Giełdowe Altus TFI S.A. awansowało 10. miejsce w rankingu krajowych TFI pod względem wartości aktywów netto funduszy rynku kapitałowego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Niezależne giełdowe Altus TFI S.A., mimo zawirowań na rynkach kapitałowych z sukcesem plasuje kolejne emisje certyfikatów akcyjnych niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Dzięki wpływom z emisji i wypracowanym stopom zwrotu ich aktywa wzrosły w tym roku o 37,2% do 1,31 mld zł. To dzięki nim oraz przejęciu funduszy TFI SKOK S.A., Altus TFI S.A. awansowało w tym roku na 10. miejsce w rankingu krajowych TFI, pod względem wartości aktywów netto funduszy rynku kapitałowego.

Notowane na warszawskiej giełdzie niezależne Altus TFI S.A., specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami zamkniętymi o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych, przeznaczonymi dla zamożnych inwestorów prywatnych oraz klientów instytucjonalnych. I choć od blisko trzech lat, firma działa również na rynku detalicznym oferując fundusze otwarte pod marką własną, i  zarządzając takimi produktami na zlecenie, to fundusze zamknięte nadal stanowią podstawę działalności. Na koniec września br. wartość aktywów netto tych funduszy wynosiła 4,65 mld zł, co stanowiło 69,5% portfela Altus TFI S.A. Towarzystwo ma w swojej ofercie dedykowane fiz-y, szyte na miarę dla jednego, bądź kilku inwestorów. Znakiem firmowym Altus TFI S.A. są jednak zdecydowanie: niededykowane fundusze inwestycyjne zamknięte, które są skierowane do szerszej grupy inwestorów (min. wpłata to ok. 200 tys. zł). Ich certyfikaty są dystrybuowane w ramach emisji niepublicznych przez wybranych dystrybutorów, jak i bezpośrednio w Altus TFI S.A. (www.altustfi.pl).

Na koniec września br. wartość aktywów netto naszych 16 niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych zbliżyła się do 2 mld zł. Od początku 2015 roku, dzięki wpływom z emisji i wypracowanym stopom zwrotu ich WAN wzrosła o 452 mln zł, przy czym jest to zasługa głównie funduszy absolutnej stopy zwrotu działających na rynkach akcji, których aktywa zwiększyły się o 319 mln zł. To właśnie dzięki nim oraz funduszom przejętym od TFI SKOK S.A., Altus TFI S.A. awansowało w tym roku na 10. pozycję w rankingu krajowych TFI, pod względem wartości aktywów funduszy rynku kapitałowego – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.

Wartość aktywów naszych niededykowanych funduszy absolutnej stopy zwrotu działających na rynkach akcji zwiększyła się w tym roku o 37,2% do 1,31 mld zł, co czyni nas jednym z najaktywniejszych TFI spośród inwestujących na warszawskiej GPW. Nasza średnioterminowa strategia zakłada zrównoważony rozwój we wszystkich segmentach, co się po raz kolejny sprawdza. W sytuacji, gdy na rynku funduszy detalicznych od kilku miesięcy panuje regres, nasze niededykowane fundusze zamknięte mają pozytywny stabilizujący wpływ na poziom aktywów, i tym samym nasze przychody z opłaty za zarządzanie. Tym bardziej, że fundusze akcyjne charakteryzują się dużo większymi marżami –  dodaje prezes Piotr Osiecki.

Na koniec września br., według danych Izby Zarządzających Aktywami i Funduszami, łączna wartość aktywów netto funduszy rynku kapitałowego wynosiła 147,82 mld zł, o 1,06% mniej niż miesiąc wcześniej. Od początku 2015 r. wzrosła o 4,61%. W przypadku Altus TFI S.A. od początku roku aktywa funduszy kapitałowych zwiększyły się o 41,83%. To oznacza, że giełdowa spółka zwiększa udział w tym segmencie rynku umacniając się na 10. miejscu, pod względem wartości zarządzanych aktywów netto spośród 38 TFI znajdujących się w zestawieniu IZFiA. – Ze względu na ciągle duży popyt inwestorów na nasze produkty w październiku przeprowadzamy kolejne emisje certyfikatów dwóch subfunduszy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ oraz Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. W kolejnych miesiącach planujemy przynajmniej kilka emisji, dzięki czemu dalej powinniśmy zwiększyć udział w rynku funduszy kapitałowych, i niewykluczone, że jeszcze w tym roku uda się nam awansować na 9. pozycję w rankingu IZFiA. Naszym celem jest wejście do pierwszej 10. TFI pod względem wartości netto ogółem do końca 2016 r. – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.

Niezależne Altus TFI S.A. działa na polskim rynku blisko siedem lat. 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami, a 16 czerwca 2010 r. zezwolenie na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Towarzystwo nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej – jego założycielami są m.in. Piotr Osiecki (największy akcjonariusz) i Andrzej Zydorowicz, obaj od kilkunastu lat związani z polskim rynkiem kapitałowym. Akcjonariuszami są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną firmy. Od 11 lipca ub.r. akcje Altus TFI S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (indeksy: WIG250, WIG-Poland).

Wejście na główny parkiet giełdy wraz z systematycznym zdywersyfikowanym wzrostem liczby funduszy oraz wartości zarządzanych aktywów, są podstawą średnioterminowej strategii spółki, którą zarząd konsekwentnie realizuje. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2014 r. wypracowało 36,16 mln zł zysku netto, przy 90,51 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. W I półroczu 2015 r. zysk netto Altus TFI S.A. wyniósł 22,81 mln zł, o 44,14% więcej niż w tym samym okresie ub.r. Przychody netto ze sprzedaży zwiększyły się o 129,15% do 90,94 mln zł. Na koniec września br. Altus TFI S.A. zarządzało 8,77 mld zł aktywów: 6,69 mld zł zgromadzonych w 66 funduszach inwestycyjnych oraz 2,08 mld zł w ramach usługi asset management.

Źródło: ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.