KE pracuje nad zaostrzeniem przepisów regulujących usługi finansowe online

KE pracuje nad zaostrzeniem przepisów regulujących usługi finansowe online
Fot. stock.adobe.com/bnorbert3
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zmianę przepisów, dotyczących sprzedaży usług finansowych na odległość, której celem jest wzmocnienie praw konsumentów i ułatwienie transgranicznego świadczenia usług finansowych na jednolitym rynku, zakłada wniosek przyjęty w środę przez Komisję Europejską. W kolejnym kroku zostanie on teraz rozpatrzony przez Radę i Parlament Europejski.

„Cyfryzacja i pojawienie się nowych produktów finansowych zdecydowanie zmieniły sektor w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Ograniczenia w przemieszczaniu się wprowadzone w okresie pandemii COVID-19 pokazały natomiast, że skuteczne i aktualne ramy regulacyjne dotyczące usług finansowych na odległość mają większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej” – powiedział komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders, cytowany w komunikacie.

Założenia projektu

Zmierzając do usprawnienia świadczenia usług finansowych na rynku wewnętrznym oraz do zagwarantowania wysokiego poziomu ochrony konsumentów, autorzy wniosku zakładają:

– łatwiejszy dostęp do prawa odstąpienia od umowy o świadczenie usług finansowych na odległość w ciągu 14 dni: aby ułatwić korzystanie z tego prawa, przedsiębiorcy, którzy oferują sprzedaż drogą elektroniczną, będą musieli udostępnić przycisk umożliwiający odstąpienie od umowy. Ponadto przedsiębiorca będzie zobowiązany do przesłania powiadomienia o prawie do odstąpienia od umowy, jeżeli informacje udzielane przed zawarciem umowy zostały otrzymane na mniej niż dzień przed zawarciem umowy.

Czytaj także: 6 mln polskich seniorów zagubionych w świecie cyfrowych finansów >>>

– jasne zasady odnośnie do tego, jakich informacji należy udzielić przed zawarciem umowy, w jaki sposób i kiedy: we wniosku w odniesieniu do komunikacji elektronicznej, nałożono na sprzedawcę obowiązek wcześniejszego przekazania określonych informacji, w tym np. adresu e-mail przedsiębiorcy, wszelkich potencjalnych kosztów ukrytych lub ryzyka związanego z daną usługą finansową. Informacje muszą być umieszczone w widocznym miejscu na ekranie; wprowadzono także przepisy dotyczące korzystania z wyskakujących okienek lub odnośników do towarzyszących warstw. Nowe przepisy mają  zapewnić konsumentowi wystarczająco dużo czasu na zrozumienie otrzymanych informacji, co najmniej jeden dzień przed faktycznym podpisaniem umowy.

– specjalne przepisy mające na celu ochronę konsumentów przy zawieraniu umów dotyczących usług finansowych online: umowy o świadczenie usług finansowych mogą być złożone i trudne do zrozumienia, w szczególności jeśli są negocjowane na odległość. Wniosek zobowiązuje przedsiębiorców do stworzenia rzetelnych i przejrzystych systemów internetowych oraz do udostępniania odpowiednich wyjaśnień w przypadku stosowania narzędzi internetowych (np. zautomatyzowane doradztwo lub czaty). Przepisy te mają wzmocnić również pozycję konsumenta, wprowadzając możliwość zwrócenia się o interwencję człowieka, jeżeli interakcja z wspomnianymi narzędziami internetowymi nie jest w pełni zadowalająca.

– egzekwowanie: dzięki wnioskowi właściwe organy zyskają odpowiednie uprawnienia. W odniesieniu do umów o usługi finansowe zawieranych na odległość zastosowanie będą miały surowsze kary w przypadku powszechnie występujących naruszeń transgranicznych. Maksymalna kara wynosić będzie co najmniej 4% rocznego obrotu.

– pełną harmonizację w celu zapewnienia takiego samego wysokiego poziomu ochrony konsumentów na całym rynku wewnętrznym: we wniosku przewidziano pełną harmonizację prawną poprzez ustanowienie podobnych zasad dla wszystkich dostawców we wszystkich państwach członkowskich.

Źródło: ISBnews