Komunikat z 223. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 lipca 2014 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

knf.01.400x267W dwieście dwudziestym trzecim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 • Pan Andrzej Jakubiak - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Wojciech Kwaśniak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Lesław Gajek - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Witold Koziński - Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
 • Pan Jacek P. Męcina - Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

KNF wyraziła zgodę na dokonanie zmiany w składzie zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW) polegającej na powołaniu Pana Pawła Tamborskiego w skład zarządu GPW i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu.

W postępowaniu administracyjnym KNF dołożyła wszelkich, nadzwyczajnych starań, aby w istniejącym stanie faktycznym wyjaśnić, czy Pan Paweł Tamborski spełnia wymogi określone w art. 25a ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.  

Wyniki głosowania Komisji: 4 głosy za wyrażeniem zgody (A.Jakubiak, W.Kwaśniak, W.Koziński, J.Męcina), 1 głos wstrzymujący się (L.Gajek).

Komisja utrzymała w mocy decyzję KNF z dnia 8 kwietnia 2014 r. w części dotyczącej zakazu wykonywania prawa głosu z akcji FM Bank PBP SA przez PL Holdings S.a.r.l. oraz Abris-EMP Capital Partners Limited oraz jednogłośnie uchyliła decyzję KNF z dnia 8 kwietnia 2014 r. w części dotyczącej nakazu zbycia wszystkich akcji FM Bank PBP SA posiadanych przez PL Holdings S.a.r.l. w terminie do 31 grudnia 2014 r. i umorzyła postępowanie w tej części.

Uchylenie decyzji w części dotyczącej nakazu zbycia akcji banku jest związane wyłącznie z kwestiami formalnoprawnymi i nie zmienia faktu niedochowania przez PL Holdings S.a.r.l. oraz Abris-EMP Capital Partners Limited zobowiązań inwestorskich złożonych wobec KNF, co w ocenie Komisji ma negatywny wpływ na ostrożną i stabilną działalność banku.

KNF podejmując decyzję kierowała się potrzebą ograniczenia ryzyka prawnego. Łączne podejmowanie obu decyzji byłoby obarczone dodatkowym ryzykiem procesowym.

Jednocześnie KNF zwraca uwagę, że na mocy przepisu art. 25n ust. 4 ustawy Prawo bankowe, w przypadku decyzji w sprawie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji banku, Komisja jest uprawniona w każdym czasie do wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie nakazu zbycia akcji banku w wyznaczonym terminie.

Wyniki głosowania Komisji: 4 głosy za (A.Jakubiak, W.Kwaśniak, W.Koziński, J.Męcina), 1 głos przeciw (L.Gajek).

Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

 • 1 sierpnia 2014 r.
 • 5 sierpnia 2014 r.
 • 26 sierpnia 2014 r.
 • 9 września 2014 r.
 • 23 września 2014 r.
 • 7 października 2014 r.

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego