Pisma

Pisma

Skrócony opis pism z aktualnymi okładkami

Miesięcznik Finansowy BANK: Profesjonalny, istniejący ponad 25 lat, magazyn środowiska bankowo-finansowego. Porusza zasadnicze zagadnienia środowiska, omawia ważne zmiany przepisów prawnych, problemy, z jakimi się boryka i możliwe ich rozwiązania. Czytelnikami miesięcznika są głównie menedżerowie banków i pozostałych instytucji finansowych (m.in. towarzystw ubezpieczeniowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, firm leasingowych, firm pośrednictwa kredytowego) wyższego i średniego szczebla, specjaliści, […]

CZYTAJ WIĘCEJ
Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych

XI Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych 2014

zbp.01.250x97

XI Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych 2014

27-28 listopada 2014 r.

Hotel Mazurkas, Ożarów Mazowiecki k. Warszawy

W bieżącym roku obserwujemy kumulację projektów rządowych, inicjatyw parlamentarnych oraz regulacji nadzorczych, które mogą zasadniczo zmienić kształt polskiego sektora finansowania nieruchomości.

W trakcie dwóch dni obrad  Kongresu zgromadzeni dyskutowali o:

 • ostatecznym kształcie nowego instrumentu uwalniania wartości ekonomicznej nieruchomości – odwróconym kredycie hipotecznym,
 • inicjatywach wspierających oszczędzanie na potrzeby mieszkaniowe oraz znaczeniu budowania wkładu własnego i zaangażowania własnych środków kredytobiorcy dla stabilności sektora finansowego,
 • jakości portfela kredytów zabezpieczonych hipotecznie – rozwiązanie problemów kredytów nieregularnych,
 • perspektywie rozwoju rynków hipotecznych i listów zastawnych – nowej formule banków hipotecznych,
 • stanie prac nad uregulowaniami prawnymi w obszarze kredytów hipotecznych w Polsce i UE oraz wpływie nowych zaleceń i projektów nadzorczych na rynek kredytów mieszkaniowych.

statuetka.szklane.domy.250xPodczas tegorocznej edycji Kongresu po raz trzeci przyznana została Nagroda Kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości” SZKLANE DOMY.

Warunki finansowe uczestnictwa:

Opłata z tytułu uczestnictwa w Kongresie wynosi:

 • dla zgłoszeń przesłanych do dnia 31 października br.- 799 PLN netto za osobę,
 • dla zgłoszeń przesłanych 1 listopada br. lub później –  999,00 PLN netto za osobę.

Dodatkowo dla zgłoszeń grupowych:

 • dla zgłoszeń 4 uczestników lub więcej z jednej instytucji koszt jednej osoby wynosi 649 PLN netto.

 

Agenda

 

Komitet ds. Finansowania Nieruchomości

Organizatorem Kongresu jest Komitet ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich, którego przedmiotem działalności jest opiniowanie projektów aktów prawnych i wypracowywanie wspólnego stanowiska w kwestiach dotyczących polityki mieszkaniowej i finansowania mieszkalnictwa, podnoszenie kwalifikacji kadry bankowej poprzez organizowanie szkoleń, konferencji i seminariów oraz reprezentowanie środowiska bankowego w kluczowych kwestiach dotyczących finansowania mieszkalnictwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kredytowanie zabezpieczane hipotecznie.

Działalność Komitetu obejmuje również szereg inicjatyw na rzecz rozwoju rynku nieruchomości w Polsce, w tym realizacji projektów umożliwiającym bankom lepsze zarządzanie ryzykiem kredytowym. Komitet jest zapleczem merytorycznym w obszarze rynku finansowania nieruchomości Zarządu ZBP.

Więcej informacji nt. wydarzenia na stronie:

www.housingfinancecongress.eu

CZYTAJ WIĘCEJ
Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych

X Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych 2013

X Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych 2013

28-29 listopada 2013 r.

Hotel Mazurkas, Ożarów Mazowiecki k. Warszawy

Intencją Kongresu jest zaprezentowanie osiągnięć i problemów odnoszących się do polityki finansowania mieszkalnictwa w każdym z krajów regionu, określenie wymogów dla rynku pierwotnego i wtórnego kredytów hipotecznych, roli polityki krajowej w rozwoju rynku kredytów hipotecznych, określenie możliwości i warunków udziału krajów regionu w harmonizacji rynku kredytów hipotecznych w Europie, ocenienie wpływu tych elementów na dostępność kredytów hipotecznych oraz planów i zamierzeń, jakie realizowane są w poszczególnych krajach regionu.

Przewodnim tematem Jubileuszowego Kongresu będzie:

Aby Polska rosła w siłę a ludziom mieszkało się lepiej!!!
Czy gospodarce opłaca się rozwój budownictwa mieszkaniowego?

W tym kontekście ważna będzie dyskusja czy rynek mieszkaniowy jest kołem zamachowym gospodarki i jakie w ocenie uczestników oraz występujących osób rząd powinien podejmować działania.

Program

W trakcie Jubileuszowego Kongresu chcemy wypracować rozwiązania przed stojącymi przed nami wyzwaniami w takich obszarach, jak:

 1. Ograniczania ryzyka (prawnego, ekonomicznego, gospodarczego, systemowego, katastroficznego) stanowiącego bardzo często barierę dostępu dla ludności do własnego mieszkania w miejscu lub pobliżu jej zamieszkania a nierzadko barierę dostępu do długoterminowego kredytu.
 2. Budowy stabilnego i bezpiecznego rynku finansowania nieruchomości uwzględniającego możliwości zwiększenia zamożności ludności, przy jednoczesnej dywersyfikacji źródeł finansowania ich potrzeb zarówno w obszarze gromadzonych oszczędności na cele mieszkaniowe jak pozyskiwania środków finansowych z rynku kapitałowego.
 3. Promowania rozwiązań zapewniających płynność finansową realizowanych projektów budowlano infrastrukturalnych pełniących istotny element w procesie finansowania potrzeb mieszkaniowych ludności.
 4. Standaryzacji informacji o trendach na rynku nieruchomości i wskaźników ostrzegających o przegrzaniu koniunktury i promowaniu rozwiązań łagodzących skutki cyklów na rynku nieruchomości z uwzględnieniem rekomendowanych działań Środowiska bankowego zapobiegającym negatywnym tendencjom.
 5. Usprawniania procesu budowalnego i kredytowego na jego różnych etapach począwszy od złożenia oferty, wycenę nieruchomości, ocenę zdolności kredytowej, wypłatę kredytu, monitorowanie przepływów finansowych, ochronę wkładów oszczędnościowych nabywców mieszkań.
 6. Innych działań umożliwiających oferowanie konkurencyjnych ofert na rynku nie tylko polskim ale i europejskim.

Komitet ds. Finansowania Nieruchomości

Organizatorem Kongresu jest Komitet ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich, którego przedmiotem działalności jest opiniowanie projektów aktów prawnych i wypracowywanie wspólnego stanowiska w kwestiach dotyczących polityki mieszkaniowej i finansowania mieszkalnictwa, podnoszenie kwalifikacji kadry bankowej poprzez organizowanie szkoleń, konferencji i seminariów oraz reprezentowanie środowiska bankowego w kluczowych kwestiach dotyczących finansowania mieszkalnictwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kredytowanie zabezpieczane hipotecznie.

Działalność Komitetu obejmuje również szereg inicjatyw na rzecz rozwoju rynku nieruchomości w Polsce, w tym realizacji projektów umożliwiającym bankom lepsze zarządzanie ryzykiem kredytowym. Komitet jest zapleczem merytorycznym w obszarze rynku finansowania nieruchomości Zarządu ZBP.

Strona internetowa wydarzenia:

www.housingfinancecongress.eu

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1