Cel: jak najwyższy poziom kadry polskiego sektora finansowego

Cel: jak najwyższy poziom kadry polskiego sektora finansowego
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Stworzenie spójnego systemu oceny kompetencji pracowników sektora finansowego, wprowadzenie czytelnych kryteriów oceny doradców i sprzedawców, wreszcie wyjście naprzeciw oczekiwaniom Unii Europejskiej w zakresie kształcenia kadr - oto najważniejsze zadania Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

Nowy organ powołany został z inicjatywy Warszawskiego Instytutu Bankowości, Związku Banków Polskich oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń. Wśród członków Rady znajdą się przedstawiciele sektora finansowego, reprezentanci izb i organizacji branżowych, związków zawodowych działających w sektorze oraz szkół wyższych i podmiotów organizujących kursy i szkolenia dla bankowców. Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP i zarazem przewodniczący Rady, wskazał szereg przesłanek, jakie stały u podstaw utworzenia nowego organu. Oprócz polityki Wspólnoty w zakresie transparentnego systemu kwalifikacji, ogromne znaczenie mają zjawiska o charakterze stricte ekonomicznym. Zmiana paradygmatu konieczna jest chociażby z uwagi na dynamicznie zmieniający się obszar customer experience. – Zarówno bankowcy jak również i regulatorzy doszli do wniosku ze trzeba na nowo spojrzeć na kwestie kompetencji w całym sektorze finansowym, nie tylko w bankach. W tym celu należy skoordynować pracę instytucji z różnych gałęzi sektora finansowego oraz placówek oświatowych – zarówno tych kształcących pracowników na etapie przygotowania do zawodu, jak również tych, które podtrzymują i aktualizują wiedzę pracowników sektora – podkreślił prezes ZBP.

Wobec zachodzących zmian w otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym pracownicy instytucji finansowych powinni być jak najlepiej przygotowani do wykonywanej pracy, co z kolei obejmuje nie tylko wiedzę teoretyczną i doświadczenie zawodowe ale również tzw. miękkich umiejętności oraz właściwe postawy. – Chodzi o to, żeby polskie inst. finansowe legitymowały się wysokim poziomem konkurencji, żeby pracownicy byli konkurencyjni na rynku finansowym – podkreślił Krzysztof Pietraszkiewicz. Oprócz poprawy kwalifikacji załogi ważnym motywem jest również zwiększanie poziomu bezpieczeństwa finansowego w cyberświecie; pracownik obsługi klienta i doradca musi umieć przekazać klientom wymaganą wiedzę na temat skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom sieciowym. Prezes ZBP podkreślił również, że sektor bankowy posiada bogate doświadczenie w zakresie kreowania modeli szkolenia i uzyskiwania kompetencji zawodowych. Przykładem może być prowadzony już od 20 lat System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, dzięki któremu wielu polskich bankowców mogło uzyskać jakże istotne w ich karierze zawodowej stopnie.

Mariola Szymańska-Koszczyc, p.o. prezesa Warszawskiego Instytutu Bankowości i animator nowoutworzonej rady, przypomniała, że zasadniczym celem Rady jest wypracowanie standardów Sektorowej Ramy Kwalifikacji, która docelowo będzie służyć określeniu poziomów zawodowych bankowców i finansistów w nowym systemie. To umożliwia pokazanie klientom, jakimi umiejętnościami posługują się pracownicy którzy ich obsługują – zauważyła Mariola Szymańska-Koszczyc. Rozwiązania określone w nowej Ramie służyć mają pracodawcom, klientom i pracownikom, a równocześnie odpowiadać na współczesne wymagania regulacyjne. – Ważnym elementem będą standardy etyczne, zaszyte w wymagania kwalifikacyjne – zaznaczyła przedstawicielka WIB. Przez najbliższe 6 lat, do roku 2023, nowy organ będzie funkcjonować w postaci projektu realizowanego w ramach PARP, jednak – zgodnie z deklaracją WIB – również po zakończeniu realizacji projektu pod egidą rządowej agencji Rada będzie dalej funkcjonować. – Dziś na starcie mamy jako partnerów 25 organizacji (…). Chcemy stworzyć neutralną platformę do dyskusji o tym jak mają by rozwijani pracownicy sektora finansowego. Chcemy, by tworzone było środowisko, gdzie klient będzie miał zwiększone zaufanie do sektora – dodała.

Karol Jerzy Mórawski