Ile warci są finansiści w Polsce?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pracownicy.01.400x271Raport Płacowy Antal 2014 wskazuje, że aby pozyskać najlepszych specjalistów i menedżerów  w obszarze finansów średnio pracodawcy w 2013 roku oferowali im 8 690 zł. brutto miesięcznie.

  • Stawki dla specjalistów i menedżerów
  • Wynagrodzenia oferowane w poszczególnych dyscyplinach
  • Przykładowe zarobki na wybranych stanowiskach (załącznik do informacji)
  • Opinia Antal i BCC ws. wynagradzania specjalistów i menedżerów

Raport płacowy Antal prezentuje wynagrodzenia oferowane pożądanym przez pracodawców specjalistom i menedżerom w Polsce w 2013 roku. Mowa tu o pracownikach, którzy podjęli pracę w 2013 roku w renomowanych firmach, mają minimum 2 lata doświadczenia zawodowego, mogą pochwalić się wieloma sukcesami zawodowymi i świetną znajomością rynku, na którym działają. Średnie wynagrodzenie proponowane im w 2014 roku wyniosło 10 021 zł brutto miesięcznie. Dla porównania dane GUS – jako przeciętne wynagrodzenie w obszarze działalności profesjonalnej i naukowej w sektorze przedsiębiorstw – wskazują wartość 5 721 zł.

Już od kilku lat mówimy w Polsce o narastającym problemie niedoboru talentów. Niemal dwukrotna różnica między średnią przedstawioną przez Antal, a danymi GUS jasno pokazuje, że kluczowych dla biznesu kompetencji na rynku brakuje. Jeśli ktoś się nimi wykaże – pracodawcy są gotowi odpowiednio za to zapłacić” – komentuje Artur Skiba, prezes Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Porównując obszary zawodowe najwyższe oferty otrzymywała kadra zarządzająca (15 885 zł), prawnicy (10 492 zł) oraz specjaliści i menedżerowie sprzedaży (10 156 zł). Najniższe średnie zostały odnotowane w sektorze SSC/BPO (5 200 zł) i administracji (6 196 zł).
140409.badanie.tab.01.600x231

Finanse i Księgowość

Pracodawcy poszukujący kandydatów ogromną wagę przywiązują do ich doświadczenia na stanowiskach analogicznych, co przełoży się na wiedzę i zweryfikowane praktyczne umiejętności, nieocenione w przypadku podejmowania decyzji o wymiarze strategicznym, realizacji kluczowych projektów lub chociażby sprawnego wdrożenia w nowe obowiązki. Właśnie od tego w znacznej mierze uzależniają oferowane wynagrodzenie.

Dysproporcje w wynagrodzeniach kandydatów na stanowiskach w strukturach działów finansowych i księgowych są znaczące. Na wysokość wynagrodzenia finansisty poza obiektywnymi czynnikami takimi jak posiadane doświadczenie, profesjonalne kwalifikacje oraz umiejętności (w tym znajomość języka angielskiego i narzędzi informatycznych niezbędnych do wykonywania pracy) wpływ mają także zakres odpowiedzialności (nazwa stanowiska nie zawsze odzwierciedla jego rangę i umiejscowienie w strukturze organizacji), branża, skala działania i międzynarodowość pracodawcy oraz lokalizacja miejsca pracy” – komentuje Anna Piotrowska-Banasiak, menedżer Antal Finance & Accountancy.

Bankowość i Ubezpieczenia

O atrakcyjności kandydatów świadczy wiele aspektów związanych z przebiegiem kariery zawodowej. Bardzo istotne są oczywiście sukcesy zawodowe. W przypadku stanowisk sprzedażowych będzie to realizacja targetów – ich przekraczanie. W przypadku stanowisk eksperckich, menedżerskich możemy mówić o osiąganiu celów półrocznych, rocznych, ale także o spektakularnych projektach związanych z ich funkcjonowaniem w organizacji.

Zarówno w sektorze bankowym, jak i ubezpieczeniowym bardzo istotnym aspektem związanym z tematem płac jest przejrzysty system wynagradzania. Szczególnie przy stanowiskach sprzedażowych istotne jest by kandydaci wiedzieli, od czego uzależnione są ich premie, które bardzo często są przeważającą częścią wynagrodzenia. W przypadku menedżerów premie z reguły zależne są od celów kwartalnych, półrocznych bądź rocznych. W tym przypadku również ważne jest to by zakładane cele były jasno określone i premie za ich osiągnięcie były łatwe do przeanalizowania. Coraz częściej obserwujemy wynagrodzenia premiowe uzależnione od P&L’a, a więc realnego finansowego wyniku podległej jednostki” – zauważa Sebastian Sala, menedżer Antal Banking & Finance.

SSC/BPO

Pożądanym kandydatem na stanowisko specjalistyczne jest osoba posiadająca 2-3 letnie doświadczenie w strukturze korporacyjnej na analogicznym stanowisku, dotyczącym obsługi danego procesu w centrum usług wspólnych. Biegle posługująca się językiem angielskim + drugim, dedykowanym dla danego kraju (holenderski/fiński/turecki/hebrajski/hiszpański i wiele innych). Wielkość firmy w SSC/BPO nie ma tak dużego znaczenia, gdyż firmy tworzące ten sektor są globalnymi organizacjami o rozbudowanych strukturach.

Sektor usług biznesowych jest oparty na wiedzy, dlatego wynagrodzenie jest głównie uzależnione od kompetencji, zwłaszcza językowych. Wynagrodzenie i możliwości awansu są najważniejszymi czynnikami dla pracowników z sektora SSC/BPO. Podnoszenie kompetencji pozwala na osiągnięcie wyższych stawek, dlatego kandydaci coraz częściej inwestują w rozwój swoich umiejętności i ich certyfikację. Obecnie najwyższe wynagrodzenia osiągają specjaliści i menedżerowie zatrudnieni w obszarze Knowledge Process Outsourcing” – Daria Stefańska, menedżer Antal SSC/BPO.

Płace a gospodarka – opinia Antal i Business Centre Club

Temat wynagrodzeń jest jednym z najistotniejszych dla polskiej gospodarki. Stoimy na rozstaju dróg. Z jednej strony próbujemy przyciągać zagraniczne inwestycje, jako nasz atut wskazując niskie koszty pracy. W przemyśle koszt godziny pracy w Polsce wynosi 7,5 euro – to niedużo w porównaniu do krajów zachodnich (przykładowo w Niemczech ten wskaźnik wynosi 36,4 euro). Jednak równolegle widzimy ceny nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do wynagrodzeń. To wywołuje duże rozgoryczenie społeczne. W połączeniu z poczuciem zaniżania wartości kompetencji niesie ono zagrożenie odpływu kadr do krajów zachodnich. Problem jest jeszcze poważniejszy ze względu na niedobór talentów wynikający z niedostosowania edukacji do potrzeb biznesu.

Według mnie budowanie nisko kosztowej przewagi konkurencyjnej będzie skutkować głębokimi stratami gospodarczymi. Konieczne jest dążenie do wykorzystania w pełni potencjału ludzkiego. W tym celu niezbędne jest: inwestowanie w kompetencje obecnych specjalistów i menedżerów – zadbanie o to, żeby obecni 30-latkowie cały czas legitymowali się aktualnie potrzebną wiedzą i kompetencjami. Niezbędne są nakłady inwestycyjne w szkolenie kadr. Nie tylko przedstawicieli zawodów technicznych, ale również w znacznie bardziej intensywny sposób niż do tej pory, humanistów czy ekonomistów w aspekcie wiedzy biznesowej, potrzebnej przedsiębiorcom. Działania takie powinny być podejmowane nie tylko przez wielkie, międzynarodowe organizacje, ale przede wszystkim, na miarę swoich możliwości, średnie firmy wypracowujące największą część PKB. Dopiero to zaowocuje znacznym wzrostem efektywności. Obecnie jej współczynnik, choć rośnie najszybciej w Europie jest wciąż zdecydowanie za niski (10,4 euro). Podniesienie go, umożliwi nam konkurowanie na światowych rynkach, jakością zarówno produktów i usług, jak i jakością kadr. Dzięki temu odnotujemy napływ zagranicznych inwestorów do Polski.

Konieczny, idący za tym wzrost wynagrodzeń pozwoli nam na stopniowe kreowanie społeczeństwa dobrobytu, w którym będą mogły się odnaleźć nie tylko jednostki wybitne, należące do najbardziej samosterownych i przedsiębiorczych na rynku. Wciąż wysokość średniego wynagrodzenia oferowanego specjalistom i menedżerom kształtującego się w okolicach 10 000 zł brutto (Raport płacowy Antal) stanowi zaskoczenie dla większości Polaków. Rząd i przedsiębiorcy powinni dążyć do tego, żeby takie dane stały się oczywistością i kierować się dalszym horyzontem, a nie krótkotrwałym interesem.

Artur Skiba, prezes Antal International, ekspert Business Centre Club i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia

O badaniu

Raport Płacowy Antal 2014 został przygotowany na podstawie 3 źródeł wiedzy. Pierwsze z nich do badanie ankietowe przeprowadzone metodą CAWI oraz CATI w terminie 1-30.09.2013 na próbie 2742 respondentów z Polski. Dane te zostały zweryfikowane i poszerzone o dane z ponad 1000 procesów rekrutacyjnych przeprowadzonych przez konsultantów Antal International w 2013 roku, a także wywiady telefoniczne z pracodawcami i kandydatami.  Badanie dotyczy wynagrodzeń oferowanych w procesach rekrutacyjnych na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie, obejmuje osoby, które mają minimum 2-letnie doświadczenie oraz pracują w średnich i dużych firmach zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Wynagrodzenia przedstawione w raporcie są wynagrodzeniami całkowitymi, średnimi, brutto miesięcznie – faktyczne wynagrodzenia na konkretnych stanowiskach są uzależnione od szeregu czynników.

Źródło: Antal International