Co przyniosą najbliższe miesiące dla rynku pracy?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pracownicy.05.400x240Jak wynika z opublikowanego dzisiaj przez agencję doradztwa personalnego ManpowerGroup kwartalnego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, pracodawcy w Polsce są zauważalnie optymistyczni co do planów zwiększania zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej wynosi +8%. W ujęciu kwartalnym wynik wzrósł o 2 punkty procentowe, a w ujęciu rocznym pozostaje na zbliżonym poziomie.

Spośród 750 przebadanych w Polsce pracodawców, 16% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 7% zamierza redukować etaty a 73% nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale.

– Oznaki stopniowej poprawy na rynku pracy w Polsce obserwujemy w kwartalnym badaniu ManpowerGroup już od ponad roku, – komentuje Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce. – Od kilku kwartałów sytuacja stabilizuje się, co ma swoje przyczyny w dobrej kondycji naszej gospodarki oraz zwiększonych inwestycjach. Wpływa to na nastawienie pracodawców oraz ich chęć do powiększania swoich zespołów. Do optymistycznych prognoz zatrudnienia przyczynia się też ciepła zima. W efekcie tych czynników prognozy polskich pracodawców na nadchodzące miesiące są jednymi z najbardziej optymistycznych spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. To tym lepsze wieści, że nie spodziewamy się pogorszenia dobrych perspektyw również w dalszym czasie, – dodaje Iwona Janas.

W IV kwartale 2014 r. w siedmiu z 10 badanych sektorach1 prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najwyższą prognozę netto zatrudnienia odnotowano dla Budownictwa, które uzyskało wynik +21%. Wysokie prognozy netto zatrudnienia uzyskano również dla branż Transport/Logistyka/Komunikacja +18%, oraz Produkcja przemysłowa, +14%. Wyraźny optymizm widać także w sektorze Handel detaliczny i hurtowy, +9%. Na umiarkowanie pozytywny trend wskazuje prognoza uzyskana dla branż Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi oraz Instytucje sektora publicznego, +5% dla obu, a także Restauracje i hotele, +3%. Ujemną prognozę netto zatrudnienia odnotowano dla trzech sektorów. Najniższy wynik uzyskano dla sektora Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi, gdzie wynosi on -6%. Prognozy netto zatrudnienia dla branż Kopalnie/Przemysł wydobywczy oraz Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo wynoszą -4% dla obu.

– Polska pozostaje jedną z atrakcyjniejszych destynacji dla biznesu w Europie – zauważa Iwona Janas. – Procentuje to kolejnymi inwestycjami i nowymi miejscami pracy, zwłaszcza w takich sektorach gospodarki jak TSL, produkcja przemysłowa, handel, czy też centra BPO/SSC. Zapotrzebowanie na pracowników rośnie i dotyczy zarówno wykwalifikowanych pracowników fizycznych, jak i osób na stanowiskach specjalistycznych. Wyzwaniem, które stoi przed przedsiębiorcami jest rosnący niedobór talentów. To problem, którego narastanie obserwujemy od dłuższego czasu. Skłania on pracodawców do zwiększenia inwestycji w działania employer brandingowe, systemy motywacji pracowników, a także sięgania po niezbędne w tej sytuacji wsparcie firm doradztwa personalnego, – komentuje Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce.

W porównaniu z I kwartałem 2015 r. W ujęciu kwartalnym poprawa prognoz nastąpiła w czterech z 10 badanych sektorach. Największy wzrost odnotowano dla branż Budownictwo oraz Transport/Logistyka/Komunikacja, odpowiednio o 11 i o 10 punktów procentowych. Niewielkiej poprawie uległa prognoza dla branż Instytucje sektora publicznego oraz Produkcja przemysłowa, odpowiednio o 3 i o 2 punkty procentowe. Pogorszenie wyników odnotowano w trzech sektorach. Największy spadek uzyskano dla branż Restauracje/Hotele oraz Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi, odpowiednio o 4 i o 3 punkty procentowe. W pozostałych sektorach wynik nie zmienia się lub pozostaje na zbliżonym poziomie.

W ujęciu rocznym poprawa prognoz nastąpiła w pięciu z 10 sektorach. Największy wzrost, o 17 punktów procentowych, odnotowano dla Budownictwa. Nieznacznie, o 3 punkty procentowe, wzrosła prognoza dla branży Instytucje sektora publicznego. Największy spadek odnotowano dla sektora Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo, o 10 punktów procentowych. Nieznaczny spadek uzyskano dla sektora Restauracje/Hotele, o 3 punkty procentowe. W pozostałych branżach wynik nie zmienił się lub pozostaje na podobnym poziomie.

We wszystkich sześciu badanych regionach Polski2 prognoza netto zatrudnienia dla II kwartału 2015 r. jest dodatnia. Oznacza to, że w większości kraju przeważa optymizm pracodawców co do planów zwiększania liczby etatów w nadchodzącym kwartale. Najwyższy wynik uzyskano dla regionu Południowego, dla którego prognoza netto zatrudnienia wynosi +12%. Zauważalny optymizm odnotowano również dla regionów Północno-Zachodniego, Południowo -Zachodniego oraz Wschodniego, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi odpowiednio +10%, +9% i +8%. Najniższe wyniki uzyskano dla regionów Centralnego i Północnego, odpowiednio +5% i +4%.

W porównaniu z wynikami dla I kwartału 2015 r. prognoza zatrudnienia prognoza zatrudnienia wzrosła w pięciu z sześciu badanych regionach, a w jednym pozostaje na tym samym poziomie. Największy wzrost odnotowano w regionach Północno-Zachodnim oraz Wschodnim, odpowiednio o 5 i o 4 punkty procentowe. Wynik dla Południa wzrósł nieznacznie o 3 punkty procentowe. W regionie Północnym prognoza nie ulega zmianie.
W ujęciu rocznym wzrost optymizmu pracodawców odnotowano w czterech z sześciu badanych regionach. Największą poprawę, o 9 punktów procentowych, uzyskano w regionie Wschodnim.

W regionie Południowym wynik wzrósł o 6 punktów procentowych a w Północno-Zachodnim
o 4 punkty procentowe. W Centralnym i Północnym odnotowano pogorszenie prognoz, odpowiednio o 8 i o 3 punkty procentowe.

W badaniu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla II kwartału 2015 r. deklaracje
polskich respondentów przedstawiono również w podziale pod względem rodzajów organizacji na przedsiębiorstwa duże średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa3. Dla pracodawców z trzech wyżej wymiennych grup prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najbardziej pozytywne wyniki odnotowano na podstawie odpowiedzi respondentów z dużych i średnich przedsiębiorstw, gdzie wyniosły one odpowiednio +17% i +15%. Prognoza netto zatrudnienia dla mikroprzedsiębiorstw wynosi +2%, co wskazuje na niewielki optymizm pracodawców. Najniższy wynik odnotowano dla małych firm, gdzie prognoza wyniosła 0.

W badaniu ManpowerGroup wzięło udział ponad 65 tysięcy pracodawców z 42 krajów i terytoriów. Zgodnie z ich deklaracjami pozytywny klimat na globalnym rynku pracy utrzyma się w najbliższym kwartale. W 40 badanych krajach i terytoriach, pracodawcy przewidują zwiększenie zatrudnienia.

W porównaniu do poprzedniego kwartału plany związane ze zwiększeniem zatrudnienia uległy poprawie w 15 z 42 badanych krajach i terytoriach, a osłabieniu w 18. W ujęciu rocznym wzrost prognoz odnotowano na 18 rynkach a osłabienie na 20. Najbardziej pozytywne plany dotyczące zwiększenia zatrudnienia ustalono na podstawie deklaracji pracodawców na Tajwanie (+45%), w Indiach (+38%), Japonii (+19%) i Panamie (+18%). W tej edycji badania po raz pierwszy odnotowano oznaki niepewności pracodawców również poza strefę Euro. Państwa, w których prognoza dla II kwartału 2015 r. jest negatywna to: Włochy (-6%) i Brazylia (-1%). Są to jednocześnie jedyne ujemne prognozy odnotowane w tej edycji badania ManpowerGroup.

150310.embargo.550x

  1. Sektory uwzględnione w badaniu: Budownictwo, Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi, Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi, Handel detaliczny i hurtowy, Instytucje sektora publicznego, Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, Produkcja przemysłowa, Restauracje/ Hotele, Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo, Transport/ Logistyka/ Komunikacja.
  2. Regiony Polski według podziału Eurostatu: Centralny (łódzkie, mazowieckie), Południowo-Zachodni (dolnośląskie, opolskie), Południowy (małopolskie, śląskie), Północno-Zachodni (wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie), Północny (kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie), Wschodni (lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie).
  3. Podział respondentów pod względem wielkości przedsiębiorstw: mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające mniej niż 10 osób), małe przedsiębiorstwa (od 10 do 49 osób), średnie przedsiębiorstwa (od 50 do 249 osób), duże przedsiębiorstwa (powyżej 250 osób). 

Pełny raport tutaj.

Źródło: Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia