Dywidenda za 2012 rok

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pko.pb.01.250xZarząd PKO Banku Polskiego zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości  2, 25 mld zł, czyli 61,12 proc. zysku netto za 2012 rok oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, co oznacza 1,80 zł na jedną akcję.

Bank jest uprawniony do wypłaty dywidendy z zysku netto za 2012 rok, który wyniósł 3,6 mld zł oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 88,5 mln zł.

Zaproponowana przez Zarząd wysokość wypłaty części zysku wpisuje się w zaktualizowaną w kwietniu ubiegłego roku politykę dywidendową, zakładającą stabilne realizowanie wypłat dywidend w długim terminie z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania oraz rekomendację Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego odnoszącą się do wzmocnienia baz kapitałowych banków.

Wypłata dywidendy w rekomendowanej wysokości zapewni utrzymanie wskaźnika adekwatności kapitałowej powyżej 12 proc. oraz wskaźnika Tier 1 powyżej 9 proc. z zachowaniem niezbędnego bufora kapitałowego, co pozwoli utrzymać dobrą sytuację kapitałową i płynnościową Banku.

Siła kapitałowa PKO Banku Polskiego pozwala na wypłatę dywidendy, dlatego zgodnie z zapowiedzią kontynuujemy dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami.  Jesteśmy w tym konsekwentni od debiutu Banku na warszawskiej giełdzie w 2004 roku – podkreśla Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Proponowanym terminem ustalenia prawa do dywidendy jest 19 września 2013 roku, zaś wypłaty dywidendy 4 października tego roku.

Rekomendacja Zarządu Banku w sprawie wypłaty dywidendy została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

PKO Bank Polski spełnia wszystkie kryteria umożliwiające rekomendację wypłatę dywidendy w maksymalnej kwocie, określonej przez UKNF.

Zgodnie z nowymi zasadami określonymi przez nadzorcę wypłatę dywidendy, bank rekomendować może jeśli:

  • posiada współczynnik wypłacalności powyżej 12 proc.;
  • współczynnik Tier 1 kształtuje się powyżej 9 proc.;
  • prognoza współczynnika wypłacalności na koniec 2013 r. w scenariuszach testów warunków skrajnych (bazowym, szokowym I i szokowym II) kształtuje się powyżej 12 proc.;
  • prognoza współczynnika Tier 1 na koniec 2013 r. w scenariuszach testów warunków skrajnych (bazowym, szokowym I i szokowym II) kształtuje się powyżej 9 proc.;
  • ocena BION w zakresie poziomu kapitału jest lepsza niż 2,5;
  • ocena BION w zakresie adekwatności kapitałowej jest lepsza niż 2,5;
  • ogólna ocena BION jest lepsza niż 2,5.

Dodatkowo, jako zasadę zapewniającą ostrożne i stabilne funkcjonowanie UKNF przyjął, iż maksymalny poziom wypłaconej dywidendy za 2012 r. nie powinien przekraczać 75 proc. zysku.

PKO Bank Polski, jako jedyny przedstawiciel sektora na GPW, dokonywał wypłat dywidendy w każdym roku od momentu debiutu w 2004 roku, co świadczy o silnych fundamentach i wysokich wynikach finansowych. Dotychczas średni współczynnik wypłaty dywidendy wyniósł 55 proc., średnia stopa dywidendy 3,4 proc., a w ostatnich 3 latach 4,6 proc.

Źródło: PKO Bank Polski