IT@BANK. Ranking: Małopolska górą

IT@BANK. Ranking: Małopolska górą
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rozwój rynku informatycznego w Polsce wprost zachęca, by coraz częściej pokazywać, co ciekawego się na nim dzieje. Czynimy to zatem regularnie, ze szczególnym uwzględnieniem tego, czym firmy technologiczne mogą wspierać instytucje finansowe.

W tegorocznej, 14. edycji rankingu, zmodyfikowaliśmy naszą ankietę – dodaliśmy dwa punkty dotyczące najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych oraz firm IT, które w swej działalności odnotowały regres. Obie te nowe kategorie są jakościowe, pozwalają jednak poznać reprezentatywną opinię menedżerów sektora IT – zarówno o konkurentach, którym się powiodło gorzej, jak i instytucjach finansowych, które one same uznają najbardziej innowacyjne. Tym ostatnim postanowiliśmy przyznać dodatkową nagrodę – dla najbardziej innowacyjnej instytucji finansowej według firm IT.

Ocena firm technologicznych – tak w rankingu głównym, jak i podrankingach – bazuje na wybranych kategoriach finansowych za lata 2017 i 2018 oraz I półrocze 2018 i 2019 r. Zadaliśmy również, jak w kilku ostatnich latach, pytania dotyczące bazy klientów. Firmy klasyfikowały także swoją działalność do jednego z segmentów, w których w sposób szczególny się wyróżniają (dostawca oprogramowania, dostawca sprzętu, integrator, data centre, telekom oraz inne). Każda mogła, oczywiście skrótowo, opisać swoją ofertę produktową.

Udział w naszym konkursie jest dobrowolny – aby w nim uczestniczyć, należy wypełnić ankietę zawierającą niezbędne dla nas informacje. W obecnej edycji prezentujemy 55 podmiotów, przed rokiem było ich 57, zaś przed dwoma laty 52.

Sytuacja zaczęła się poprawiać firmom uczestniczącym w naszym rankingu – dynamika przychodów w 2018 r. sięgnęła 13,6%. Wynik ten jest znacznie lepszy, niż notowany przed rokiem, kiedy to zaobserwowaliśmy 7-proc. wzrost przychodów. Poprawę w całym 2018 r. zapowiadał już raportowany w ubiegłorocznym rankingu poziom sprzedaży pierwszego półrocza 2018 r., który był o ponad 10% wyższy od wyników w analogicznym okresie 2017 r. Dynamika rozwoju w pierwszej połowie 2019 r. nie była już tak wysoka jak w całym 2018 r., ale nadal obserwowaliśmy niemal 8-proc. wzrost przychodów. Rok 2018 okazał się bardzo łaskawy dla podmiotów pracujących na rzecz instytucji finansowych – przychody od nich (całość przychodów przemnożona przez podany w ankietach udział przychodów od instytucji finansowych) zwiększyły się niemal o 20%. Znacznie mniej powodów do radości mieli ci, którzy pracują na rzecz banków spółdzielczych – stopa wzrostu przychodów od tej grupy nie przekroczyła 8%. W 2019 r. daje się zauważyć znaczące wyhamowanie – wzrost przychodów od podmiotów z sektora instytucji finansowych, to niewiele ponad 4%, a dla banków spółdzielczych jedynie około 1%. Wypada jedynie mieć nadzieję, że wyniki drugiego półrocza zdecydowanie poprawią projekty związane z wdrożeniem PSD2.

Poprawiły się też wyniki finansowe firm IT. Zarówno w całym 2018, jak i w pierwszym półroczu 2019 r. wynik finansowy netto zwiększył się o około 70%. Duża w tym zasługa Sygnity SA, która w 2018 r. znacznie obniżyła poziom straty netto, a w pierwszym półroczu 2019 r. po raz pierwszy od dłuższego czasu wykazała zysk. Gdyby nie brać pod uwagę tej firmy, to otrzymamy około 20-proc. wzrost wyniku finansowego netto w 2018 r., czyli w tempie zbliżonym do wzrostu przychodów. Dla pierwszego półrocza 2019 r. firmy IT liczone bez Sygnity zanotowały ponad 60-proc. wzrost wyników finansowych. Mniej niż 10% uczestników rankingu notowało straty w pierwszym półroczu br., kilka firm, tradycyjnie już, nie podało danych. Zestawienie firm według segmentów wraz z informacją o ich przychodach i wynikach finansowych prezentujemy w tabeli 0.

Kraków przed Rzeszowem

Po wielu latach dominacji w naszym głównym rankingu Asseco ­Poland SA z siedzibą w Rzeszowie, przyszła pora na tryumf Comarch SA z Krakowa. W 2018 r. spółka ta znalazła się na miejscu lidera pod względem przychodów wśród firm IT uczestniczących w tegorocznym konkursie. Pierwsze miejsce zdobyła również w rankingu głównym i rankingu potencjału rozwojowego. To właśnie Comarch SA z czołówki naszego rankingu jest najmniej uzależniona od podmiotów sektora finansowego – jedynie 13,3% przychodów pochodzi z tego źródła. Być może właśnie dywersyfikacja jest źródłem sukcesu.

Za swój flagowy produkt dla sektora finansowego Comarch uważa SME Banking, który jest bankowością zoptymalizowaną na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw oraz zintegrowaną z dodatkowymi usługami bankowymi i niebankowymi od tej firmy i/lub zewnętrznych podmiotów. Zintegrowane usługi chmurowe świadczone przez spółkę i podmioty trzecie tworzą ekosystem bezpośrednio połączony z produktami bankowymi, celem jest wygodne zarządzania biznesem przez użytkowników MŚP i automatyzacja procesów. Bankowość dla MŚP jest dostępna na wszystkich kanałach ze szczególnym uwzględnieniem mobilnego (platformy iOS i Android). Aplikacja została stworzona zgodnie z wytycznymi projektowymi GUI dla każdej platformy, dzięki czemu jest najbardziej intuicyjna dla użytkowników końcowych.

Pozycja druga Asseco Poland SA to efekt splotu różnych czynników, w tym znaczącego spadku dynamiki przychodów w 2018 r. Tradycyjnie już Asseco nie podała struktury swoich klientów z sektora finansowego według wielkości, stąd ocena za ważoną liczbę klientów jest zerowa. Firma wciąż może się pochwalić bardzo wysoką rentownością. Tym razem nie została laureatem w żadnej z nagradzanych przez nas kategorii. Za swój najbardziej innowacyjny produkt uznaje Asseco Enterprise Banking Platform (Asseco EBP). Klientowi korporacyjnemu umożliwia zarządzanie płynnością finansową poprzez aktywne monitorowanie transakcji w różnych walutach, predykcję sald rachunków bankowych, bezpieczne zarządzanie środkami finansowymi oraz analizę przychodów i wydatków. Dzięki pełnemu dostępowi do wszystkich rachunków, użytkownik zyskuje kompletną wiedzę o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Platforma pozwala na usprawnienie kontaktu z bankiem, zapewniając integrację z systemami finansowo-księgowymi klientów korporacyjnych i składanie wniosków bankowych. Ekosystem miniaplikacji zapewnia dostosowywanie funkcjonalności bankowości internetowej do potrzeb i zwyczajów klientów korporacyjnych.

Na pozycji trzeciej witamy Sii Polska Sp. z o.o., która awansowała z szóstego miejsca przed rokiem. Od drugiego miejsca firmę dzieli 1,5 punktu – do silniejszych stron firmy zaliczyć można skalę działania, dobrą rentowność i znaczącą liczbę aktywnych klientów z sektora finansowego. Spółka okazała się również najlepsza w rankingu efektywności. Za najbardziej innowacyjny produkt uważa aplikację bankową z obszaru ryzyka rynkowego, odpowiedzialną za miesięczne przygotowanie na potrzeby wewnętrzne i raportowania regulacyjnego (KNF) dwóch głównych metryk EaR (Earnings at Risk) i NPV (Net Present Value) – dla wszystkich produktów i instrumentów bankowych. Głównym zadaniem aplikacji jest projekcja stóp procentowych na 36 miesięcy opartych na scenariuszach szokowych dostarczonych przez KNF w celu wyliczenia prognozowanego oprocentowania produktów bankowych w przyszłości dla każdego scenariusza.

Na kolejnych miejscach naszego rankingu znalazły się firmy o bardzo zróżnicowanej wielkości przychodów, specjalizacjach i wynikach uzyskanych w danym roku. W bieżącym ponownie pojawiło się kilku debiutantów, ale przecież rynek IT należy do jednego z najbardziej konkurencyjnych, stąd nic nie jest zagwarantowane na zawsze, a nowatorzy mają duże szanse i wielu z nich wygrywa. Nie obywa się też bez bankructw czy kłopotów finansowych – o czym informujemy we fragmencie poświęconym tym, którzy zanotowali największy regres. Na pewno zatem nie można powiedzieć, że jest nudno i nic się nie dzieje. Wyniki rankingu głównego oraz wskaźniki, na bazie których powstała ocena, można znaleźć w tabeli  1.

Kilka słów o metodologii

Gwoli przypomnienia podajemy kilka wskazówek metodycznych, wyjaśniających, jak powstaje ocena. Otóż, punktacja dla firm uczestniczących w rankingu oparta jest na zestawie wskaźników reprezentujących osiągnięcia danej firmy w ostatnim pełnym roku obrachunkowym oraz w ostatnim półroczu. Wykorzystujemy najbardziej aktualne wyniki i na ich podstawie wyliczamy oceny punktowe. W rankingu głównym wyliczamy ocenę na bazie pięciu wskaźników: bezwzględny poziom sprzedaży, udział przychodów od sektora finansowego, relację wydatków na badania i rozwój do przychodów, ważoną liczbę aktywnych klientów oraz wskaźnik rentowności netto. Podawana przez nas liczba klientów jest ważona sumą bilansową instytucji finansowych według następujących zasad: banki o sumie bilansowej do 2 mld zł waga 1,2-10 mld zł waga 5, ponad 10 mld zł waga 10. Niebankowe instytucje finansowe będące klientami dostawały wagę 1, niezależnie do wielkości. Oznacza to, że duży bank liczony jest tak jak 10 banków spółdzielczych czy niebankowych instytucji finansowych. Za każdy ze wskaźników firma dostaje ocenę punktową określającą, jak plasuje się w danej kategorii na tle innych – pięć najlepszych firm w danej kategorii dostaje komplet punktów, pozostali odpowiednio mniej. Punktacja ostateczna to suma ocen cząstkowych za poszczególne kategorie. Jeśli nie da się wyliczyć jakiegoś wskaźnika, firma otrzymuje za niego 0 punktów, nie ma punktów ujemnych. Uczestnicy rankingu winni zatem pamiętać, że warto nadsyłać zarówno wyniki roczne, jak i obejmujące ostatni okres półroczny, w ocenie uwzględniamy bowiem lepszą oceną w punktacji poszczególnych wskaźników za cały rok obrachunkowy lub za pierwsze półrocze.

Sprawność nade wszystko

Potencjał rozwojowy wyliczamy w sposób jak najbardziej zobiektywizowany realnymi kategoriami finansowymi – takimi jak przychody i wydatki na badania i rozwój. Do przychodów podchodzimy dwojako, z jednej strony pokazujemy to, co się już udało czyli wartość rynku, na jakim firma operuje (mierzona przychodami), a z drugiej punktują bezwzględne wzrosty przychodów w ostatnim okresie. Kolejne dwa wskaźniki oceny potencjału rozwojowego bazują na wydatkach na badania i rozwój – po pierwsze promujemy wzrost wartościowy środków przeznaczanych na badania i rozwój, a po drugie patrzymy na relację wydatków na badania i rozwój do przychodów. Jesteśmy przekonani, że firmy najbardziej innowacyjne nie mogą nie inwestować w badania i rozwój – to jest ich przyszłość i utrzymanie konkurencyjności.

W rankingu potencjału rozwojowego tryumfuje w tym roku Comarch SA, osiągając komplet możliwych do zdobycia punktów. Podobna sytuacja miała miejsce rok temu, kiedy spółka krakowska również zwyciężyła w tym zestawieniu i zdobyła maksymalną liczbę punktów. Na miejscu drugim i trzecim znalazły się tym razem Sii Polska Sp. z o.o. i Integrated Solutions Sp. z o.o. Obydwie zdobyły komplet punktów w trzech z ocenianych kategorii, a ich słabszą stroną okazały się wydatki na badania i rozwój zestawione z przychodami. Generalnie – u wielu uczestników naszego rankingu wciąż kwota środków inwestowanych na badania i rozwój mogłyby być większe, inni nie podają danych, stąd też dla części firm ocena jest zaniżona. Wyniki rankingu potencjału rozwojowego prezentujemy w tabeli  2.

Efektywność, czyli inaczej sprawność działania, bazuje na wynikach finansowych, przychodach oraz przychodach na klienta ważonego wielkością aktywów (oznacza to, że jeden klient większy to równoważnik kilku klientów o mniejszych aktywach). Zestawienie efektywności, podobnie jak w latach ubiegłych, okazało się jedną z najbardziej dynamicznych kategorii naszego rankingu. Po raz kolejny nastąpiła zmiana na pozycji lidera. Tym razem na najwyższym podium znalazła się Sii Polska Sp. z o.o., która dosłownie o krok wyprzedziło spółkę BlueSoft Sp.z o.o. Przed rokiem Sii Polska była na piątym miejscu, a BlueSoft na 24. pozycji. Za swój najbardziej innowacyjny produkt uważa ona Agama API, platformę API Management umożliwiającą kompleksowe zarządzanie usługami w organizacji oraz realizację założeń Open Banking (w tym PSD2). Zaprojektowano ją z myślą o kompletnym procesie wytwórczym od developmentu, poprzez monitoring wykorzystania poszczególnych usług aż po publikację niezbędnej dokumentacji. Modułowa budowa skupiająca się na elastyczności rozwiązania zapewnia niezbędny stopień swobody umożliwiający dostosowanie do indywidualnych potrzeb oraz optymalizację TCO. Bezpieczeństwo, elastyczność, skalowanie oraz niezawodność rozwiązania połączone z doświadczeniem zdobytym w trakcie wdrożeń realizujących założenia PSD2 (w tym PolishAPI) wyróżniają je na rynku.

Miejsce trzecie z niewielką stratą punktową przypadło Gfi Poland Sp. z o.o., która o dwie setne punktu wyprzedziła Asseco Poland (pozycja czwarta). Za swój najbardziej innowacyjny produkt Gfi Poland uważa rozwiązanie AntiFraud Hub służące do zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zostało wdrożone w kilkunastu krajach na świecie, w tym w ponad 50 instytucjach finansowych. System w trybie online’owym monitoruje napływające wnioski kredytowe i leasingowe, transakcje bankowe i komunikaty dotyczące obsługi ubezpieczeń. Integralną jego częścią są Baza Incydentów i Rejestr Dokumentów oraz moduł do zarządzania alertami. Dzięki modularnej budowie system pozwala na wykorzystanie tej bazy wiedzy także do zapobiegania oszustwom w kanale internetowym poprzez analizę komunikacji pomiędzy przeglądarką a aplikacją chronioną, budowanie profili zachowań klientów i ich urządzeń. System działa w infrastrukturze klienta.

Cała czołówka zestawienia efektywności może się pochwalić bardzo korzystnymi wskaźnikami rentowności – walka o przychody coraz częściej ustępuje dążeniu do maksymalizacji zysku, czyli udziału rynkowego kontra efektywności. Zwraca uwagę wysoka pozycja Sygnity SA – miejsce 20. i ponad połowa możliwych do zdobycia punktów. Spółka, jak widać, zaczyna wychodzić z największego dołka. Polskie firmy, aby przetrwać, muszą iść zdecydowanie do przodu i szukać efektywności, gdzie tylko to możliwe. Jesteśmy coraz mniej konkurencyjni z powodu niskich kosztów pracy, stąd przewagi nad innymi trzeba szukać w innych obszarach. Wyniki zestawienia efektywności prezentuje tabela 3.

Na garnuszku finansistów

Bankierzy nie zawsze muszą umieć liczyć bity, ale na liczeniu pieniędzy na pewno się znają. Praca na ich rzecz nie należy do łatwych, potrzeby są duże, a budżety sektora finansowego jak po wczasach odchudzających. Sektor finansowy należy do tych, które bez używania różnorodnych narzędzi IT nie mają już w dzisiejszym świecie prawa bytu.

Sposób liczenia punktów nie zmienił się, zrezygnowaliśmy natomiast z oddzielnego zestawiania podmiotów według specjalizacji – stąd tym razem tylko jedna nagroda dla firm pracujących na rzecz instytucji finansowych. Oprócz wartości przychodów od klientów z sektora finansowego na ocenę wpływa również ich udział w całokształcie przychodów (im udział wyższy, tym ocena wyższa). Ważna dla punktacji jest również ważona poziomem aktywów liczba klientów z grupy banków oraz pozostałych klientów instytucji finansowych, z których każdy traktowany jest jak mały bank.

Zwycięzcą tegorocznego rankingu firm IT działających na rzecz sektora finansowego została firma Blue Media SA. Oferuje ona m.in. usługę zdalnego potwierdzania tożsamości (eID), zastępującą obowiązek fizycznego potwierdzania tożsamości lub przesyłania skanów dowodów osobistych. Dzięki temu rozwiązaniu klient zyskuje jeszcze wygodniejszy dostęp do usług online. Usługa ta uważana jest przez tę firmę za najbardziej innowacyjną w aktualnej ofercie. Spółka ma najwyższy poziom przychodów od sektora finansowego wśród uczestników naszego rankingu – oczywiście tych, którzy podali swoje dane. Ponad połowa jej przychodów pochodzi od instytucji finansowych, stąd również wysoka pozycja w tej kategorii. Miejsce drugie zestawienia firm IT liderów rozwiązań dla potrzeb sektora finansowego przypadło Comarch SA, która – pomimo niższego udziału sektora finansowego w przychodach – ma liczną grupę klientów z grona instytucji finansowych i pokaźne przychody z tego źródła. Zarówno lider podrankingu, jak i firma z pozycji drugiej utrzymały swojej miejsce z ubiegłorocznej klasyfikacji. Pozycja trzecia przypadła w tym roku Advatech Sp. z o.o., która awansowała z miejsca szóstego w ub.r. Firma promuje aktualnie system DataGrid zbudowany przy wykorzystaniu takich produktów, jak Oracle Coherence, Oracle GoldenGate, JLupin oraz szereg rozwiązań autorskich. Tworzy uniwersalną platformę dla instytucji, konsolidującą dane w gotowym modelu gwarantującym ekstremalnie szybki dostęp nawet przy bardzo dużych obciążeniach. DataGrid jest zasilany z baz danych, szyny danych lub plików płaskich, natomiast serwuje dane za pomocą nowoczesnych protokołów (np. REST). W efekcie znacznie skraca się Time to Market przy rozwijaniu nowego oprogramowania, zmniejsza się koszt oraz wzrasta elastyczność w dostarczaniu usług.

W gronie 55 uczestników rankingu jedynie dla 12 podmiotów ponad 80% przychodów pochodzi od instytucji finansowych. Dla większych firm taka dywersyfikacja wydaje się potrzebna, bo uniezależniają się one od spiętrzeń w trakcie wdrożeń o charakterze regulacyjnym – ostatnio PSD2. Mają również możliwości wykorzystywania doświadczeń z innych sektorów w rozwiązaniach dla branży finansowej, ale także i vice versa – czyli to, czego się nauczą przykładowo w telekomunikacji i energetyce wykorzystują potem, pracując nad nowymi rozwiązaniami dla banków. Firmy mniejsze wchodzą często w niszę, rozwijając jeden lub kilka produktów – dla nich ten udział przychodów od sektora finansowego bywa bardzo wysoki.

IT weszło pod strzechy

Jeszcze kilkanaście lat temu mogło się wydawać, że banki spółdzielcze zostaną bastionami tradycjonalizmu – a większość operacji będzie robiona jak za króla Ćwieczka. Same te banki, klienci i konkurencja zdecydowały jednak, że będzie inaczej – i również ci najmniejsi są obecnie w stanie zaoferować wiele usług podobnych do tych, jakie sprzedają swoim klientom największe banki komercyjne. Dziś nikt już nie ma wątpliwości, że bez bankomatów, platformy internetowej i innych najnowocześniejszych udogodnień banki spółdzielcze czekałby proces stopniowego obumierania.

Kontynuujemy tradycję oddzielnego zestawiania firm pracujących na potrzeby banków spółdzielczych – podranking ten prezentowany jest po raz szósty. Tradycyjnie już w tej konkurencji jest najmniej uczestników, gdyż banki spółdzielcze współpracują jedynie z wybranymi firmami. W tym roku mamy w zestawieniu 20 firm wobec 22 przed rokiem. Komplet punktów zdobyły dwie firmy Zakład Usług Informatycznych Novum Sp. z o.o. oraz SoftNet Sp. z o.o.

ZUI Novum Sp. z o.o. przed rokiem była liderem firm pracujących na rzecz banków spółdzielczych z grona tych nastawionych na multispecjalizację. Za swój najbardziej innowacyjny produkt uznaje system obsługi bankomatów wpłatomatów i recyklerów Novum HOST. Wykorzystywany na blisko 1000 bankomatach banków spółdzielczych w całej Polsce. Pozwala na rozszerzenie standardowych usług bankowych o punkty całodobowej samoobsługi klienta. Liczba dostępnych funkcji przekracza 10 pozycji, są wśród nich np. wymiana walut, obsługa BLIK, założenie lokaty czy wzięcie pożyczki. System ma wiele funkcji korzystnych z punktu widzenia banku. Firma oferuje również system obsługi banku Novum Bank Enterprise, System Internet Banking, czyli obsługę przez stronę www i aplikację mobilną, system obsługi zadań i dokumentów Novum EOD, jak też biometryczną identyfikację klienta.

SoftNet Sp. z o.o. przed rokiem była najlepsza wśród podmiotów pracujących na rzecz banków spółdzielczych zajmujących się dostawą oprogramowania oraz usługami integratorskimi. Umieściliśmy ją w tabeli na pozycji drugiej – to wynik minimalnie niższego poziomu przychodów uzyskiwanych od banków spółdzielczych w 2018 r. Za swój najbardziej innowacyjny produkt uznaje DokNet pełniący funkcję elektronicznej archiwizacji dokumentów. Oprogramowanie współpracuje z podstawowym systemem transakcyjnym EuroBankNet oraz z systemem BankNetProces – procesowym zarządzaniem obiegiem dokumentów (m. in. workflow kredytowy), z poziomu którego można bezpośrednio wywołać program DokNet. SoftNet oferuje również systemy bankowości internetowej i mobilnej.

Cała czołowa czwórka banków pracujących na rzecz banków spółdzielczych zdobyła komplet lub niemal komplet punktów możliwych do zdobycia. Każda z tych firm (oprócz jednej) uzyskuje większość przychodów od klientów z grona banków spółdzielczych. Dla NCR Polska Sp. z o.o. (trzecie miejsce) banki spółdzielcze to znaczący klient, choć udział przychodów nie przekracza w tym przypadku 10%. Dodajmy, że każda z czołowych firm ma ponad 100 klientów z grona finansowych instytucji regionalnych.

Banki kontra fintechy

Ranking firm IT pracujących na potrzeby instytucji finansowych, który publikujemy od kilkunastu lat, zyskał w tym roku nową klasyfikację. Uczestników poprosiliśmy o wskazanie trzech najbardziej, ich zdaniem, innowacyjnych podmiotów.

Na bazie tej pozycji w ankiecie mogliśmy przygotować zestawienie najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych. Firmy IT współpracujące z bankami i innymi podmiotami wydają się wprost predystynowane do wskazywania tych, które są najbardziej nastawione na nowinki technologiczne. Innowacyjność w świecie finansów bez pomocy narzędzi IT nie jest możliwa. Kategoria jest nowa- stąd nie wszyscy jeszcze uczestnicy odpowiedzieli na dedykowane pytania ankietowych. Wypada mieć nadzieję, że za rok czy dwa będzie lepiej. Generalnie nie możemy narzekać i teraz, gdyż niemal 60% firm uczestniczących w rankingu głosowało na jedną lub więcej instytucji finansowych. Głosowanie jest tajne, co oznacza, że nie podajemy, kto i jak głosował.

Okazało się, że największą estymą wśród firm IT cieszy się największy polski bank -PKO Bank Polski, zdobył on 13 wskazań. Oznacza to, że więcej niż co piąta firma wskazała na PKO BP SA jako na innowacyjną instytucję finansową. Jako jej osiągnięcia firmy wskazywały ogólny postęp w IT, rozpoczęcie transformacji cyfrowej w banku, udział w projekcie Chmury Krajowej (OChK) oraz posiadanie bardzo dobrej aplikacji mobilnej. Miejsce drugie z 11 wskazaniami przypadło mBankowi SA, a do jego atutów zaliczono takie elementy, jak: szybkość realizacji zmian bankowości elektronicznej i pionierstwo w bankowości internetowej, identyfikację behawioralną. Firmy IT doceniają również to, że oferuje on szeroki pakiet usług niestandardowych oraz przeprowadza największą liczbę operacji w kanale mobilnym. Pozycję trzecią osiągnął ING Bank Śląski, który zdobył 9 głosów za nowe funkcjonalności w e-bankingu, czołową pozycję w bankowości mobilnej – w tym oferowanie wygodnych rozwiązań UX dla wielu funkcjonalności tam świadczonych.

Na kolejnych dwóch miejscach znalazły się Santander Bank Polska SA oraz Bank Millennium SA – pierwszy z nich chwalony jest za wykorzystywanie koncepcji data lake, drugi zaś za bankowość mobilną, w tym wprowadzenie rozszerzonej rzeczywistości do produktów finansowych (lokata mobilna) oraz zlecanie przelewów za pomocą bota w aplikacji mobilnej. Na pozycji szóstej mamy gwiazdę wśród fintechów, czyli Revolut Ltd, którego za największego innowatora uznało 4 uczestników naszego rankingu. Oprócz fintechów mamy również na liście trzy firmy ubezpieczeniowe: Wartę SA, PZU SA i AXA, firmę leasingową LeaseLink, Krajową Izbę Rozliczeniową. Nie zabrakło miejsca dla banków spółdzielczych i firm pożyczkowych.

Za nami debiut firm finansowych w rankingu opinii firm IT o podmiotach z sektora finansowego. Rozkład głosów pokazuje, że sektor banków komercyjnych to wciąż największa siła. Uznanie i szacunek zdobywają również firmy mniejsze, które jeszcze 5-6 lat temu nie istniały i prawie nikomu nie śniło się, że mogą powstać i stanąć do morderczej konkurencji z tuzami bankowości. Teraz są, mają się dobrze i zjadają swoją część tortu. Co nas czeka za kolejne 5-6 lat? Zjedzą wszystko(?), a może zamiast tortu do podziału będzie pizza…

IT wpadki

Kilka lat temu pytaliśmy uczestników naszego rankingu, która ich zdaniem firma konkurencyjna najlepiej daje sobie radę, jest najbardziej innowacyjna itp. Niestety, wtedy nie udało nam się nic ustalić. Odesłane ankiety albo nie zawierały żadnej odpowiedzi bądź zainteresowani wskazywali siebie. W tym roku poprosiliśmy o wskazanie trzech firm, które zdaniem wypełniających ankiety doświadczyły w minionym roku największego regresu.

Niemal połowa uczestników rankingu wyraziła swoje zdanie o konkurentach. Inni albo nie wpisywali nic, bądź nie chcieli wyrażać opinii negatywnych. Wyniki można uznać za obiektywne – większość głosujących podała przyczynę umieszczenia danej firmy na liście i obyło się bez niepotrzebnych złośliwości. Przyjęliśmy zasadę, że omawiając wyniki, nie podajemy informacji, kto i jak głosował.

12 firm operujących na rynku polskim wymieniło Sygnity SA, wskazując: słabe wyniki finansowe, spadek przychodów, problemy natury prawnej, problemy wizerunkowe, ograniczone zaufanie klientów, spadek zatrudnienia, spadek wyceny giełdowej, konieczność sanacji. Warto jednak pamiętać (o czym pisaliśmy wyżej), że spółka ta w 2018 r. znacznie obniżyła poziom straty netto, a w pierwszym półroczu 2019 r. po raz pierwszy od dłuższego czasu wykazała zysk. W 10. przypadkach wymieniono Qumak SA – za spadek przychodów, niepozyskanie zaufania akcjonariuszy, a co za tym idzie niepozyskanie kapitału oraz bankructwo. Interesujące jest pojawienie się w zestawieniu ITMAGINATION. Firma została wskazana jako jedna z tych, które w ubiegłym roku doświadczyły regresu, choć nie wskazują na to jej wyniki finansowe. Firma zamknęła rok przychodami na poziomie 92 mln złotych, przy wzroście o 20 proc. w stosunku do roku poprzedniego.
Dostało się też Asseco Poland SA, wieloletniemu liderowi kilku kategorii naszego rankingu IT – konkurenci wskazali na pogorszenie wyników i utratę części kontraktów oraz słabe wdrożenie PSD2. W przypadku pozostałych firm odnotowaliśmy jedynie pojedyncze wskazania.

Przedstawione wyżej podmioty to uczestnicy naszego aktualnego rankingu i w przeszłości. W zestawieniu znalazły się też firmy spoza tego grona – znane międzynarodowe marki. W praktyce oznacza to, że oprócz wpadek na naszym rodzimym rynku IT wielu uczestników rankingu jest przekonanych, że porażki odnotowały też międzynarodowe tuzy, takie jak chociażby Facebook (spadek zaufania – wyciek danych), Snap Chat (spadek popularności w porównaniu do konkurentów), Netflix Inc. (spadek notowań giełdowych).

Nadzieja jutra

Co przed nami? Chyba pora na chwilę oddechu od zmian regulacyjnych z terminami niepodlegającymi praktycznie żadnym negocjacjom. Zmasowane wprowadzanie PSD2 było największym i najpowszechniejszym wdrożeniem regulacyjnym w tym roku. Nie ustają ruchy konsolidacyjne, wynikające tak z naturalnych procesów, jak i decyzji biznesowych podejmowanych poza Polską. Instytucje finansowe może wreszcie będą mogły się skupić na tym, co jest ważne dla klienta i prowadzonego przez nich biznesu. Kumulacja zmian regulacyjnych powoduje, że to one muszą mieć najwyższy priorytet – nawet jeżeli nie finansowy, to przynajmniej jeśli chodzi o czas wdrożenia. Zarówno instytucje finansowe, jak i przedsiębiorstwa działające w obszarze IT potrzebują czasu i przestrzeni na rozwijanie coraz to bardziej nowoczesnych rozwiązań opartych także na sztucznej inteligencji. Taki organiczny rozwój i „zwykłe” unowocześnianie biznesu jest bardzo ważne i potrzebne. Klienci sektora finansowego są bezlitośni w żądaniach – te podmioty, które ich nie wprowadzą odpowiednio szybko, mogą momentalnie utracić swoją pozycję na rynku. Lojalność klienta jest coraz trudniejsza do utrzymania. Tu właśnie widać szansę firm IT, aby one zarówno współtworzyły ten rozwój, jak i korzystały z pożytków, jakie on daje.

Sektor IT ma się dobrze – trochę gorzej jest z bankami. Niektóre kasandryczne prognozy twierdzą wręcz, że za 10 lat nie uświadczymy już tradycyjnych banków, jakie znamy dziś. Prognoza jest może trochę na wyrost, ale – jak wynika z dodatkowego zestawienia najbardziej innowacyjnych firm finansowych – coraz większe znaczenie mają fintechy i inne projekty nastawione na oferowanie usług finansowych poza bankami.

Prognoza dla firm IT jest znacząco inna – to jest i będzie siła napędowa rozwoju wielu sektorów gospodarki, wyznaczająca nowe standardy i realizująca to, co jeszcze do niedawna okazywało się niemożliwe. Nawet przy wzroście znaczenia sztucznej inteligencji i innych najnowszych trendów świat będzie należał do najwyżej wykwalifikowanych, doświadczonych i tryskających pomysłami pracowników sektora IT. Są oni obecnie jedną z najbardziej rozpieszczanych przez pracodawców grup zawodowych w Polsce i nie zanosi się na to, aby stan uległ zmianie. W szkołach mamy miliony uczniów pasjonujących się grami komputerowymi – to oni wkrótce będą programować i używać tego, co zostało zaprogramowane. Przyszłość IT jest w ich głowach – starszym pozostanie obserwować, co z tego wyniknie. O tym, jaki będzie ich styl pracy i co z niej powstanie, przekonamy się już za kilka lat.

PS. W tekście wykorzystano fragmenty opisów produktów oferowanych przez poszczególne firmy, zaczerpniętych z ankiet nadesłanych do Redakcji.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK