First DataTM: Spółdzielcy chcą być w mobilnej awangardzie

First DataTM: Spółdzielcy chcą być w mobilnej awangardzie
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Klienci Banków Spółdzielczych SGB już niebawem skorzystają z najnowocześniejszej na rynku aplikacji mobilnej

Wojciech Małaszewicz,
dyrektor rozwoju produktów w First Data Polska S.A

Robert Tórz,
dyrektor departamentu bankowości internetowej, mobilnej oraz kart, SGB-Bank S.A

Trwają prace nad kolejną wersją aplikacji mobilnej SGB-Banku. Lista zmian i nowo­ści jest imponująca, a po ich wdrożeniu klienci zyskają jedno z najbardziej rozbu­dowanych narzędzi do codziennych za­kupów i zarządzania finansami osobistymi.

„Przebieg projektu pokazuje, jak wielki potencjał ma bankowość spół­dzielcza, kiedy sięgnie po nowoczesne rozwiązania i wykorzysta efekt syner­gii i skali całego zrzeszenia” – mówi Robert Tórz, dyrektor departamentu bankowości internetowej, mobilnej oraz kart w SGB-Banku S.A.

Aby być pionierem, nie trzeba być pierwszym na każdym etapie

Początkowo aplikacja mobilna SGB ogra­niczała się jedynie do płatności HCE wir­tualnymi kartami VISA. Ale już wówczas bank znajdował się w czołówce polskie­go i światowego rynku wśród instytucji finansowych, które udostępniły klientom zbliżeniowe płatności mobilne. Użytkow­nicy aplikacji mogli przeglądać mie­sięczną historię płatności, ustawić kartę domyślną czy odświeżyć klucze krypto­graficzne autoryzujące płatności HCE.

Wirtualnymi kartami VISA zarządza First DataTM Mobile Platform – sys­tem udostępniony przez First Data Polska, z którym SGB-Bank dokonał integracji. Premiera aplikacji Portfel SGB miała miejsce w listopadzie 2016 roku. Jej druga odsłona rok później przyniosła kolejne zmiany funkcjonal­ne, które są efektem integracji jednej aplikacji mobilnej z blisko 200 systemami Banków Spółdzielczych.

„To ciekawy przykład, jak mobilność oraz digitalizacja jednej usługi czy obsza­ru wpływa na całość organizacji, zmienia ją i pozwala stworzyć konkurencyjny i in­nowacyjny produkt dla klientów” – mówi Wojciech Małaszewicz, dyrektor ds. produktów dla instytucji finansowych First Data Polska.

Wprowadzenie w listopadzie mobil­nej płatności było możliwe dzięki jedno­litemu i scentralizowanemu systemowi przetwarzania kart płatniczych, którym zarządza First Data Polska. Każdy z ban­ków zrzeszonych w SGB był do niego podłączony, wydając takie same karty. Ich wirtualizacja na potrzeby aplikacji odbywała się również przez First DataTM Mobile Platform.

Statystyki pokazują, że klienci ocze­kują jednak więcej niż tylko mobilnego portfela. Portal PRnews.pl wylicza, że blisko 3 mln, a może nawet 3,5 mln klien­tów używa do bankowania tylko smart­fonu i aplikacji mobilnej. To połowa lub więcej wszystkich użytkowników aplikacji mobilnych, którzy je zainstalowali i z nich korzystają. Jest jeszcze grupa używająca serwisów lite i RWD dostępnych przez przeglądarkę internetową na urządzeniu mobilnym. Łącznie już 10 mln klientów korzysta z mobilnej bankowości.

Mobilnie dla wszystkich

Jednak mobilne bankowanie to nie tylko płatności NFC. To także na przykład kon­trola stanu salda i wykonywanie przele­wów. Aby z takich funkcji mogli korzystać klienci SGB, aplikację musiałby wpro­wadzić każdy ze 197 banków zrzeszenia osobno – ze względu na różnice w ofer­cie, cenniku i przede wszystkim w sys­temach informatycznych. Jednak Banki Spółdzielcze zwyczajnie nie dysponują takim budżetem IT. Choć rozproszenie ofert i systemów z jednej strony jest uni­katową przewagą – zrzeszenie SGB ma największą liczbę placówek – to z drugiej stanowi przeszkodę.

Rozwiązanie stanowi wspólny produkt, integrujący całą grupę, czyli jedno konto oferowane przez wszystkie zrzeszone banki. Bank SGB podjął się realizacji tego przedsięwzięcia wspólnie z partnerami – First Data Polska, Norbsoft i Mastercard. W efekcie powstało „Konto za złotówkę”, którego ważnym element stanowi nowa wersja aplikacji Portfel SGB 2.0. Jej użytkownicy zyskali dostęp do salda niezależnie od tego, w którym banku zrzeszenia założyli nowy rachunek, a także możliwość sprawdzenia środków dostępnych dla każdej karty płatniczej SGB, podglądu historii transakcji kartą i zarządzania kartą kredytową. Było to możliwe dzięki wpięciu wszystkich syste­mów bankowych poprzez interfejsy API do systemów First Data Polska.

Nawet 3,5 mln klientów używa do bankowania tylko smartfonu i aplikacji mobilnej. To połowa lub więcej wszystkich użytkowników aplikacji mobilnych, którzy je zainstalowali i z nich korzystają.

Nowa aplikacja pojawiła się w grud­niu 2017 roku. Jest dostępna bezpłatnie dla klientów zrzeszonych banków ze smartfonami z systemem Android i iOS (iPhone), jak również dla każdego Banku Spółdzielczego SGB, niezależnie od wy­korzystywanych systemów informatycz­nych, bez konieczności wdrażania zmian.

„First Data, nasz wieloletni partner strategiczny, zapewniła bezcenne wspar­cie technologiczne w budowie nowej wersji Portfela SGB. Dzięki odwróceniu modelu integracji stworzyliśmy aplikację do codziennego bankowania, która poko­nała bariery związane z dużym rozprosze­niem systemów bankowych SGB” – mówi Robert Tórz.

Po 2 miesiącach od wdrożenia z apli­kacji Portfel SGB 2.0 skorzystało ponad 2 000 aktywnych użytkowników (liczba zarejestrowanych Portfeli 2.0). Od tamej pory aplikację pobrano już ponad 10 tys. razy.

„Portfel SGB 2.0 zakończył drugi etap projektu i przeszliśmy do realizacji kolej­nych. Dzięki aplikacji SGB zyskało platfor­mę do rozwoju najnowszych produktów bankowości mobilnej na rynku” – mówi Wojciech Małaszewicz z First Data Polska.

O tym, jak bardzo klienci oczekują nowoczesnych usług płatniczych, bank przekonał się po integracji e-przelewów na popularnych platformach płatności internetowych.

„Wzrosty w SGB są spektakularne, co potwierdzają wyniki badania potrzeb klientów, którzy oczekiwali od nas nowo­czesnych form płatności. Kiedy je wpro­wadziliśmy, natychmiast zaczęli z nich korzystać” – podkreśla Robert Tórz.

Czas na Portfel SGB 3.0

Kolejna wersja aplikacji pokazuje, że bank uważnie wsłuchał się w głosy klientów. Nowym instrumentem płatniczym będzie BLIK do transakcji w terminalach i inter­necie, wypłat z bankomatów i przelewów na numer telefonu.

Znacząco poszerzy się zakres za­rządzania kartami w aplikacji w trybie online 24/7 – pojawią się zmiany limitów gotówkowych, bezgotówkowych i inter­netowych, blokowanie i zastrzeganie kart, a także blokowanie możliwości dokony­wania transakcji zagranicznych.

Dzięki najnowszej wersji First DataTM Mobile Platform klienci SGB będą mogli dodać do aplikacji stokenizowane karty Visa lub Mastercard i płacić nimi zbliże­niowo. Docelowo pojawi się także możli­wość dodania kart do portfeli Apple Pay oraz Google Pay.

„W dobie obecnej cyfryzacji w kraju i na świecie nie można udawać, że mobil­ność nas nie dotyczy. Po wejściu w życie dyrektywy PSD II i jeszcze większym zaangażowaniu fintechów ten kanał na pewno będzie dominujący w obszarze codziennego bankowania w segmencie klientów detalicznych. Obszar płatności to kolejny ciekawy temat, który podlega ciągłej digitalizacji – płatność musi być szybka prosta i wygodna, praktycznie bezwarunkowa. Musimy zatem działać wspólnie i dostarczać klientom Banków Spółdzielczych SGB nowoczesnych narzędzi mobilnych w trybie priory­tetowym” – uzasadnia listę nowości Robert Tórz.

I dodaje, że Polska jest krajem bardzo rozwiniętym w obszarze nowych technologii, co dodatkowo zwiększa oczekiwania klientów, a nadchodzą­ce zmiany w zakresie PSD II umożliwią oferowanie nowoczesnych usług finanso­wych również zagranicznym podmiotom i fintechom – np. Revolut, N26, Uber. Co wpłynie na konkurencyjność oferty bankowej, w tym spółdzielczej.

Więcej niż bankowanie

Wzmocnienie serwisu kartowego obsłu­giwanego w mobilnym portfelu to nie wszystko. SGB nie zapomina o dodat­kowych usługach, które bardzo ułatwią codzienne życie. Jak pokazuje badanie #MobilnyPortretPolaka, przeprowadzo­ne przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Banku Millennium w grudniu 2017, 71% posiada­czy smartfonów w ciągu ostatniego roku zrobiło zakupy lub zamówiło usługę za pomocą telefonu.

„Wyraźnie widać, jak mocno mobil­ność stała się naszą codziennością. Dlate­go w naszej aplikacji pojawią się możli­wości: zakupu biletów PKP, komunikacji miejskiej, opłacenia parkingu, zakupu doładowania telefonu, a nawet ubez­pieczenia turystycznego. Myślimy też przyszłościowo i nie wykluczamy współ­pracy z fintechami w obszarze udziela­nia kredytów – zapowiada Robert Tórz. „Ułatwimy życie naszym klientom i kolejny raz pokażemy, że spółdzielcy z SGB są w mobilnej awangardzie!” – podkreśla.