Co stoi za decyzją RPP o utrzymaniu poziomu stóp procentowych?

Co stoi za decyzją RPP o utrzymaniu poziomu stóp procentowych?
Fot. stock.adobe.com/Radosaw
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ekonomiści Credit Agricole Bank Polska omawiają dzisiejszą (08.11.2023) decyzję Rady Polityki Pieniężnej oraz wydany po jej posiedzeniu komunikat Rady. Przytaczamy wybrane fragmenty dzisiejszego komentarza MAKROpuls podpisanego przez Krystiana Jaworskiego Starszego Ekonomistę.

[…]W komunikacie po  dzisiejszym posiedzeniu, podobnie jak przed miesiącem, Rada odnotowała osłabienie koniunktury światowej, jak również utrzymującą się niepewność dotyczącą perspektyw aktywności w największych gospodarkach.

RPP ponownie zwróciła uwagę na spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu w ujęciu rocznym w Polsce, który zdaniem Rady potwierdza wygasanie większości zewnętrznych szoków podażowych oraz ograniczenie presji kosztowej, co wraz z niską dynamiką aktywności gospodarczej będzie oddziaływać w kierunku dalszego spadku inflacji w kolejnych kwartałach.

Z komunikatu usunięty został natomiast fragment, mówiący o obniżeniu oczekiwań inflacyjnych oddziałującym, w ocenie Rady, w kierunku zwiększenia restrykcyjności polityki pieniężnej.

Czytaj także: RPP utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie>>>

Cel inflacyjny do osiągnięcia później

Zgodnie z listopadową projekcją NBP – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 23 października 2023 r. – inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 11,3 – 11,5% w 2023 r. (11,1 – 12,7% w projekcji lipcowej), 3,2 – 6,2% w 2024 r. (3,7 – 6,8%) oraz 2,2 – 5,3% w 2025 r. (2,1 – 5,1%).

Ścieżka inflacji oczekiwanej w projekcji w latach 2023-2024 została zatem zrewidowana w dół (o ok. 0,5 pkt. proc) względem prognozy przedstawionej w lipcu. Z kolei prognoza na 2025 r. została nieznacznie podniesiona.

Ponadto, wyniki projekcji wskazują, że inflacja w całym horyzoncie prognozy ukształtuje się znacząco powyżej celu inflacyjnego RPP (2,5%). […]

Przy opisie wyników listopadowej projekcji dodano nowy dopisek (niepojawiający się w poprzednich edycjach prognozy) mówiący, że „kształtowanie się inflacji, zarówno w krótkim jak i średnim okresie, jest obarczone niepewnością, w tym związaną z przyszłą polityką fiskalną i regulacyjną.”

Warto zwrócić uwagę, że kluczowym elementem listopadowej projekcji są przyjęte założenia w zakresie działań osłonowych w zakresie nośników energii i kształtowania się stawki VAT na żywność w 2024 r. Szczegółowe informacje w tej kwestii poznamy w najbliższych dniach (w trakcie czwartkowej konferencji prezesa NBP lub prezentacji Raportu o inflacji).

Czytaj także: RPP: czy gołębie staną się jastrzębiami?

Przyczyny dotychczasowego łagodzenia polityki pieniężnej

Dzisiejsze zaskoczenie ze strony RPP potwierdza naszą ocenę wyrażoną kilka miesięcy temu, iż w funkcji reakcji banku centralnego nastąpiły zmiany, które czynią politykę pieniężną mniej przejrzystą i mniej zrozumiałą dla otoczenia, a w konsekwencji mniej przewidywalną.

Decyzja Rady jest również potwierdzeniem naszej oceny, że łagodzenie polityki pieniężnej zrealizowane we wrześniu i październiku miało na celu głównie wspieranie polityki gospodarczej rządu pomimo podwyższonej inflacji i jej bardzo odległego powrotu do celu.

Wspomniana wyżej niepewność co do kształtu przyszłej polityki fiskalnej i regulacyjnej oraz jej wpływu na inflację oraz dokonane w poprzednich miesiącach dostosowanie stóp procentowych NBP zostały podane w dzisiejszym komunikacie jako główne argumenty na rzecz stabilizacji stóp procentowych.

Rada zaznaczyła również, że obecny poziom stóp procentowych NBP sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie.

Uważamy, że te czynniki pozostaną aktualne również w kolejnych miesiącach ograniczając skłonność Rady do dalszych obniżek stóp procentowych. Tym samym po dzisiejszej decyzji RPP dostrzegamy istotne ryzyko w górę dla naszego scenariusza zakładającego kształtowanie się stopy referencyjnej na poziomie 5,50% w 2024 r.[…]

Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji BANK.pl

Źródło: Credit Agricole Bank Polska S.A.