie Krajowej,
 • jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy o funduszach inwestycyjnych, o ile ich odkupienie nie zostało zawieszone w trybie określonym w art. 89 ust. 4, art. 89 ust. 5 pkt 1, art. 227b oraz 246 ust. 3 tej ustawy,
 • środki pieniężne utrzymywane na rachunkach w bankach, których współczynnik wypłacalności jest nie niższy niż 12%,
 • papiery wartościowe emitowane przez rządy albo banki centralne państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), posiadające ocenę zdolności kredytowej nadaną przez uznaną agencję ratingową nie niższą niż nadaną przez taką agencję papierom wartościowym emitowanym przez Skarb Państwa.

Wyniki głosowania KNF: 4 głosy za podjęciem uchwały (A.Jakubiak, W.Kwaśniak, W.Koziński, J.Męcina), 1 głos przeciw (J.Pruski), 1 głos wstrzymujący się (L.Kotecki).

Uchwała KNF wejdzie w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym KNF.

KNF jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez:

 • Transfer24 sp. z o. o. z Kielc.

Zakres świadczonych usług płatniczych obejmuje usługę przekazu pieniężnego.

Komisja zapoznała się z notyfikacją w sprawie utworzenia oddziału na terytorium Polski przez instytucję kredytową z Wielkiej Brytanii:

 • The Royal Bank of Scotland plc.

  KNF jednogłośnie podjęła przy tym decyzję w sprawie wskazania warunków w interesie dobra ogólnego, które oddział będzie obowiązany spełniać prowadząc działalność na terytorium Polski. Warunki nie odnoszą się do działalności depozytowej, bo ten rodzaj działalności nie został notyfikowany przez instytucję kredytową. Wskazane przez KNF warunki dotyczą zobowiązania The Royal Bank of Scotland plc do:

 • informowania klienta, przed zawarciem umowy i najpóźniej z chwilą złożenia oferty, w sposób jednoznaczny i potwierdzony przez klienta, o faktach istotnych z punktu widzenia interesów klientów oddziału, m.in. o:
  sprawowaniu nadzoru nad działalnością oddziału z punktu widzenia jego wypłacalności przez władze nadzorcze z Wielkiej Brytanii,
  danych teleadresowych umożliwiających klientom bezpośredni – fizyczny kontakt z oddziałem,
  miejscu przechowywania i przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową,
  możliwości wnioskowania o informacje na temat regulacji prawnych dotyczących działalności The Royal Bank of Scotland plc i jego oddziału w Polsce oraz kodeksów dobrych praktyk, którym podlega The Royal Bank of Scotland plc,
 • zapewnienia, aby przekazy reklamowe lub marketingowe nie wprowadzały odbiorców w błąd co do ww. informacji,
 • powstrzymania się od arbitrażu regulacyjnego,
 • zapewnienia, aby wszelkie powództwa cywilnoprawne dotyczące zawartych umów poddawane były rozstrzygnięciom sądów polskich na takich samych warunkach, jak powództwa dotyczące umów zawieranych przez banki krajowe,
 • stosowania się do wskazań KNF dotyczących prowadzenia działalności przez oddział w sposób zgodny z interesem dobra ogólnego, a w szczególności dotyczących ochrony dóbr konsumenta, zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego lub zapobieżenia naruszeniom prawa.

KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Pani Danuty Ambroziak na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Chynowie,
 • Pana Marcina Sycińskiego na Członka Zarządu Idea Bank SA.

Komisja jednogłośnie przekazała zagranicznym organom nadzoru informację o zamiarze prowadzenia działalności maklerskiej bez otwierania oddziału na terytorium Słowacji i Węgier przez:

 • Noble Securities SA.

KNF jednogłośnie nałożyła na Trinity Management sp. z o.o. oraz Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA jako akcjonariuszy spółki publicznej Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA, między którymi istniał stosunek dominacji powodujący domniemanie działania w porozumieniu, kary pieniężne w wysokości 25 tysięcy złotych i 25 tysięcy złotych za czterokrotne niepowiadomienie w ustawowym terminie spółki i KNF o zmianie łącznego udziału ponad 33% liczby głosów o co najmniej 1% liczby głosów w okresie listopad 2007 r. – czerwiec 2009 r. oraz jednokrotne niepowiadomienie o zmniejszeniu łącznego udziału w głosach poniżej 33% w czerwcu 2011 r.

Komisja jednogłośnie obniżyła z 30 tysięcy złotych do 20 tysięcy złotych karę pieniężną nałożoną w dniu 4 czerwca 2012 r. na Podlaskie Towarzystwo Finansowo – Inwestycyjne sp. z o. o. jako akcjonariusza spółki publicznej Mispol SA za niepowiadomienie w ustawowym terminie spółki i KNF o przekroczeniu 10% liczby głosów w Mispol SA w styczniu 2011 r.

Obniżając wysokość kary, KNF uwzględniła aktualną sytuację finansową podmiotu.

KNF jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:

 • PKO BP BANKOWY Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA.

Komisja zapoznała się z informacjami na temat:

 • bezpieczeństwa procesu wprowadzania nowego giełdowego systemu transakcyjnego Universal Trading Platform (UTP),
 • funkcjonowania europejskich urzędów nadzoru w II półroczu 2012 r.

Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

 • 26 lutego 2013 r.
 • 12 marca 2013 r.
 • 26 marca 2013 r.
 • 8 kwietnia 2013 r.

Pan W.Koziński nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 6, 7, 8a, 10, 11, 13b  komunikatu.
Pan J.Męcina nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 6, 7, 8a, 10, 11, 13b  komunikatu.