Dodatkowy miliard dla małych firm

Dodatkowy miliard dla małych firm
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Dwa lata temu Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym umowę, umożliwiającą udzielenie polskim małym i średnim przedsiębiorcom 1 mld złotych kredytu z wykorzystaniem instrumentów gwarancyjnych dostępnych w ramach unijnego programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME). 31 sierpnia br. władze BGK oraz EFI podjęły decyzję o dwukrotnym zwiększeniu tej kwoty.

Przyczyną tak istotnego zwiększenia puli środków unijnych przeznaczonych na gwarancje było spowodowane olbrzymim zainteresowaniem nowym instrumentem wsparcia ze strony polskich przedsiębiorców. – Do chwili obecnej udzielone zostało finansowanie w ramach COSME na kwotę około 700 tysięcy złotych – podkreśliła Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK. Dlatego nowa umowa, parafowana właśnie przez prezesa Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Pier Luigi Gillberta i szefową BGK nie tylko zwiększa kwotę udzielanych kredytów do 2 mld zł, ale również wydłuża okres dostępności wsparcia do października 2019 roku. – Zaangażowani pracownicy, partnerska współpraca i profesjonalizm to elementy, które doprowadziły do zawarcia umowy – przypomniała Beata Daszyńska-Muzyczka w wystąpieniu poprzedzającym podpisanie porozumienia. Dodała również, iż rozwój drobnej przedsiębiorczości stanowi jedno z najistotniejszych zadań Banku Gospodarstwa Krajowego i zarazem kluczowy element Planu Odpowiedzialnego Rozwoju. Polski bank rozwoju angażuje się w to jakże odpowiedzialne zadanie wielotorowo: obok udzielanego w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy finansowania z gwarancjami COSME realizowany jest z powodzeniem program de minimis, a także inicjatywy wspierające innowacyjność rodzimego biznesu. – Gwarancja to niesamowita dźwignia finansowa, jedna złotówka jest w stanie wygenerować od 40 do nawet 70 zł kredytu – zauważyła prezes BGK. Istotną zaletą instrumentów finansowych dostępnych w ramach programów ramowych UE, w tym również COSME, jest fakt, iż nie są one zaliczane do pomocy publicznej. Przedsiębiorcy mogą zatem korzystać równocześnie z gwarancji de minimis i finansowania w ramach programów ramowych. Odnosząc się do dwuletnich doświadczeń w realizacji programu, prezes BGK wskazała na zaangażowanie Związku Banków Polskich i Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. – Bez sektora bankowego ten sukces nie byłby możliwy – nadmieniła Beata Daszyńska-Muzyczka.

Wzmacnianie więzów z takimi podmiotami jak BGK było szczególnym celem w programie Funduszu – podkreślił prezes EFI, Pier Luigi Gillbert. Przypomniał on, że do chwili obecnej z finansowania w ramach COSME skorzystało blisko 4 tysiące polskich firm. – Banki polskie, które współpracują z BGK chcą zwiększyć portfel kredytów z wykorzystaniem środków z programu COSME – dodał. Ułatwienie dostępu do kredytów dla niedużych firm jest celem strategicznym bynajmniej nie tylko nad Wisłą; również w innych krajach Wspólnoty sektor MŚP i mikro odpowiada za znaczącą część gospodarki. – Coraz większy zakres działalności tych firm wiąże się ze wzrostem zatrudnienia i ekspansji MŚP i mikro  – zauważył prezes EFI. Zadowolenie z podpisanej umowy wyraził również Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. – Jednym z priorytetów rządu jest wspieranie rozwoju małych przedsiębiorstw – zaznaczył. Przedstawiciele resortu rozwoju dodał również, że od lutego 2016 r. udział polskich władz w realizacji różnych przedsięwzięć wspierających sektor MŚP znacząco się zwiększył. I nie chodzi tu wyłącznie o dotacje ze środków unijnych czy krajowych. – Chcemy instrumentów które wspierają ale które mają bardziej prorynkowy charakter – powiedział Jerzy Kwieciński. Taki właśnie charakter ma finansowanie zwrotne, choćby to uzyskiwane w ramach COSME. – Dzięki podpisanej dziś umowie dostarczymy finansowania dla małych i średnich firm na kwotę 3,4 mld zł – ocenia przedstawiciel polskiego rządu.

– Co kilka tygodni BGK zaprasza nas żeby ogłosić realizację nowego projektu lub rozwinięcie i kontynuację dotychczasowego – przypomniał w swym wystąpieniu prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. Nawiązując do wypowiedzi prezesa EFI: – Odpowiedni produkt w odpowiednim czasie – prezes ZBP podkreślił, że rodzimy sektor bankowy dysponuje szeroką gamą produktów, zdolnych zaspokoić potrzeby i oczekiwania różnych gałęzi biznesu. To przynosi widoczne efekty –  Polska jest w czołówce OECD jeśli chodzi o dostęp do finansowania – ocenia Krzysztof Pietraszkiewicz. Skuteczna realizacja programów wsparcia sektora MSP uzależniona jest również od osiągnięcia odpowiedniej skali, co w znacznym stopniu udało się w przypadku programu COSME. Prezes ZBP nie ukrywał satysfakcji z tak dobrych wyników: – Cieszę, się, że ta współpraca idzie wielokanałowo: przez BGK i KPK, gdzie analizujemy potrzeby i staramy się, by te projekty nie były analizowane zbyt długo – zaznaczył. Szczególne podziękowania Krzysztof Pietraszkiewicz skierował wobec Jerzego Kwiecińskiego. – Kiedy występuje sytuacja bardzo trudna minister z uporem usuwa kamienie, żeby ten program był realizowany – nadmienił prezes ZBP.

Karol Jerzy Mórawski