Jak zaskarżyć wysokość podatku od nieruchomości?

Jak zaskarżyć wysokość podatku od nieruchomości?
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Czy właściciel nieruchomości, który nie zgadza się z ustaloną przez gminę wysokością podatku od nieruchomości może ją zaskarżyć? Jakie kroki muszą zostać podjęte?

brak wystąpienia przez podatnika z wezwaniem do usunięcia naruszenia spowoduje odrzucenie skargi przez sąd #BartoszAntos

Uchwała rady gminy

Rada gminy – w drodze uchwały – określa wysokość stawek podatku od nieruchomości dla obiektów znajdujących się w jej granicach administracyjnych. Stawki te nie mogą rocznie przekroczyć wartości wymienionych w obowiązującym obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. – przypomina Bartosz Antos z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Dla przykładu, zgodnie z obwieszczeniem, dla budynków mieszkalnych maksymalna stawka to 0,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, natomiast dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Rada gminy może zróżnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów nieruchomości. W praktyce oznacza to, że mogą zostać uwzględnione i w konsekwencji wpłynąć na wysokość podatku, takie aspekty jak: lokalizacja nieruchomości, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie lub też sposób wykorzystywania gruntu. Z kolei stawki dla budynków mogą być warunkowane m.in. ich stanem technicznym lub wiekiem.

Co może zrobić podatnik, który nie zgadza się z wysokością podatku ustalonego przez gminę dla jego nieruchomości i uważa, że jest on za wysoki? W jaki sposób może interweniować i o czym powinien pamiętać?

Należ pamiętać, że podatnicy mogą zaskarżyć uchwałę rady gminy (lub rady miasta) albo odwołać się od otrzymanej decyzji administracyjnej – informuje Bartosz Antos z portalu www.dzialkanadmorzem.pl.

Wezwanie do usunięcia naruszenia

Każdy podatnik ma prawo (zgodnie z art. 101 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) do zaskarżenia uchwały w sprawach podatkowych do wojewódzkiego sądu administracyjnego, jeśli narusza ona jego interes prawny ale tylko po bezskutecznym, uprzednim wezwaniu do usunięcia owego naruszenia. Podjęta uchwała, innymi słowy, musi rodzić dla podatnika konkretne konsekwencje prawne, które muszą zostać wykazane w złożonej skardze.

Co więcej, brak wystąpienia przez podatnika z wezwaniem do usunięcia naruszenia spowoduje odrzucenie skargi przez sąd, jako skargi wniesionej przed wyczerpaniem środków zaskarżenia – przypomina Bartosz Antos z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. W wezwaniu do usunięcia naruszenia powinny zostać zawarte argumenty, które mogą potwierdzić niezgodność przyjętej uchwały z przepisami powszechnie obowiązującymi. Przykładowo można wykazać, że uchwalone przez gminę stawki przekraczają te maksymalne określone w obwieszczeniu Ministra Finansów. Kolejnym z możliwych rozwiązań jest przeanalizowanie danych nieruchomości wskazanych w ewidencji gruntów i budynków, pod kątem kluczowych aspektów branych pod uwagę przy ustalaniu wysokości podatku, a więc powierzchni dla gruntów oraz powierzchni użytkowej dla budynków. Warto sprawdzić, czy dane zawarte w ewidencji rzeczywiście znajdują pokrycie w stanie faktycznym nieruchomości.

Nie ma określonych wymogów formalnych dotyczących wezwania do usunięcia naruszenia – brak jest także konkretnego terminu, w jakim osoby zainteresowane mogą z nim wystąpić. W sytuacji, gdy wezwanie nie przyniesie skutku, czyli przykładowo, gdy rada gminy odmówi zmiany uchwały lub w ogóle nie ustosunkuje się do wezwania, można kierować sprawę do sądu administracyjnego.  Terminy na wystąpienie ze skargą to odpowiednio 30 dni – licząc od daty otrzymania odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa; bądź 60 dni – od dnia wystąpienia z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, jeżeli rada gminy nie ustosunkowała się do wezwania.

Skarga na uchwałę do sądu

Skargę na uchwałę rady gminy w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych dla nieruchomości można wnieść do sądu administracyjnego w imieniu własnym. Można też wystąpić jako reprezentant danej grupy, która wyrazi na to pisemną zgodę, przykładowo pozostałych mieszkańców gminy niezgadzających się na taką wysokość podatku od nieruchomości – informuje Bartosz Antos z portalu www.dzialkanadmorzem.pl.  Warto mieć jednak na uwadze, że do sądu nie można kierować skarg dotyczących uchwał, o których zgodności z prawem sąd orzekł już wcześniej.

Sąd administracyjny przy rozpatrywaniu wniesionej skargi na podatek od nieruchomości może stwierdzić nieważność danej uchwały w całości bądź w części lub też orzec, że wydana została ona z naruszeniem prawa. Jeśli skarga zostanie uwzględniona podatnik ma możliwość wystąpienia z wnioskiem o wzruszenie wydanej w jego sprawie decyzji ustającej podatek od nieruchomości.

Odwołanie od decyzji

Podatnik ma także prawo, by odwołać się od doręczonej mu decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości na zasadach ogólnych – a więc zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej. Odwołanie takie powinno zostać wniesione za pośrednictwem prezydenta miasta (burmistrza lub wójta) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w nieprzekraczalnym terminie 14 dni – licząc od dnia doręczenia danej decyzji.

Bartosz Antos

Wiceprezes Saveinvest