KNF dopuszcza wypłatę na dywidendę nawet 100 proc. zysków domów maklerskich. A co z TFI i PTE?

KNF dopuszcza wypłatę na dywidendę nawet 100 proc. zysków domów maklerskich. A co z TFI i PTE?
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Domy maklerskie spełniające wyznaczone przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) kryteria powinny przeznaczyć na dywidendy nie więcej niż 75% zysku w 2020 r., choć jednocześnie KNF dopuszcza wypłatę 100% zysku w przypadku spełnienia przez nie wymogów dotyczących właściwych norm adekwatności kapitałowej, podała KNF.

#DomyMaklerskie spełniające wyznaczone przez @uknf kryteria powinny przeznaczyć na dywidendy nie więcej niż 75% zysku w 2020 r. #KNF #dywidenda

„Zaleca się, aby dywidendę w 2020 roku wypłaciły wyłącznie domy maklerskie, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

A. Dywidendę w kwocie nie wyższej niż 75% zysku netto za 2019 r.:

I. dla podmiotów podlegających normom adekwatności kapitałowej […] na dzień 31 grudnia 2019 r.:

  • współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł co najmniej 6%;
  • współczynnik kapitału Tier I wyniósł co najmniej 9%;
  • łączny współczynnik kapitałowy wyniósł co najmniej 14%;

Czytaj także: KNF cofnęła licencję Vestor. Dom maklerski ma dwa miesiące na zakończenie działalności >>>

II. dla podmiotów nie podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 na dzień 31 grudnia 2019 r. wskaźnik będący udziałem kwoty kapitałów własnych w sumie aktywów ogółem wynosi co najmniej 50%;

III. ostatnia ocena nadzorcza nadana w procesie BION wynosi 1 albo 2;

IV. podmiot w 2019 roku oraz do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podjęcia uchwały o podziale zysku za 2019 rok nie naruszył przepisów dot. wymogów kapitałowych zawartych w rozporządzeniu 575/2013 i ustawie o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 z pózn. zm.) oraz przepisów dotyczących limitów dużych ekspozycji.

Pozostałe zalecenia KNF

B. Dywidendę w kwocie nie wyższej niż 100% zysku netto za 2019 r.:

I. spełnia wszystkie kryteria wymienione w literze A;

II. dla podmiotów podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 kryteria, o których mowa w lit. A pkt I, są spełnione na koniec każdego kwartału w 2019 roku;

III. dla podmiotów nie podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 kryterium, o którym mowa w lit. A pkt II, jest spełnione na koniec każdego kwartału w 2019 roku” – wymieniono w komunikacie.

Dodatkowo domy maklerskie przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wysokości dywidendy powinny uwzględniać dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok, a także bieżącą sytuację finansową domu maklerskiego w momencie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podjęcia uchwały o podziale zysku za 2019 rok, w szczególności wysokość bieżącego wyniku finansowego domu maklerskiego, podała także KNF.

KNF dopuszcza warunkowe wypłaty do 75% i 100% zysku TFI na dywidendę

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) mogą przeznaczyć na dywidendę nawet do 75% lub 100% zysków za 2019 r., w zależności od wskaźnika pokrycia wymogu kapitałowego, podała również KNF. Dodatkowo stanowisko uwzględnia kryterium odnoszące się do wymogu dotyczącego aktywów płynnych, które wynika z przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK).

„W zakresie polityki dywidendowej dla towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2020 roku podstawowe założenia dotyczące kryteriów wypłaty dywidendy nie ulegają zmianie i pozostają spójne z dotychczasowymi kryteriami zaprezentowanymi w stanowisku KNF dotyczącym polityki dywidendowej w perspektywie średnioterminowej. Dodatkowo stanowisko uwzględnia kryterium odnoszące się do wymogu dotyczącego aktywów płynnych, które wynika z przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych” – czytamy w komunikacie.

Zaleca się, aby jedynie towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które spełniają łącznie poniższe kryteria, mogły rozdysponować kwotę odpowiadającą zyskowi netto za 2019 r. na wypłatę dywidendy:

A. w kwocie nie wyższej niż 75% zysku netto za 2019 r.

I. towarzystwo funduszy inwestycyjnych w 2019 roku oraz w okresie od początku 2020 roku do dnia podjęcia uchwały o podziale zysku za 2019 rok nie naruszyło ustawowych przepisów dotyczących wymogów kapitałowych;

II. towarzystwo funduszy inwestycyjnych otrzymało ostatnią ocenę końcową BION 1 albo 2;

III. podejmowane działania, w tym sposób podziału zysku, nie spowodują zmniejszenia wartości posiadanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych aktywów płynnych, pomniejszonych o wartość posiadanych akcji własnych, poniżej poziomu stanowiącego 150% obowiązującego towarzystwo wymogu kapitałowego. Przy czym w przypadku towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które zarządza funduszami zdefiniowanej daty zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych, podział zysku nie może jednocześnie powodować zmniejszenia wartości posiadanych przez towarzystwo aktywów płynnych, pomniejszonych o wartość posiadanych akcji własnych, poniżej poziomu stanowiącego 150% wymogu wynikającego z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

IV. podział zysku nie będzie skutkował zmniejszeniem wskaźnika pokrycia wymogu kapitałowego poniżej poziomu 1,5, przy czym wskaźnik pokrycia wymogu kapitałowego liczony jest jako iloraz wartości kapitału własnego towarzystwa i obowiązującego poziomu wymogu kapitałowego.

B. w kwocie nie wyższej niż 100% zysku netto za 2019 r.

I. towarzystwo funduszy inwestycyjnych spełnia kryteria I – III wymienione w literze A;

II. podział zysku nie będzie skutkował zmniejszeniem wskaźnika pokrycia wymogu kapitałowego poniżej poziomu 2, przy czym wskaźnik pokrycia wymogu kapitałowego liczony jest jako iloraz wartości kapitału własnego towarzystwa i obowiązującego poziomu wymogu kapitałowego” – wymieniono w komunikacie.

Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej podziału zysku towarzystwo funduszy inwestycyjnych powinno uwzględnić następujące kwestie:

  • dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok, tak, aby sposób podziału zysku nie miał wpływu na możliwość spełniania wymogów kapitałowych w kolejnych miesiącach;
  • wysokość wyniku finansowego z bieżącego roku;
  • zgłoszone w okresie od dnia podjęcia ostatniej uchwały o podziale zysku roszczenia uczestników funduszy inwestycyjnych wobec towarzystwa w związku z nienależytym zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi, podano także.

Dywidendy PTE powinny uwzględniać potrzeby związane z reformą systemu emerytalnego

Powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) mogą przeznaczyć na dywidendę nawet do 100% zysków za 2019 r., przy czym przy podejmowaniu decyzji należy brać pod uwagę dodatkowe potrzeby kapitałowe związane z wdrożeniem rozwiązań wynikających z projektu ustawy w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, podała także KNF.

„Założenia polityki dywidendowej w 2020 r. dotyczące wymaganych poziomów współczynników kapitałowych oraz oceny nadzorczej BION pozostają spójne z dotychczasowymi kryteriami zaprezentowanymi w stanowisku KNF dotyczącym polityki dywidendowej w perspektywie średniookresowej (przyjęte przez KNF w dniu 22 maja 2018 r.). Powyższe założenia zostały uzupełnione o zalecenie, aby przy podejmowaniu decyzji dotyczącej podziału zysku, PTE uwzględniło dodatkowe potrzeby kapitałowe związane z zarządzaniem funduszami zdefiniowanej daty, zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych oraz potrzeby związane z wdrożeniem rozwiązań wynikających z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, której przepisy maja wejść w życie w 2020 r.” – czytamy w komunikacie.

Zaleca się, aby dywidendę w 2020 r. w kwocie nie wyższej niż 100% zysku netto za 2019 r. wypłaciły wyłącznie PTE, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

I towarzystwo otrzymało ocenę końcową BION za 2018 r. 1 (dobra) lub 2 (zadowalająca);

II w 2019 r. oraz w okresie od początku 2020 r. do dnia podjęcia uchwały o podziale zysku nie zaistniała sytuacja, w której doszłoby do niespełnienia przez towarzystwo ustawowych wymogów kapitałowych;

III według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wartość kapitałów własnych towarzystwa, powiększona o wartość Funduszu Gwarancyjnego przypadająca na towarzystwo, stanowiła przynajmniej 1,25% wartości aktywów netto funduszu emerytalnego zarządzanego przez towarzystwo;

IV według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wartość płynnych aktywów towarzystwa, powiększona o wartość Funduszu Gwarancyjnego przypadająca na towarzystwo, stanowiła przynajmniej 1,25% wartości aktywów netto funduszu emerytalnego zarządzanego przez towarzystwo;

V towarzystwo otrzymało ocenę cząstkową BION za 2018 r. w obszarze „adekwatność kapitałowa” 1 (dobra) lub 2 (zadowalająca).

Wypłata dywidendy nie może także powodować zmniejszenia wartości kapitału własnego i odpowiednio wartości aktywów płynnych, powiększonych o wartość środków Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, poniżej poziomu określonego w kryterium III i w kryterium IV w perspektywie 12 miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r., wymieniono w informacji.

Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej podziału zysku towarzystwo powinno uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r., związane z zarządzaniem funduszami zdefiniowanej daty zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych, wskazano także.

„Ponadto zaleca się, aby przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wysokości dywidendy były brane pod uwagę dodatkowe potrzeby kapitałowe związane z wdrożeniem rozwiązań wynikających z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, której przepisy mają wejść w życie w 2020 r., w szczególności dodatkowe potrzeby kapitałowe związane z przekształceniem powszechnego towarzystwa emerytalnego w towarzystwo funduszy inwestycyjnych, wynikające z ustawy o funduszach inwestycyjnych” – podkreślono w komunikacie.

Źródło: ISBnews