Jakie zmiany w zatrudnianiu czekają nauczycieli od września 2018 roku?

Jakie zmiany w zatrudnianiu czekają nauczycieli od września 2018 roku?
Fot. stock.adobe.com/ yanlev
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W nowym roku szkolnym 2018/2019 zmienią się zasady pracy nauczycieli, modyfikacji ulegnie też pensum pedagogów.

Jakie zmiany w zatrudnianiu czekają nauczycieli od września 2018 roku #rokszkolny2018/2019 #kartanauczyciela

Dłuższy awans zawodowy

Zmiany w Karcie nauczyciela, jakie weszły w życie już od stycznie 2018 roku, powiązały ściśle awans zawodowy z oceną pracy nauczyciela. Nowy rok szkolny przyniesie nauczycielom kolejne zmiany z zatrudnieniu – w tym w zakresie długości stażu na stopień nauczyciela kontraktowego. Teraz, aby uzyskać wyższy stopień awansu zawodowego, stażysta będzie musiał zrealizować staż już nie w wymiarze 9 miesięcy, ale aż 1 roku i 9 miesięcy. Następnie, aby ukończyć staż, nauczycielem-stażystą będzie musiała zostać zawarta umowa o pracę na czas określony obejmująca dwa lata szkolne.

Ponadto, rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana z nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela kontraktowego zostanie zastąpiona egzaminem przed komisją egzaminacyjną. W skład komisji wejdą, oprócz osób, które przeprowadzały rozmowę kwalifikacyjną, czyli dyrektora lub wicedyrektora szkoły oraz opiekuna stażu, także przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, a także ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Od 1 września wydłuży się także z 2 do 3 lat okres pracy w szkole niezbędny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego, a aż z roku na cztery lata – na stopień nauczyciela dyplomowanego. Jednak, jeżeli nauczyciel uzyska wyróżniającą oceną pracy, będzie mógł rozpocząć staż już po 2 latach od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

Zmiany dla dyrektora szkoły

Wydłuży się również ścieżka awansu dla dyrektora szkoły, który dopiero po 5 latach od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego (teraz są to 4 lata) będzie mógł ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego. W przypadku dyrektora szkoły posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora ten okres wydłuży się z 3 do 4 lat.

Nowe przepisy zakładają też, iż dyrektor i wicedyrektor szkoły oraz nauczyciel pełniący inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczyciel, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, korzystający z obniżenia pensum, nie będzie mógł mieć od nowego roku szkolnego przydzielonych godzin ponadwymiarowych. Wyjątkowo tym osobom będzie można przydzielić godziny ponadwymiarowe w przypadku, gdy będzie tego wymagało zapewnienie realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale lub – za zgodą organu prowadzącego szkołę – w więcej niż jednym oddziale.

Pensum specjalistów

Od nowego roku szkolnego pensum nauczycieli nie będzie już ustalane przez organy prowadzące poszczególne placówki, ale zostanie określone w Karcie nauczyciela i będzie wynosić:

  • dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno – 22 godziny tygodniowo;
  • dla osób posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym – 20 godzin tygodniowo.

Z kolei pensum łączone (dla nauczycieli wykonujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.) będzie ustalane jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć.

Wreszcie od 1 wrześnie niepełnosprawny nauczyciel z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będzie miał obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć proporcjonalnie do obniżenia maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy.