Dobry rok Banku BPH

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bph.01.250x82Poprawa wyniku o 353 mln zł w porównaniu z 2010 rokiem.

 

 

  • W całym 2011 r. Bank BPH osiągnął zysk netto w wysokości 218,2 mln zł;
  • Sześć kwartałów z rzędu zakończonych zyskiem; w 4 kwartale 2011 r. zysk wzrósł o 10,5% kw./kw. i o 14,7% r/r;
  • Wyższa jakość nowego portfela kredytowego; redukcja odpisów z tytułu utraty wartości o 53,1% r/r w 2011 roku;
  • Wzmocnienie bazy kapitałowej Banku: wzrost współczynnika wypłacalności do 14%;
  • Pierwsze pozytywne efekty nowego pozycjonowania marki Banku.

W 2011 r. Bank BPH zarobił 218,2 mln zł netto, wypracowując zysk w każdym kwartale roku. Najlepszy wynik – wynoszący 60 mln zł – został odnotowany w ostatnim kwartale roku. Korzystne wyniki finansowe Banku są efektem konsekwentnego wdrażania wyznaczonych w 2010 roku kierunków strategicznych oraz inicjatyw zapewniających zrównoważony rozwój, w tym m.in. podniesienia efektywności sprzedaży produktów i usług.

Sześć kwartałów z rzędu zakończonych zyskiem potwierdza efektywność naszej strategii biznesowej. Koncentrujemy się na rozwoju najbardziej dochodowych segmentów, uatrakcyjniając jednocześnie ofertę zarówno dla Klienta detalicznego, jak i biznesowego. Portfel kredytowy Banku charakteryzuje się znacznie lepszą jakością – powiedział Richard Gaskin, p.o. Prezesa Zarządu Banku BPH.

W 2011 roku Bank BPH wprowadził nowe pozycjonowanie marki – „Bank BPH. Po prostu fair”. Jego głównym celem jest osiągnięcie pozycji nr 1 w Polsce pod względem fair play i zaufania w stosunku do Klientów, pracowników, interesariuszy i społeczności. Realizację nowej obietnicy marki wspierają działania opracowane w odniesieniu do poszczególnych grup interesariuszy.

Bank BPH zidentyfikował ponad 50 inicjatyw, których konsekwentna realizacja w najbliższych latach pozwoli nam na kształtowanie długoterminowych relacji z naszymi Klientami w duchu „fair play”. Wśród już wdrożonych są: konta bez ukrytych opłat, 21 dni na odstąpienie od umowy bez dodatkowych kosztów, jednostronicowe podsumowania dodawane do umów czy powołanie Rady Klienta Biznesowego i Rady Klienta Indywidualnego – dodaje Richard Gaskin.

Realizacja powyższych działań przyniosła już pierwsze pozytywne efekty. W badaniach* przeprowadzonych w listopadzie 2011 roku Bank BPH został uznany za nr 1 w Polsce w następujących kategoriach: „bank, który działa fair”, „bank, który jest uczciwy” oraz „bank, który jest odpowiedzialny społecznie”.

W tym samym duchu, w lutym 2012 r. Bank BPH rozpoczął kampanię kredytów gotówkowych, która uwypukla przejrzysty sposób informowania Klientów o najważniejszych faktach związanych z oferowanymi produktami: możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 21 dni oraz dodawanego do niej jednostronicowego podsumowania najważniejszych warunków umowy.

W ramach budowania przejrzystej oferty cenowej Bank wprowadził w 2011 r. nowe rachunki: Konto Kapitalne i Konto Maksymalne. Za jedną miesięczną opłatę Klienci otrzymują podstawowe usługi bankowe, darmowe korzystanie z bankomatów w Polsce i za granicą, kartę do konta, dostęp do szerokiego pakietu usług assistance i ubezpieczenie w podróży. W 2011 roku Bank sprzedał 112 tys. nowych kont, zwiększając tym samym sprzedaż rachunków osobistych oraz oszczędnościowych o 9%.

Nieustannie wzbogacając swoją ofertę produktową i korzystając z know-how GE Capital, europejskiego lidera na rynku finansowania należności, w listopadzie 2011 r. Bank wprowadził usługi faktoringowe dla małych i średnich firm oraz dużych przedsiębiorstw.

Bank BPH modernizuje również swoją sieć sprzedaży, która na koniec 2011 r. składała się z 286 oddziałów własnych i 143 placówek partnerskich. W 2011 r. Bank BPH otworzył 9 nowoczesnych oddziałów spełniających najwyższe standardy rynkowe. Zastosowano w nich nowatorskie rozwiązania i technologie, z myślą o wygodzie i komforcie Klientów. Bank planuje otwarcie kolejnych kilkunastu nowych oddziałów w 2012 r. Zmodernizowana została też sieć bankomatów – Bank zainstalował 176 nowych urządzeń.

Dzięki najwyższym standardom w zakresie ładu korporacyjnego, compliance oraz relacji z inwestorami, pracownikami, a także pod względem ekologii, w styczniu 2012 r. Bank BPH powrócił do grona firm, które wchodzą w skład Indeksu RESPECT, w jego IV edycji realizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych.

W 2012 r. priorytetami dla Banku będą: dalszy rozwój segmentu detalicznego, SME i bankowości korporacyjnej, koncentracja na redukcji kosztów i wysokiej jakości portfela kredytowego oraz dalsze wzmocnienie marki.

Wyniki finansowe

Zgodnie z założeniem Strategii przebudowy platformy biznesowej w 2011 r. następował postęp w zmianie struktury portfela kredytowego Banku. Wolumeny, które dotychczas były generowane przez produkty wycofane z oferty w 2011 roku, tj. kredyty ratalne i samochodowe udzielane przez pośredników, stopniowo zastępowane są pożyczkami gotówkowymi i kartami kredytowymi dla Klientów o wysokiej wiarygodności kredytowej oraz kredytami dla firm, w tym z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Bardziej zrównoważona struktura portfela kredytowego ma na celu ochronę Banku przed potencjalną zmiennością warunków makroekonomicznych. W efekcie powyższych działań i restrykcyjnej polityki zarządzania ryzykiem kredytowym miała miejsce znacząca redukcja kosztów ryzyka. W ciągu 2011 roku odpisy z tytułu utraty wartości zostały obniżone o 53,1% do wartości 385,6 mln zł.

Pozytywny skutek modyfikacji aktywów Banku znacznie przewyższył negatywne efekty w postaci niższego wyniku z tytułu odsetek oraz opłat i prowizji. Ten pierwszy zmniejszył się o 2,5% r/r do kwoty 1 348,4 mln zł, z tym że spadek kosztów był szybszy niż przychodów odsetkowych (odpowiednio o 12,7% i 6,5%). Koszty odsetkowe obniżyły się na skutek optymalizacji źródeł finansowania, a przychody – w wyniku zmniejszenia portfela kredytowego. Na wielkość wyniku z tytułu opłat i prowizji wpłynęły głównie mniejsze przychody z tytułu kredytów, kart kredytowych i pośrednictwa w sprzedaży ubezpieczeń.

Koszty działania Banku spadły nominalnie o 12,8% r/r lub o 193,7 mln zł, jednak baza kosztowa 2010 roku zawierała rezerwę w wysokości 143 mln zł utworzoną na restrukturyzację m.in. zatrudnienia i sieci dystrybucji zakończoną w 2011 roku. Wskaźnik koszty/dochody zmniejszył się o 2,74 pp., do poziomu 65,9% na koniec 2011 roku.

Skonsolidowane aktywa Banku na koniec 2011 roku zamknęły się kwotą 37,1 mld zł, tj. o 0,6% mniej niż przed rokiem, a należności od Klientów sięgnęły poziomu 27,9 mld zł (-0,9%). Wartość zobowiązań wobec Klientów wynosiła 13,6 mld zł. Bank umocnił swoją pozycję kapitałową na koniec 2011 roku, podnosząc współczynnik wypłacalności do 14% na koniec 2011 roku.

Źródło: Bank BPH S.A.

*w odniesieniu do najważniejszych konkurentów rynkowych wg badania Brand Tracking Study, Ipsos, 2011