EDS raport: Zrządzanie płynnością i realizacja zadań statutowych na przykładzie miasta Krakowa

EDS raport: Zrządzanie płynnością i realizacja zadań statutowych na przykładzie miasta Krakowa
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Płynność finansowa ma kluczowe znaczenie dla przetrwania każdej jednostki, także samorządu. Na jej zachowanie wpływ ma odpowiednia (czytaj: optymalna) polityka finansowa.

Lesław Fijał, skarbnik Krakowa
Alina Kwaśniak, dyrektor Biura Skarbnika

Zarządzanie płynnością można zdefiniować jako zespół zadań dotyczących płynności finan­sowej przedsiębiorstwa, polegający na utrzymywaniu odpowiedniej ilości środków pieniężnych i linii kredyto­wych. Jednostka samorządu terytorial­nego, jaką jest miasto Kraków, co jest oczywiste, nie jest przedsiębiorstwem. Funkcjonowanie miasta Krakowa, któ­re jest gminą realizującą zadania po­wiatu regulują przepisy prawne, a najistotniejsze z nich to:

  • ustawa o samorządzie gminnym,
  • ustawa o samorządzie powiatowym
  • ustawa o finansach publicznych.

Podstawowe różnice pomiędzy przed­siębiorstwem a gminą, jaką jest miasto Kraków z punktu widzenia kwestii gospodarki finansowej, w tym zarządza­nia płynnością, to realizowane przez nie cele. Miasto Kraków, jak każdy samorząd, realizuje zadania publiczne, określone w odpowiednich ustawach, służą one zaspakajaniu potrzeb społeczności lokalnych. Dlatego też go­spodarki finansowej samorządów nie można rozpatrywać tylko i wyłącznie pod względem racjonalności ekono­micznej, konieczne jest uwzględnianie efektów społecznych. Działalność samorządów nie może być nastawiona na osiąganie zysku w przeciwieństwie do przedsiębiorstw, one bowiem winny w gospodarce finansowej kierować się głównie racjonalnością ekonomiczną.

JST to nie przedsiębiorstwo

Celem nadrzędnym zarządzania płyn­nością finansową w przedsiębiorstwie jest utrzymywanie ciągłości jego działania. Oprócz tego są i inne – związa­ne z realizacją celów finansowych, jak np. maksymalizacja przepływów pieniężnych, maksymalizacja zysków lub minimalizacja kosztów, maksymaliza­cja wartości przedsiębiorstwa itp.

Drugą istotną różnicą stanowią liczne regulacje prawne, które obowiązują samorządy, a w szczególności podstawowa zasada ich działalności, któ­rą można sformułować w następujący sposób: „dozwolone jest tylko to, co jest prawem nakazane„. Zasadę obo­wiązującą przedsiębiorstwa można natomiast określić jako: „co nie jest prawem zabronione, jest prawem dozwolone„. Różnic pomiędzy gospo­darką finansową samorządów i przed­siębiorstw jest zresztą znacznie więcej, przytoczyć można kolejne: odmienny system obciążeń finansowych (w tym podatkowych), odmienne podejścia do kwestii zadłużenia itd.

Płynność można zdefiniować jako „zdolność do terminowego regulo­wania zobowiązań”. W jednostkach samorządu terytorialnego płynność oznacza stan budżetu, w którym na rachunkach znajdują się środki finan­sowe niezbędne do pokrycia w obwią­zujących terminach zaplanowanych wydatków i rozchodów.

Zarządzanie płynnością finansową w samorządzie terytorialnym musi być rozpatrywane zarówno od strony dochodowo-przychodowej, jak i od strony wydatkowo-rozchodowej. Ko­nieczne jest więc dążenie do zagwarantowania odpowiednio wydajnej struktury dochodów, w tym w szcze­gólności dochodów własnych, wspomaganych przychodami (np. kredyty i pożyczki) w celu skutecznego i ter­minowego realizowania lokalnych potrzeb publicznych, a więc dokony­wania zaplanowanych wydatków i roz­chodów. Płynność finansowa znajduje się na odpowiednim poziomie, wów­czas gdy wpływ dochodów i przycho­dów jest symetryczny do planowanych wypływów, tj. wydatków i rozchodów. Niestety, w budżecie dochody i wy­datki mają charakter strumieniowy i w efekcie w trakcie roku budżetowe­go pojawiają się odchylenia od stanu równowagi.

Utrudnienia w ocenie płynności

Rozpatrując kwestię płynności finan­sowej, konieczne jest uwzględnianie stosowanej metody księgowania – kasowej lub memoriałowej. Metoda kasowa polega na ewidencjonowaniu dochodów i wydatków w terminach ich faktycznej zapłaty. Z kolei metoda memoriałowa zakłada ujmowanie nie tylko rzeczywiście poniesionych do­chodów i wydatków, ale również tych pozycji, które zostały wcześniej zapla­nowane na dany okres. Samorządy planują, ewidencjonują i sprawozdają swoje wpływy i wypływy, tj. dochody i przychody oraz wydatki i rozchody, według ujęcia kasowego. Co oznacza, iż dochody i wydatki oraz przychody i rozchody ujmuje się według daty, w której nastąpił faktyczny przepływ pieniężny i dotyczą roku, w którym ten przepływy wystąpił. Ujęcie takie utrud­nia ocenę płynności finansowej samo­rządu, ponieważ nie są wykazywane należności i zobowiązania przetermi­nowane. Jednak funkcjonują pewne wyjątki, część subwencji za miesiąc styczeń danego roku samorządy otrzy­mują wyprzedzająco w miesiącu grud­niu roku poprzedniego, co pozytywnie wpływa na poziom płynności. Aby można było rzetelnie monitorować płynność finansową w jednostkach samorządu terytorialnego, konieczne jest ujawnienie właściwych zależności pomiędzy określonymi wielkościami budżetu. W mieście Krakowie wielko­ści strony wpływów i wypływów od 1991 r. są w okresach miesięcznych monitorowane.

Instrumenty podwyższające płynność

Jednostka samorządu terytorialne­go w trakcie roku budżetowego ma ograniczone możliwości zwiększania wpływów do budżetu z większości ty­tułów dochodowych, może natomiast zmniejszać planowane wydatki lub zastosować inne instrumenty podwyż­szające płynność.

Pierwszym i podstawowym instrumen­tem krótkookresowego aktywnego zarządzania płynnością jest harmo­nogram realizacji budżetu, czyli plan finansowy, uwzgledniający terminy re­alizacji poszczególnych tytułów docho­dowych i wydatków. Drugim, istotnym regulowanym przez zapisy ust. 1 pkt 1) art. 89 ustawy o finansach publicznych, jest krótkookresowy instrument dłużny, tj. instrument na pokrycie występujące­go w ciągu roku przejściowego deficy­tu budżetu samorządu terytorialnego. Zaciągnięty kredyt, pożyczka czy też wyemitowane papiery wartościowe z przeznaczeniem na pokrycie wystę­pującego w ciągu roku przejściowego deficytu podlegają spłacie lub wykupo­wi w roku, w którym zostały zaciągnięte lub wyemitowane.

Miasto Kraków stosuje oba te instru­menty. W przypadku harmonogramo­wania realizacji budżetu, od 2001 r. instrument przybrał formę odpowiedniej aplikacji informatycznej „PF PRO”. Apli­kacja ta służy do wpisywania i przesyła­nia danych nt. planowanych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych miasta Krakowa na potrzeby zarządza­nia płynnością. Celem jej stosowania jest przedstawienie prognozy płynno­ści finansowej dla miasta wraz z analizą skuteczności planowania (porównanie planu z rzeczywiście wydatkowanymi środkami). Analiza harmonogramów poszczególnych jednostek umożliwia, w razie konieczności, przedstawie­nie propozycji zmian zaplanowanych przez jednostki terminów płatności określonych tytułów wydatkowych.

Drugi instrument, jakim jest kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu samorządu terytorialnego, miasto Kraków stosuje, uzyskując jego warunki w ra­mach przetargu na obsługę bankową. Bank udziela corocznie kredytu w ra­chunku bieżącym, tzw. odnawialnego, w wysokości ustalanej przez radę mia­sta w uchwale budżetowej dla danego roku budżetowego. Oprocentowanie tego kredytu ustalane jest codziennie – wykorzystuje się tu o stawkę WIBOR O/N ogłaszaną przez Reuters Serwis Polska. Miasto nie ponosi żadnych opłat z tytułu prowizji za gotowość. Zabezpie­czeniem tego kredytu jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Obecnie Kraków posiada taki kredyt w wysokości 200 mln zł.

W Krakowie oprócz tych dwóch, które można nazwać standardowymi instru­mentami, od 23 lipca 2011 r. funkcjonuje „wirtualny rachunek skonsolidowany”. W tym miejscu należy się krótkie, acz­kolwiek historyczne wyjaśnienie. Mia­sto Kraków w 1998 r. podpisało dwie długoterminowe umowy kredytowe z EBOR oraz z EBI. Umowom tym towa­rzyszyło kilka dodatkowych instrumen­tów, przykładowo jeszcze przed for­malnym ich podpisaniem, tj. w 1997 r., została sporządzona pierwsza ocena ratingowa dla Krakowa. Ponadto reali­zowany był tzw. „Program umacniania wiarygodności kredytowej miasta Kra­kowa”. Jednym z sześciu elementów tego programu był blok pn. „Zarzą­dzanie płynnością finansową i dłu­giem”. Efektami prac grupy zadaniowej „Zarządzanie płynnością finansową i długiem” były opracowane procedu­ry i narzędzia, takie jak: bankowość elektroniczna, wspomniana wcześniej aplikacja informatyczna PF PRO oraz wirtualny rachunek skonsolidowany.

Przez wirtualny rachunek skonsolidowa­ny rozumiemy wirtualną konsolidację na koniec każdego dnia roboczego sald wskazanych rachunków bankowych miasta. W przypadku gdy na rachunku bieżącym budżetu miasta wystąpi saldo debetowe, suma sald uzyskana wsku­tek konsolidacji służy do zredukowania debetu – w takiej sytuacji miasto ponosi koszty kredytu w rachunku bieżącym jedynie do takiej wysokości, w jakiej debet na wskazanym rachunku nie zo­stanie zredukowany przez sumę sald pozostałych rachunków podlegających konsolidacji. Środki służące redukcji de­betu na rachunku bieżącym budżetu nie podlegają oprocentowaniu – oprocen­towanie dotyczy dodatniej sumy sald uzyskanej podczas ich konsolidacji. Od­setki z tego tytułu bank przekazuje na jeden rachunek wskazany przez miasto. Konsolidacja sald jest przeprowadzana w sposób wirtualny, tj. bez dokonywania przeksięgowań sald między rachunka­mi. Bank codziennie przekazuje miastu raport z konsolidacji sald.

Po raz pierwszy instrument ten zo­stał wprowadzony poprzez stosowny aneks (z 23 lipca 2001 r.) do umowy dotyczącej obsługi bankowej miasta Krakowa.

Obecnie, jeżeli nadwyżki środków pieniężnych znajdujące się na ra­chunkach bieżących miasta na koniec dnia roboczego wynoszą co najmniej 200 000 zł (dotyczy osobno sumy sald rachunku skonsolidowanego ogółem oraz osobno poszczególnych sald ra­chunków nieobjętych konsolidacją), to lokowane są one automatycznie, w formie lokat terminowych według następujących zasad:

  • codziennie od poniedziałku do czwartku – na lokaty jednodniowe,
  • w ciągu tygodnia, gdy dzień na­stępujący po dniu założenia lokaty jest dniem ustawowo wolnym od pracy – na lokaty dwudniowe,
  • w piątek – na lokaty trzydniowe,
  • w przypadku tzw. długich week­endów na lokaty cztero- lub pię­ciodniowe – pod warunkiem, że oprocentowanie lokaty terminowej będzie wyższe niż oprocentowa­nie środków zgromadzonych na rachunkach bieżących.

W tabeli poniżej wskazano konkretne efekty funkcjonowania wirtualnego ra­chunku skonsolidowanego. W szczególności widoczne były w latach 2007- 2009, w których Kraków nie musiał korzystać z linii kredytowej, ale efekt odnotowywany jest w każdym roku, o czym świadczy zdecydowanie mniej­sza ilość dni w danym roku, w których uruchomiono kredyt w rachunku skon­solidowanym od ilości dni w danym roku, w których wystąpiło saldo debetowe na rachunku bieżącym budżetu.

Ponadto, obecnie w ramach umowy o obsługę bankową, bank obsługujący Kraków udostępnił miastu, w ramach bankowości elektronicznej moduł do zarządzania płynnością. Moduł ten po­zwala na podgląd wszystkich rachunków miasta, zagregowanie rachunków różnych jednostek w celu monitorowa­nia bieżącego stanu środków, umożliwia także pasywny dostęp do historii wykonanych operacji. W module pre­zentowane są także rachunki termino­we (lokaty, depozyty automatyczne). Funkcjonalność pozwala na filtrowanie rachunków wg jednostki oraz wg gru­py rachunku (możliwość przypisania rachunków do zdefiniowanych przez administratora grup). Prezentuje rów­nież takie informacje, jak: saldo bieżą­ce, środki dostępne, kwotę obciążeń i uznań, operacje oczekujące na realizację (oczekujące na środki), oczekują­ce na podpis i wysłanie oraz operacje przeterminowane (tj. przelewy z prze­szłą datą realizacji, które do tej pory nie zostały podpisane lub wysłane do reali­zacji). Pozwala także na podgląd stanu rachunków w dacie przyszłej, zatem istnieje możliwość przeglądu operacji zleconych z datą przyszłą. Dodatko­wo istnieje możliwość wygenerowania raportu w różnych formatach. Możliwe jest zaprezentowanie listy zarejestrowa­nych operacji, z możliwością filtrowania według statusu: zrealizowane, oczeku­jące na realizację (oczekujące na środ­ki), oczekujące na podpis, oczekujące na wysłanie, odrzucone, anulowane. Wgląd w historię rachunku w module zarządzania płynnością jest niezależny od schematów uprawnień do rachun­ków, co umożliwia korzystanie z danych zawartych w tym module przez pracow­ników nieobsługujących rachunki.

Funkcjonujące instrumentarium

Instrumentarium wyżej opisane zo­stało wdrożone w ramy organizacyj­ne miasta. Funkcjonuje zarządzenie PMK w sprawie zasad sporządzania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Krakowa, w którym jednostki miasta zobowiąza­ne są do sporządzania – na podstawie projektu budżetu miasta Krakowa na dany rok budżetowy – harmonogramu realizacji dochodów i wydatków oraz zmian w jego realizacji. Harmonogram (sporządzony w układzie miesięcz­nym) realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Krakowa na dany rok budżetowy, przyjmowany jest zarzą­dzeniem prezydenta miasta Krakowa w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków bu­dżetu na dany rok.

Ponadto dokument pn. Zrządzenie PMK w sprawie sporządzania Wie­loletniej Prognozy Finansowej oraz planowania i realizacji budżetu Mia­ sta Krakowa zawiera między innymi kwestie odnoszące się do płynności finansowej. W załączniku nr 1 tego dokumentu pn. Zasady polityki finan­sowej Miasta Krakowa w zakresie sporządzania WPF i realizacji budże­tu znajduje się rozdział VI pn. Zasady postępowania w sytuacji zagroże­nia płynności Miasta. Nawet najlep­sze instrumenty mogą się bowiem, w przypadku zaistnienia skrajnie niekorzystnych okoliczności, okazać niewystarczające i konieczne będzie zastosowanie „wyjścia awaryjnego”. Jako przykład można wskazać lata 2011 i 2012, w których Kraków odnoto­wał najtrudniejszą sytuację w zakresie płynności finansowej. Jak pamięta­my, rok 2011 i 2012 to lata, w których uwidoczniły się skutki narastające­go światowego kryzysu finansowe­go. Pierwszym działaniem podjętym wówczas przez prezydenta miasta Krakowa było wystąpienie do rady miasta z wnioskiem o podwyższenie w trakcie 2011 r. wysokości kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu z kwoty 100 mln zł do kwoty 150 mln zł, by od 2012 r. jeszcze zwiększyć ten limit do kwoty 200 mln zł. Ponadto Kraków podjął wówczas wiele innych stosow­nych do sytuacji działań polegających między innymi na opracowaniu i wdro­żeniu programów oszczędnościo­wych i racjonalizujących wydatki oraz zwiększających dochody. Do działań prezydenta miasta włączyła się też Rada Miasta Krakowa, powołując Nad­zwyczajną Komisję ds. Reformy Finan­sów Miasta. Sporządzonych zostało wówczas wiele analiz, wdrożono też szereg dokumentów instruktażowych. Między innymi w marcu 2012 r. prezy­dent miasta Krakowa powołał, funk­cjonujący do dzisiaj, Zespół Zadanio­wy ds. Analiz Budżetowych i Płynności Finansowej Budżetu Miasta. Obecnie jego działalność wpisana jest jako jeden z elementów wspominanych wcześniej Zasad postępowania w sy­tuacji zagrożenia płynności Miasta. Należy podkreślić, że podjęte w sytu­acji kryzysowej lat 2011 i 2012 działania w Krakowie są kontynuowane i tak jak przyniosły efekty wówczas, tak i przy­noszą je do dzisiaj. Miasto Kraków obecnie nie ma żadnych problemów z zarządzaniem płynnością finansową.

Na koniec należy podkreślić, że mia­sto Kraków jako pierwsze w Polsce zostało poddane ocenie ratingowej w 1997 r. przez firmę Standard & Po­or’s i ocena ta, przez tę firmę jest ak­tualizowana corocznie. Standard & Poor’s w ramach aktualizacji oceny ratingowej analizuje również kwestie związane z zarządzeniem płynno­ścią i długiem. Ostatniej aktualizacji oceny miasta Krakowa dokonano 22 września 2017 r. – miasto uzyskało ocenę „BBB+” z perspektywą stabil­ną, a w uzasadnieniu zapisano między innymi: „Wyrażamy opinię, że w ciągu najbliższych kilku lat miasto Kraków utrzyma stabilne wyniki budżetowe i wystarczającą płynność. Jednocze­śnie dostrzegamy, że zespół zarzą­dzający Krakowa jest doświadczony i prowadzi ostrożne wieloletnie dłu­goterminowe planowanie finansowe. (…) Miasto zwiększyło rezerwy gotów­kowe i znacząco zredukowało swo­ją zależność od linii odnawialnej, co oceniamy pozytywnie…”.

Wyniki monitorowania płynności i efekty rachunku skonsolidowanego w ciągu ostatnich lat przedstawiają załączone poniżej wykresy.

Wykresy 1, 2 i 3 obrazują wyniki monito­rowania wpływów do budżetu miasta Kra­kowa z tytułu dochodów własnych oraz udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT w latach 2009-2017 (do 30.09).

 

Wykresy 4 i 5 obrazują wyniki monito­rowania wydatków bieżących i wydat­ków majątkowych z budżetu miasta Krakowa w latach 2009 – 2017 (30.09).

Tabela 1 oraz wykresy 6 i 7 obrazu­ją efekty stosowania przez miasto Kraków wirtualnego rachunku skonsolidowanego, w wyniku którego uzyskuje ono wyższe dochody z od­setek. W szczególności na uwagę zasługuje uzyskany efekt w 2011 r., w którym to miasto w 6 miesiącach – tj. kwietniu, sierpniu, wrześniu, paź­dzierniku, listopadzie i grudniu – uzy­skało w wyniku konsolidacji dodatnie średnie saldo rachunku skonsolido­wanego.