Główne wyzwania stojące przed Komitetami Audytu w Polsce i na świecie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kpmg.01.400xGospodarcza i polityczna niepewność, zapewnienie zgodności z prawem i regulacjami oraz ryzyka operacyjne to największe wyzwania dla firm zdaniem członków Komitetów Audytu w Polsce i na świecie. Taki wniosek płynie z badania przeprowadzonego przez KPMG wśród 1 500 członków Komitetów Audytu z 34 krajów. Respondenci wskazują także, że coraz trudniej jest im pogodzić podstawowe zadania w zakresie sprawozdawczości finansowej z dodatkowymi obowiązkami w obszarze monitorowania systemu zarządzania ryzykiem.

Zmieniające się otoczenie utrudnia pracę Komitetów Audytu

Szczególnie często na niepewność oraz zmienność w zakresie gospodarki, regulacji prawnych i czynników politycznych wskazywały firmy w Polsce. Aż 70% przedstawicieli polskich Komitetów Audytu dostrzega w tych czynnikach największe wyzwanie dla firm (wśród ogółu badanych – 52%).

Według respondentów w Polsce i na świecie, do największych wyzwań, przed którymi stoją dzisiaj firmy, należą także: nowe regulacje wprowadzane przez władze, zapewnienie zgodności z prawem i przepisami, ryzyka operacyjne, zarządzanie talentami ludzkimi i rozwój pracowników oraz rozwój i innowacje lub ich brak. Na ostatni z wymienionych czynników szczególnie często wskazywali członkowie polskich Komitetów Audytu (35%, ogół badanych – 26%).

Nadmierna liczba obowiązków

Jak wynika z badania KPMG, te kluczowe wyzwania i zagrożenia kreują także inne ryzyko, które może potencjalnie wpływać na efektywność pracy Komitetów Audytu – przeciążenie obowiązkami. Zarówno w Polsce, jak i na świecie trzy czwarte badanych stwierdziło, że w ciągu ostatnich dwóch lat czas niezbędny do wykonywania obowiązków zwiększył się, a duża część zauważyła, że pełnienie roli członka Komitetu Audytu nie jest w pełni możliwe lub staje się coraz trudniejsze przy obecnych zasobach czasowych i kompetencyjnych (w Polsce – 58%, na świecie – 48%).

Wielu respondentów przyznało też, że ich Komitety Audytu oprócz podstawowego obowiązku, którym jest nadzór nad sprawozdawczością finansową, dodatkowo ponoszą przynajmniej częściową odpowiedzialność za takie obszary, jak: zapobieganie korupcji i przekupstwom, ryzyko finansowe, zapewnienie zgodności z prawem i regulacjami, a także ryzyka operacyjne i ogólnie procesy zarządzania ryzykiem.

Wniosek, który wysuwa się na pierwszy plan w ostatniej edycji badania KPMG jest taki, że Komitety Audytu po prostu nie są w stanie zajmować się wszystkim. Już sam nadzór nad sprawozdawczością finansową i badaniem sprawozdań finansowych to ważne i absorbujące zadanie. Zajmowanie się dodatkowo licznymi rodzajami ryzyka w otoczeniu biznesowym spółki zdecydowanie nadwyręża możliwości wielu Komitetów Audytu – mówi Monika Bartoszewicz, partner i szef działu audytu ogólnego w KPMG w Polsce.

Trudniejsze warunki pracy Komitetów Audytu w Polsce

Komitety Audytu w Polsce są najczęściej odpowiedzialne za większość zadań w zakresie monitorowania procesów związanych z zapobieganiem korupcji i nadużyciom (68%), nadzorowaniem ryzyka finansowego (67%) oraz zapewnieniem zgodności z prawem i przepisami (50%). W porównaniu z ogółem badanych w polskich firmach widoczne jest większe obciążenie Komitetów Audytu i mniej równomierne rozłożenie obowiązków pomiędzy nimi a radą nadzorczą oraz specjalnymi komitetami zajmującymi się konkretnymi kategoriami zagadnień lub ryzyka.

Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że również w Polsce coraz więcej rad nadzorczych rozważa lub dokonuje zmian w zakresie monitorowania zarządzania ryzykiem, aby lepiej rozłożyć ciężar obowiązków – komentuje Stacy Ligas, partner i szef działu audytu instytucji finansowych w KPMG w Polsce.

42% rad nadzorczych w Polsce dokonała w ostatnim czasie realokacji zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad ryzykiem pomiędzy członków rady oraz poszczególne komitety powołane w ramach rady. Z kolei 37% respondentów stwierdziło, że rozważa taką możliwość w najbliższej przyszłości. Wśród wszystkich badanych firm na świecie 35% dokonało realokacji, a 32% rozważa taką możliwość.

Pełną wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać tutaj.

Źródło: KPMG