Dynamiczny wzrost aktywów funduszu Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl zarządzanego przez niezależne Altus TFI S.A.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

gielda.07.400x276O 21%, do 134 mln zł zwiększyły się dzięki grudniowej emisji certyfikatów aktywa Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl, zarządzanego przez giełdowe Altus TFI S.A. W styczniu 2015 r. towarzystwo planuje kolejną emisję certyfikatów tego funduszu inwestującego w różne klasy aktywów na całym świecie.

Notowane na warszawskiej giełdzie niezależne Altus TFI S.A. specjalizuje się w oferowaniu w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi dla zamożnych inwestorów prywatnych oraz klientów instytucjonalnych. Są to zarówno podmioty dedykowane do wąskiej grupy inwestorów, jak i fundusze, których certyfikaty inwestycyjne przeznaczone są do szerszej dystrybucji, np. za pośrednictwem banków, biur maklerskich, firm wealth management. W 2014 roku oferta funduszy niededykowanych została poszerzona m.in. o wykorzystujący strategię absolutne return Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl, inwestujący w różne klasy aktywów na całym świecie. 22 grudnia br. zakończyła się emisja serii K certyfikatów inwestycyjnych Altus ASZ FIZ GlobAl.

Zapisy odbywały się za pośrednictwem działu bakowości prywatnej ING Banku Śląskiego S.A. i biura maklerskiego Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. oraz bezpośrednio w Altus TFI S.A. (www.altustfi.pl). Inwestorzy nabyli certyfikaty o łącznej wartości 23 mln zł, co oznacza, że w wyniku ostatniej emisji wartość aktywów netto tego funduszu zwiększyła się o 20,6%, do ok. 134 mln zł. – Liczymy, że aktywa Altus ASZ FIZ GlobAl, który skierowany jest do szerokiego grona inwestorów, będą nadal systematycznie rosły i w 2015 roku stanie się on jednym z naszych największych niededykowanych funduszy zamkniętych. Fundusz inwestuje wyłącznie w instrumenty o najwyższej płynności, dlatego nie jest on wrażliwy na wielkość aktywów – mówi Tomasz Dudziński dyrektor departamentu wsparcia sprzedaży Altus TFI S.A. – Zarządzający Altus ASZ FIZ GlobAl stosują strategię absolutnej stopy zwrotu, która sprawdza się w warunkach ciągle dużej niepewności na rynkach finansowych. Fundusz od początku działalności, czyli od 10 lutego br., do końca listopada br. wypracował 6,43% zysku, co inwestorzy doceniają, o czym świadczy sukces ostatniej emisji certyfikatów – dodaje Tomasz Dudziński.

Altus ASZ FIZ GlobAl jest funduszem o strategii absolute return – zarządzający dążą do osiągania dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych. Ich celem jest wypracowanie co najmniej 7-proc. stopy zwrotu w skali roku, przy szczególnym nacisku na ochronę kapitału. Zarządzający inwestują w różne klasy aktywów na całym świecie. Ogromną zaletą jest również bardzo duża płynność lokat Altus ASZ FIZ GlobAl, co podowuje, że zmiana strategii jest bardzo łatwa i nie powoduje negatywnych konsekwencji dla inwestorów. Decyzje o alokacji są podejmowane z uwzględnieniem bieżącej i przewidywanej sytuacji ekonomicznej na danym rynku finansowym. Zgodnie z założeniami polityki inwestycyjnej fundusz lokuje w:

  • dłużne papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez rządy państw lub banki centralne albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD, instrumenty rynku pieniężnego (do 100% aktywów);
  • w akcje, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, prawa poboru akcji oraz udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (75% aktywów);
  • waluty obce, przy czym waluta jednego państwa, w tym euro nie może stanowić więcej niż 20% aktywów;
  • depozyty w bankach krajowych i zagranicznych lub instytucjach kredytowych, przy czym lokata w jednej instytucji nie może stanowić więcej niż 20% wartości aktywów;
  • jednostki uczestnictwa krajowych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz certyfikaty inwestycyjne krajowych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, przy czym lokaty w jeden krajowy lub zagraniczny fundusz inwestycyjny, instytucję wspólnego inwestowania nie mogą stanowić więcej niż 20% takich lokat;
  • listy zastawne; wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych, pod warunkiem, że są zbywalne.

Zarządzający zabezpieczają wartość portfela poprzez wykorzystywanie instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych (kontrakty terminowe notowane na rynkach regulowanych, typu forward, transakcje wymiany płatności, opcje), przy czym instrumentem bazowym będą wyłącznie akcje, uznane indeksy giełdowe, dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, kursy walut oraz stopy procentowe.

Za zarządzanie towarzystwo pobiera niskie opłaty stałe – 2,25% od wartości aktywów netto rocznie. W przypadku osiągnięcia przez zarządzających wyników powyżej odniesienia – Altus TFI S.A. pobierze 20% premii od wypracowanego zysku.

Altus TFI S.A. działa na polskim rynku sześć lat. 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami, a 16 czerwca 2010 r. zezwolenie na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Towarzystwo nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej – jego założycielami są m.in. Piotr Osiecki (największy akcjonariusz) i Andrzej Zydorowicz, obaj od kilkunastu lat związani z polskim rynkiem kapitałowym. Akcjonariuszami są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną firmy. Od 11 lipca br. akcje Altus TFI S.A. są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (indeksy: WIG, WIG250). Na koniec listopada 2014 r. Altus TFI S.A. zarządzało 49 funduszami, których wartość aktywów netto wynosiła 3,74 mld zł. Łącznie z aktywami zarządzanymi w ramach usługi asset management wartość portfela firmy wynosi 6,31 mld zł. Sytuacja finansowa spółki od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2012 r. wypracowało 21,0 mln zł zysku netto, przy 49,0 mln zł przychodów. Po trzech kwartałach 2014 r. przychody netto ze sprzedaży wyniosły 58,59 mln zł, o 24,54% więcej w porównaniu z tym samym okresem ub.r. Zysk netto wyniósł 23,98 mln zł, o 56,02% więcej niż w tym samym okresie ub.r.

Źródło: Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna