Grupa Banku Ochrony Środowiska opublikowała wyniki po III kwartałach 2015 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bos.04.400Od początku 2015 r. wartość portfela kredytowego Grupy Banku Ochrony Środowiska wzrosła o 8,9 proc. Zwiększyła się też wartość depozytów - o 1,7 proc. Wynik netto samego Banku sięgnął 10,8 mln zł, natomiast współczynnik wypłacalności wynosi 12,6 proc.

Wartość bilansowa portfela kredytów i pożyczek udzielonych Klientom Grupy BOŚ, według stanu na koniec III kwartału 2015 r., sięgnęła 13,6 mld zł. Saldo wszystkich kredytów, w porównaniu do stanu na koniec 2014 r., zwiększyło się o 8,9 proc. Największy wzrost odnotowano w obszarze kredytów udzielanych Klientom korporacyjnym – o 28 proc.

Zobowiązania Grupy wobec Klientów, w stosunku do stanu na koniec poprzedniego roku, zwiększyły się o 1,7 proc. i wyniosły 14,5 mld zł. Depozyty Klientów korporacyjnych wzrosły o 10,7 proc., a Klientów detalicznych o 3,1 proc. Suma bilansowa Grupy na dzień 30 września 2015 r. wyniosła 19,8 mld zł i była wyższa o 0,5 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2014 r.

Bank w ujęciu jednostkowym wykazał zysk netto w wysokości 10,8 mln zł, natomiast Grupa BOŚ odnotowała stratę 4,7 mln zł. Na wyniki finansowe wpłynęły utrzymujące się na niskim poziomie stopy procentowe, które w połączeniu z obecną strukturą bilansu Banku (niski udział wysokomarżowych kredytów oraz depozytów bieżących), skutkowały niższą rentownością. Bank jest obecnie w trakcie przebudowy struktury bilansu – zmierza w kierunku zwiększenia udziału aktywów o wyższej stopie zwrotu. Jednocześnie po stronie pasywów Bank zamierza zmniejszać udział środków pozyskiwanych na rynkach finansowych i sukcesywnie zastępować je środkami podmiotów niefinansowych.

Należy podkreślić, że mocną stroną Banku jest jego pozycja w sektorze korporacyjnym, szczególnie w obszarze finansowania przedsięwzięć wspierających ochronę środowiska. Widoczne jest to we wzroście salda kredytów proekologicznych Grupy, które na koniec września 2015 r. wyniosło 4,5 mld zł i stanowi już blisko 32,2 proc. salda kredytów ogółem (na koniec 2014 r. było to odpowiednio 3,4 mld zł i 26,5 proc.). Sama sprzedaż kredytów „eko” wzrosła z 1,6 mld zł (w trzech kwartałach 2014 r.) do 2,1 mld zł (w trzech kwartałach 2015 r.) – czyli o około 30 proc. Finansowanie udzielane przez Bank w tym obszarze wspierało projekty realizowane w większości (94 proc. kwoty) przez Klientów korporacyjnych – były to głównie przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Wskaźniki Grupy kształtowały się na bezpiecznym poziomie: współczynnik wypłacalności wyniósł 12,71 proc. na koniec III kwartału 2015 r., wobec 14,03 proc. na koniec 2014 r., a  współczynnik Tier 1 –  9,65 proc. na dzień 30 września 2015 r., w porównaniu z 10,46 proc. na koniec 2014 r. Współczynnik wypłacalności Banku wyniósł 12,64 proc, a Tier 1 był na poziomie 9,55 proc.

Źródło: Bank Ochrony Środowiska S.A.