Deutsche Bank Polska potwierdza swoją wysoką odporność na negatywne scenariusze makroekonomiczne

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

deutsche.bank.400x400Deutsche Bank Polska uczestniczył w testach warunków skrajnych, przeprowadzo-nych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Testy zostały przeprowadzone na grupie 15 banków obejmujących ponad 75 proc. aktywów polskiego sektora bankowego. Zrealizowana przez KNF analiza miała na celu oszacowanie odporności banków na negatywne scenariusze rynkowe w hipotetycznych sytuacjach kryzysowych.

W wyniku założonego scenariusza testowego, oszacowany poziom wskaźnika adekwatności kapitałowej dla funduszy podstawowych Tier 1 w przypadku Deutsche Bank Polska osiągnąłby w scenariuszu bazowym 13,68 proc., natomiast w scenariuszu szokowym 13,28 proc. Oznacza to, że Bank jest wystarczająco dokapitalizowany na wypadek skrajnych sytuacji kryzysowych.

Także Deutsche Bank AG, Właściciel Deutsche Bank Polska S.A. pozytywnie przeszedł przegląd aktywów oraz testy warunków skrajnych zrealizowane przez Europejski Bank Centralny, co tym samym potwierdza siłę kapitałową Grupy. Warto podkreślić, że testy dla Deutsche Bank AG były przeprowadzona na danych z końca 2013 roku, czyli nie uwzględniały emisji akcji w wys. 8,5 mld euro z 24 czerwca 2014r., która dodatkowo wzmocniła bazę kapitałową banku.

– Wynik badania jakości aktywów przeprowadzonego przez KNF potwierdził wysoką odporność Deutsche Bank Polska na ewentualne, negatywne scenariusze ekonomiczne. Realizowane przez Komisję testy warunków skrajnych oraz przegląd jakości aktywów stanowią jeden z elementów nadzoru nad polskim sektorem bankowym, a ich wynik jest potwierdzeniem znacznej stabilności działających w Polsce instytucji – mówi dr hab. Krzysztof Kalicki, Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska. – Cieszy nas fakt, że zarówno wyniki przeglądu aktywów, stress testów jak i dane finansowe po III kwartale br. potwierdzają, iż Deutsche Bank Polska jest bankiem nie tylko stabilnym, ale także efektywnym.

Przeprowadzone przez KNF analizy są uzupełnieniem procedur zarządzania ryzykiem obowiązujących w Banku i realizowanych w tym zakresie projektów.

Warto podkreślić, że w okresie 3 kwartałów 2014 r. Deutsche Bank Polska wypracował według wstępnych, nieaudytowanych danych zysk brutto w wysokości ponad 276 mln zł, co oznacza wzrost względem zeszłego roku aż o 21%. Wynik na działalności bankowej po 3 kwartałach 2014 r. wyniósł ponad 855 mln zł i był o 7% wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Suma bilansowa Banku wyniosła na koniec 3 kwartału 2014 r. niemal 35 mld zł. Fundusze własne Deutsche Bank Polska przekroczyły poziom 3 mld 828 mln zł. Współczynnik wypłacalności na dzień 30.09.2014 r. wyniósł 14,15 %.

Wyniki badania jakości aktywów oraz stress testy stanowią wkład do oceny stabilności finansowej ponad 130 instytucji, które są kluczowe dla europejskiego systemu bankowego. Wprowadzono je trzy lata temu na skutek światowego kryzysu finansowego i problemów strefy euro w celu oceny jakości aktywów sektora bankowego.

Tegoroczna edycja przeglądu poprzedza moment przejęcia nadzoru nad 120 największymi bankami strefy Euro przez Europejski Bank Centralny (EBC).

W Polsce testy obejmowały – na zasadzie badania skonsolidowanego – wybrane instytucje polskie oraz banki należące do międzynarodowych grup finansowych. Analiza przeprowadzona została w oparciu o metodologię Europejskiego Banku Centralnego.

Źródło: Deutsche Bank Polska S.A.