Komunikat z 255. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2015 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

knf.01.400x237W dwieście pięćdziesiątym piątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

Pan Wojciech Kwaśniak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
Pan Lesław Gajek - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
Pani Anna Trzecińska - Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
Pan Ludwik Kotecki - Przedstawiciel Ministra Finansów,
Pan Jerzy Pruski - Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

KNF jednogłośnie nałożyła na 16 biur usług płatniczych kary pieniężne w wysokości po 900 złotych na każde z biur, za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, polegające na:

 • nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w II lub III kwartale 2014 r. albo
 • niezłożeniu KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia zawartej przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej.

Ukarane biura usług płatniczych to 15 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz 1 spółka z o.o. Świadczenie usług płatniczych to dla tych podmiotów działalność dodatkowa. Kary na biura usług płatniczych zostały nałożone przez KNF po raz pierwszy. Wysokość poszczególnych kar odpowiada około połowie wysokości aktualnego minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę. W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie wyższych kar.

KNF przypomina biurom usług płatniczych o ich obowiązkach prawnych wynikających z ustawy o usługach płatniczych. Więcej informacji na temat tych obowiązków można znaleźć w broszurze wydanej przez KNF – Jaka jest różnica między biurem usług płatniczych a krajową instytucją płatniczą? 

Komisja jednogłośnie zezwoliła na rozszerzenie rzeczowego zakresu działalności Gothaer Towarzystwa Ubezpieczeń SA o grupę 4 działu II (ubezpieczenia casco pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach szynowych), zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Pana Wojciecha Kembłowskiego na stanowisko Członka Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej SA,
 • Pana Michała Kolasy na stanowisko Członka Zarządu BZ WBK – Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA oraz BZ WBK – Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych SA.

Komisja, w postępowaniu administracyjnym z wniosku Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej, jednogłośnie zatwierdziła:

 • wzorzec umowy o organizowanie szkoleń.

Zatwierdzony wzorzec umowy uwzględnia uwagi spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych zgłoszone w procesie konsultacyjnym przeprowadzonym przez KNF oraz uwagi zgłoszone w toku postępowania przez KNF.

KNF jednogłośnie nałożyła na InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group karę pieniężną w wysokości 45 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu.

Komisja jednogłośnie nałożyła na Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” karę pieniężną w wysokości 20 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu.

KNF jednogłośnie utrzymała w mocy decyzje Komisji z dnia 13 maja 2014 r. w przedmiocie nałożenia na dwie osoby fizyczne kar pieniężnych w wysokości odpowiednio 90 tysięcy złotych i 30 tysięcy złotych oraz obniżyła karę pieniężną nałożoną w dniu 13 maja 2014 r. na jedną osobę fizyczną z 50 tysięcy złotych do 45 tysięcy złotych za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez te osoby funkcji członków zarządu spółki publicznej.

Ukaranie nastąpiło w związku z faktem, iż spółka publiczna, w okresie pełnienia przez ukarane osoby funkcji członków zarządu, sporządzała i publikowała raporty okresowe w latach 2010-2011, nie wypełniając lub też nienależycie wypełniając ciążące na niej obowiązki informacyjne.

Jednocześnie KNF zwraca uwagę członków zarządu spółek publicznych na dbałość o zgodne 
z prawem realizowanie obowiązków informacyjnych przez emitentów. Prawidłowe działanie rynku kapitałowego opiera się na zasadzie przejrzystości oraz równego dostępu do informacji dotyczących spółek publicznych. Tylko prawidłowe wypełnianie obowiązków informacyjnych gwarantuje realizację tych zasad, co przekłada się na realne, tj. odzwierciedlające wartość papierów wartościowych, kształtowanie się cen tych papierów wartościowych.

Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:

 • Międzyzakładowego Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA w likwidacji.

KNF zapoznała się z informacjami na temat:

 • stanu sektora ubezpieczeń po IV kwartale 2014 r.,
 • planów finansowych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji na 2015 r.,
 • sytuacji finansowej powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 r.,
 • sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 r.,
 • sytuacji finansowej domów maklerskich w 2014 r.,
 • indywidualnych kont emerytalnych i indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego w 2014 r.,
 • wyników oceny BION dla towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

 • 12 maja 2015 r.
 • 26 maja 2015 r.
 • 9 czerwca 2015 r.
 • 23 czerwca 2015 r.
 • 7 lipca 2015 r.

Łukasz Dajnowicz