GPW Benchmark: rekalkulacja historycznych wartości indeksu WIRON

GPW Benchmark: rekalkulacja historycznych wartości indeksu WIRON
Źródło: GPW
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
GPW Benchmark przeprowadził rekalkulację historycznych wartości indeksu WIRON oraz indeksów należących do Rodziny Indeksów Składanych WIRON przed rozpoczęciem stosowania indeksu w umowach i instrumentach finansowych.

Rekalkulacja jest wynikiem audytów przeprowadzonych przez wszystkie podmioty przekazujące dane, polegających na zbadaniu procesów związanych z identyfikacją, kwalifikacją i przekazywaniem danych transakcyjnych do administratora.

GPW Benchmark informuje, że w toku prac związanych z implementacją nowej dokumentacji, w tym przede wszystkim Kodeksu Postępowania Rodziny Transakcyjnych Wskaźników Referencyjnych, jeden z podmiotów przekazujących dane odnotował niepoprawnie działający algorytm odpowiedzialny za identyfikację danych wejściowych do indeksu WIRON w zakresie depozytów dotyczących przedsiębiorstw” – czytamy w komunikacie.

Administrator, po konsultacji z Komitetem Nadzorczym Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych, który jest jednostką nadzorczą powołaną zgodnie z Rozporządzeniem BMR, zlecił wszystkim podmiotom przekazującym dane wykonanie audytu procesów identyfikacji, kwalifikacji i przekazywania danych transakcyjnych wykorzystywanych w procesie wyznaczania indeksów przez administratora.

„W audycie udział brali przedstawiciele podmiotu przekazującego dane oraz przedstawiciele profesjonalnych audytorów zewnętrznych. W wyniku przeprowadzonych audytów, podmioty przekazujące dane, które zidentyfikowały nieprawidłowości dokonały aktualizacji danych transakcyjnych. Rewizja danych transakcyjnych dotyczyła przede wszystkim depozytów dużych przedsiębiorstw i uwzględniała korektę klasyfikacji podmiotów jako dużych przedsiębiorstw oraz rewizję odnotowanych niedopasowań w systemach informatycznych niektórych podmiotów przekazujących dane. Rewizja danych transakcyjnych w przypadku instytucji finansowych i pozostałych instytucji finansowych dotyczyła przede wszystkim różnic w klasyfikacji niektórych podmiotów między tymi dwiema kategoriami” – czytamy dalej.

Błędy jednostkowe

Odnotowane błędy jednostkowe tzw. natury jednorazowej zidentyfikowane w trakcie trwania audytów, również zostały przez podmioty przekazujące dane zweryfikowane i poprawione oraz ponownie przekazane do administratora. Jednocześnie podmioty przekazujące dane przekazały informacje na temat podjętych działań zaradczych i organizacyjnych wynikających ze zleconego audytu i otrzymały rekomendacje lub zalecenia od administratora, podano także.

Komitet Nadzorczy Wskaźników Referencyjnych Stopy Procentowej przyjął wyniki audytów.

„Celem zapewnienia transparentności procesu, reprezentatywności indeksu WIRON oraz rzetelności w prezentacji informacji na temat indeksu oraz najwyższej jakości procesów związanych z implementacją indeksu WIRON jak również indeksów należących do Rodziny Indeksów Składanych WIRON, Komitet Nadzorczy wskazał na potrzebę rewizji przebiegu historycznego indeksu WIRON” – wskazano w informacji.

Administrator podjął decyzję o rewizji wartości historycznych w celu zapewnienia zdolności indeksu do adekwatnego i rzetelnego pomiaru rynku, którego pomiar jest celem indeksu WIRON. Decyzja o dokonaniu rewizji została zweryfikowana z podmiotami, które planują niebawem uruchomienie produktów finansowych opartych o indeks WIRON i nie wpływa na żadne stosunki prawne wynikające ze stosowania tego indeksu, podkreślono także.

Komisja Nadzoru Finansowego uwzględniając informacje przedstawione przez administratora, zobowiązała administratora do (i) rekalkulacji indeksu WIRON za okres od 1 grudnia 2022 r., uwzględniając w szczególności ustalenia poczynione w ramach audytu oraz do (ii) opublikowania zrewidowanych wartości indeksu WIRON w sposób dotąd stosowany przez administratora.

„Uwzględniając obowiązujące administratora standardy wynikające z Rozporządzenia BMR i odpowiednich regulaminów, administrator przeprowadził w dniu 27 grudnia 2022 r. rewizję wartości historycznych rekalkulacji indeksu WIRON oraz indeksów należących do Rodziny Indeksów Składanych WIRON w celu zapewnienia zdolności tych indeksów do adekwatnego i rzetelnego pomiaru rynku, którego pomiar jest celem indeksów oraz opublikował zaktualizowane dane w dniu 28 grudnia 2022 roku na stronie internetowej administratora i przekazał do dystrybutorów informacji” – zakończono w komunikacie.

WIRON zastąpi WIBOR

Na początku września Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej (KS NGR) ds. wskaźników wybrał indeks WIRON (wtedy jeszcze funkcjonujący pod nazwą WIRD) jako alternatywny wskaźnik referencyjny stopy procentowej, który docelowo ma zastąpić WIBOR.

Źródło: ISBnews