Integracja sił administracji publicznej wokół Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza I

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

komorowska.joanna.400xNa 15 grudnia 2015 r. zaplanowany został termin zakończenia projektu Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach  - Faza I, za którego realizację odpowiada Główny Geodeta Kraju. Porozumienie o dofinansowaniu projektu ZSIN - Faza I zostało podpisane w 2013 r.

Obowiązek budowy i utrzymywania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach wynika z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm).

Faza I obejmuje współpracę z 58 starostwami powiatowymi w zakresie wybranych obrębów ewidencyjnych.

151217.amron.01.565x498

Działania pod kierunkiem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii mają na celu poprawę jakości danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), optymalizację kosztów i procesów związanych z prowadzeniem publicznych rejestrów zawierających informacje o nieruchomościach oraz udostępnienie obywatelom, przedsiębiorcom i podmiotom publicznym aktualnych danych gromadzonych w publicznych rejestrach.

Ostateczny kształt projektu realizowanego przez GUGiK zakłada:

1. utworzenie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN),
2. utworzenie centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków.

Dane EGiB pochodzące z Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z obszaru całego kraju, a przechowywane w jednym miejscu mają umożliwić łatwiejsze ich pozyskanie oraz wykorzystanie ich jako dane referencyjne do prowadzenia innych rejestrów.

Podstawową zasadą systemu jest wymiana informacji w zakresie stanu prawnego nieruchomości, danych osobowych, danych dotyczących osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz danych dot. identyfikatorów podziałów terytorialnych. System zakłada komunikację pomiędzy ZSIN, systemem Nowa Księga Wieczysta (NKW) Ministerstwa Sprawiedliwości oraz rejestrami takimi jak:

 1. Krajowy Rejestr Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT),
 2. Rejestr Gospodarki Narodowej (REGON) Głównego Urzędu Statystycznego,
 3. Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
 4. Ewidencja Podatkowa Nieruchomości Ministerstwa Finansów,
 5. Krajowy System Ewidencji Producentów,
 6. Ewidencji Gospodarstw Rolnych,
 7. Ewidencji Wniosków o przyznanie płatności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

151217.amron.02.476x362

Oczekiwane korzyści z tytułu korzystania z ZSIN to m.in.:

 • automatyzacji komunikacji pomiędzy prowadzonymi w wielu lokalizacjach rejestrami dzięki rezygnacji z dokumentacji papierowej na rzecz elektronicznej, skróceniu obiegu informacji, ułatwieniu aktualizacji danych, zapobieżeniu rozbieżnościom danych prowadzonych w różnych ewidencjach,
 • obniżenie kosztów działalności i utrzymania administracji publicznej,
 • optymalizacja procesów planowania przestrzennego,
 • większa spójność terytorialna kraju zapewniająca warunki do prowadzenia zrównoważonego rozwoju państwa,
 • uproszczenie procedur administracyjnych w procesie obsługi obywateli (np. w zakresie rejestracji nieruchomości),
 • wzrost konkurencyjności gospodarki dzięki realizacji procesów biznesowych zw. z informacją o nieruchomościach w formie elektronicznej,
 • ułatwienie wyszukiwania danych o nieruchomościach dzięki dostępowi do wybranych danych przez portal www.geoportal.gov.pl.

Organom administracji publicznej ZSIN umożliwić ma realizację statutowej działalności w zakresie planowania gospodarczego, przeprowadzania spisów powszechnych, badań statystycznych, prowadzenia rejestrów REGON i TERYT, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, prowadzenia polityki rolnej, ewidencji podatkowej nieruchomości, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zwalczania korupcji.

Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II (zakładająca współpracę z kolejnymi 102 powiatami w zakresie wybranych obrębów ewidencyjnych) planowana jest w okresie IV kw. 2015 – III kw. 2018.

Kompleksowa realizacja Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach ukończyć ma się w 2030 r.

Joanna Komorowska,
Analityk Rynku Nieruchomości,
Koordynator Projektów Zewnętrznych,
Centrum AMRON