Druga subskrypcja produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego db Elita Funduszy VIII w Deutsche Bank PBC

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

deutsche.bank.01.250x45W Oddziałach Deutsche Bank PBC trwają zapisy w ramach drugiej subskrypcji 3-letniego produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego db Elita Funduszy VIII, opartego o koszyk funduszy: M&G Optimal Income-A-Euro-A i Ethna-Aktiv E. 

Produkt oferuje 100% gwarancję zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności. Subskrypcja db Elity Funduszy VIII w sieci Oddziałów Deutsche Bank PBC potrwa do 30 grudnia br.

db Elita Funduszy VIII przygotowana we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. oferowana jest w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie i zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanej składki (czyli składki pomniejszonej o opłatę wstępną) na koniec okresu odpowiedzialności.

Zysk z inwestycji będzie zależał od wyniku koszyka funduszy: M&G Optimal Income-A-Euro-A (50% udział w koszyku) i Ethna-Aktiv E (50% udział w koszyku).

Celem funduszu M&G Optimal Income-A-Euro-A (MGOIAEA LN Equity) jest osiąganie wyższych stóp zwrotu niż rynek w długim okresie. Fundusz inwestuje przynajmniej 50% aktywów w instrumenty dłużne, a jego zarządzający dopuszcza możliwość inwestowania również w inne aktywa. Nie ma ograniczenia co do liczby znajdujących się w portfelu funduszu obligacji rządowych, obligacji o ratingu inwestycyjnym lub obligacji o wysokiej rentowności. Pozostałą część aktywów funduszu mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego, akcje, derywaty, depozyty, gotówka.

Ethna-Aktiv E (ETAKTVE LX Equity) jest funduszem stworzonym dla inwestorów ceniących sobie utrzymywanie stabilności i płynności swoich inwestycji. Zarządzający funduszem, zachowując zasady dywersyfikacji ryzyka, inwestuje w: depozyty terminowe i rynek pieniężny, światowe rynki walut, obligacje, a także w rynki akcji. Inwestycje funduszu skupione są w większości na rynkach europejskich, a także na rynkach krajów OECD. Celem funduszu Ethna Aktiv E, dzięki aktywnemu zarządzaniu, jest osiąganie długoterminowych zwrotów z inwestycji w różnych warunkach rynkowych przy wzmożonej ochronie kapitału*.

Partycypacja Klienta w zysku z koszyka funduszy inwestycyjnych wyniesie od 90 do 110% (wartość ta zostanie ustalona 8 stycznia br.).

db Elita Funduszy VIII to produkt przygotowany z myślą o Klientach, którzy są zainteresowani produktem ubezpieczeniowym umożliwiającym inwestowanie w fundusze przy jednoczesnej 100-procentowej ochronie zainwestowanego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia.

Opłata wstępna wynosi 1,5% od wpłacanej składki. Minimalna składka to 2 000 zł. W przypadku wcześniejszej rezygnacji wypłacana jest wartość wykupu. której wysokość zależy od momentu, w którym złożono oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia i uwzględnia bieżącą wartość instrumentu pochodnego oraz koszty rezygnacji (200 zł).

Suma ubezpieczenia z tytułu dożycia ubezpieczonego do końca okresu odpowiedzialności wynosi 100% zainwestowanej składki, a w przypadku zrealizowania pozytywnego scenariusza inwestycyjnego zostanie powiększona o premię. Suma ubezpieczenia z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego będzie równa mniejszej z dwóch wartości: 150% składki zainwestowanej albo sumy składki zainwestowanej i 100 tys. zł natomiast suma ubezpieczenia z tytułu zgonu innego niż zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego wynosi 100,1% zainwestowanej składki. Dzięki temu, że produkt ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie, w losowych sytuacjach zgromadzone przez Klienta pieniądze zostaną przekazane uprawnionym bez podatku spadkowego.

Subskrypcja produktu potrwa do 30 grudnia 2013 r.

Parametry produktu db Elita Funduszy VIII:

 • Forma prawna: grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
 • Okres odpowiedzialności: 36 miesięcy (od 08.01.2014 r. do 08.01.2017 r.)
 • Waluta: PLN
 • Instrument bazowy – koszyk funduszy: M&G Optimal Income-A-Euro-A (50% udział w koszyku); Ethna-Aktiv E (50% udział w koszyku)
 • Daty obserwacji: 08.01.2014 r.; 06.01.2017 r.
 • Okres subskrypcji: do 30 grudnia 2013 r.
 • Partycypacja: wartość z przedziału 90% – 110% zostanie ustalona 08.01.2014 r.
 • Minimalna składka: 2000 zł
 • Ochrona kapitału: 100% zainwestowanej składki na koniec okresu odpowiedzialności (składka pomniejszona o opłatę wstępną)
 • Opłata wstępna: 1,5% od wpłacanego kapitału
 • Zysk z inwestycji nie podlega opodatkowaniu od zysków kapitałowych.

* Informacje pochodzą z Kart Funduszy.

Szczegółowe informacje o Ubezpieczeniu, m.in. termin i sposób wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych, warunki rezygnacji z ubezpieczenia, zasady obliczania wartości wykupu, ograniczenia odpowiedzialności TU na Życie Europa S.A. zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia oraz Warunkach Finansowych Ubezpieczenia „db Elita Funduszy VIII”.

Produkt „db Elita Funduszy VIII” nie jest lokatą bankową. W przypadku wcześniejszej rezygnacji lub złożenia dyspozycji wypłaty wartości wykupu Klient musi liczyć się z ryzykiem utraty części zainwestowanego kapitału.

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanego produktu, nie stanowi również porady inwestycyjnej. Dokument ten jest przygotowany ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank PBC S.A.

Źródło: Deutsche Bank PBC S.A.