Karty płatnicze: kolejna nowelizacja ustawy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Wniesiony do laski marszałkowskiej w połowie ubiegłego miesiąca rządowy projekt nowelizacji Ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw oczekuje od 20 czerwca br. na I czytanie w sejmowych komisjach.

Podstawowym celem przedłożenia rządowego jest dostosowanie krajowych regulacji dotyczących transakcji płatniczych przy użyciu kart płatniczych do postanowień rozporządzenia 2015/751 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2015 r. – w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę – zwanego „rozporządzeniem MIF” (Dz. Urz. UE L 123 z 19.05.2015, str. 1).

Ma ono zasięg ogólny i w całości oraz bezpośrednio jest już stosowane lub wdrażane we wszystkich państwach członkowskich. Wprowadza regulacje wymagające implementacji do krajowego porządku prawnego, a najważniejsze z nich to: obowiązek wyznaczenia organów właściwych w zakresie zapewnienia egzekwowania przepisów rozporządzenia (art. 13) oraz obowiązek określenia sankcji za naruszanie przepisów tego rozporządzenia (art. 14). Rozporządzenie MIF wymaga dostosowania krajowych regulacji dotyczących transakcji płatniczych przy użyciu kart płatniczych do wprowadzanych nim postanowień. Dlatego też zmian wymagają odpowiednie przepisy naszej ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873, z późn. zm.).

Rządowy projekt nowelizacji przewiduje (zgodnie z art. 13 rozporządzenia MIF), że w zakresie zapewnienia egzekwowania przepisów tego rozporządzenia przez operatorów schematów płatniczych podlegających jego reżimowi (systemów kart płatniczych), organem właściwym zostanie wyznaczony Prezes Narodowego Banku Polskiego. W odniesieniu do działalności dostawców usług płatniczych (wydawców instrumentów płatniczych, agentów rozliczeniowych) zadania te zostaną powierzone Komisji Nadzoru Finansowego.

Zdaniem Ministerstwa Finansów – autora opracowania projektu noweli u.u.p. – rozdzielenie funkcji nadzorczych w zakresie zapewnienia egzekwowalności rozporządzenia MIF pomiędzy Prezesa NBP i KNF wpisuje się w aktualny zakres kompetencji obu organów w sferze rynku finansowego. Prezes NBP sprawuje nadzór systemowy nad infrastrukturą rynku finansowego, tworzącą system płatniczy, natomiast KNF jest organem nadzoru ostrożnościowego nad dostawcami usług płatniczych, tj. agentów rozliczeniowych oraz wydawców instrumentów płatniczych.

Ponadto, aby zapewnić spójność i efektywność sprawowania nadzoru systemowego przez Prezesa NBP nad schematami płatniczymi w świetle rozporządzenia MIF, projekt przewiduje dalej idące rozwiązania nadzorcze nad niepodlegającymi reżimowi ww. rozporządzenia, a funkcjonującymi na terytorium RP, schematami płatniczymi, które obejmują zasady przeprowadzania transakcji przy użyciu niekartowych instrumentów płatniczych, np. aplikacji mobilnych.

Oprócz tego – jak czytamy w uzasadnieniu projektu – nowelizacja ma dać początek niezbędnym zmianom przepisów zawierających regulacje odnoszące się do sprawowania przez Prezesa NBP nadzoru systemowego nad pozostałą infrastrukturą rynku finansowego, tj. systemami płatności, systemami rozrachunku papierów wartościowych oraz usługą płatniczą acquiringu, które zawarte są w następujących regulacjach:

  1. usługą płatniczą acquiringu, które zawarte są w następujących regulacjach:
  2. ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2013 r. poz. 246, z późn. zm.);
  3. ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.);
  4. ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.).

Do prawidłowego wdrożenia opisanych zmian prawnych niezbędne jest także uchylenie części przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych wynikających z krajowych inicjatyw legislacyjnych dotyczących regulacji opłaty interchange, tj. zmian wprowadzonych ustawą z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (Dz. U. poz. 1271) oraz ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (Dz. U. poz. 1916).

Czytaj więcej: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=AE80F0F066678044C1257FD9002457F5

Bogdan Koblański