FN 2009/04-06 (kwiecień – czerwiec 2009)

FN 2009/04-06 (kwiecień - czerwiec 2009)

Redaktor Naczelna FN: czerwiec 2009

Szanowni Państwo!

Nie możemy, niestety, triumfalnie ogłosić zakończenia kryzysu w finansowaniu nieruchomości i w żadnej z branż z nim związanych, choć uczynilibyśmy to z ogromną satysfakcją. Wciąż występuje wiele ograniczeń, pojawiają się negatywne zjawiska i nowe zagrożenia. Nieustannie trzeba monitorować ryzyko i zastanawiać się, jak mu zapobiegać, a przynajmniej zmniejszać..

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2009/04-06 (kwiecień - czerwiec 2009)

Rynek finansowania nieruchomości:Metodyczne ppodstawy konstrukcji indeksów rynku nieruchomości

urban.krystyna.01.100xWłączanie nieruchomości do portfeli inwestycyjnych wydaje się być szczególnie zasadne ze względu na stały wzrost wartości nieruchomości oraz specyficzne cechy, niespotykane wśród innych instrumentów rynku kapitałowego, takie, jak skuteczna ochrona przed inflacją, niskie ryzyko inwestycji, źródło uzyskiwania dochodu bieżącego, zabezpieczenie kapitału, możliwość odmrożenia kapitału, źródło ulg podatkowych, jak również możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego dzięki niskiemu skorelowaniu nieruchomości z instrumentami rynku kapitałowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2009/04-06 (kwiecień - czerwiec 2009)

Rynek finansowania nieruchomości: Sprzedażowy model equity release – rynek w krajach Unii Europejskiej i perspektywy dla Polski

wachnicka.agnieszka.01.100xSystemy finansowania dla seniorów posiadających własne nieruchomości, znane jako programy Equity Release, oferowane są na rynkach światowych od wielu lat, zarówno przez instytucje rynku finansowego, jak też przez wyspecjalizowane podmioty spoza tego rynku. Wraz z pogłębianiem się zjawiska tzw. ageing society zapotrzebowanie na tego typu produkty stale wzrasta. Programy ERS przestają być wyłączną domeną rynków rozwiniętych, wkraczając na rynki krajów rozwijających się. Artykuł ma na celu wskazanie modeli funkcjonujących w ramach systemów ERS, scharakteryzowanie rynku modelu sprzedażowego ERS w krajach Unii Europejskiej oraz wskazanie perspektyw jego rozwoju w Polsce.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2009/04-06 (kwiecień - czerwiec 2009)

Rynek finansowania nieruchomości: Doświadczenia Kanady i USA w dziedzinie ubezpieczeń kredytów hipotecznych w trakcie obecnego kryzysu finansowego

wydra.michal.01.100xW okresie obecnego kryzysu warto poznać doświadczenia z rynku amerykańskiego i kanadyjskiego na temat instrumentu wspierającego rozwój budownictwa mieszkaniowego, rynku finansowania oraz zwiększania dostępności mieszkań dla ludności. Ten instrument to ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Jego znaczenie jest o tyle ważne, że w wymienionych krajach pozwalał on transferować ryzyko poza sektor bankowy, dzięki czemu banki mogły obejmować swoją akcją kredytową klientów z segmentu, którzy bez odpowiednich gwarancji i ubezpieczeń nie spełnialiby pozytywnych kryteriów kwalifikujących ich do otrzymania kredytu mieszkaniowego. Z punktu widzenia naszego kraju istotne jest, jak te doświadczenia mogą wpłynąć na rozwój rynku kredytów mieszkaniowych, a zwłaszcza na rozwój ubezpieczeń kredytów hipotecznych w Polsce.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2009/04-06 (kwiecień - czerwiec 2009)

Rynek finansowania nieruchomości: Jakość życia w wybranych miastach Polski i ich otoczeniu

pazgan.michal.01.100xW licznie wydawanych publikacjach oraz artykułach można spotkać różnego typu analizy dotyczące jakości życia mieszkańców. Pojęcie to jest bardzo szerokie, różnie rozumiane i trudne do jednoznacznego zdefiniowania. Na pewno na jakość życia wpływa zamożność mieszkańców, wolna przestrzeń, w tym mieszkalna, jakość infrastruktury technicznej i społecznej czy jakość środowiska przyrodniczego.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2009/04-06 (kwiecień - czerwiec 2009)

Rynek Finansowania Nieruchomości: Perspektywy sektora deweloperskiego w Polsce – czyli będą budowane nowe mieszkania?

grzabka.pawel.01.100xSektor deweloperski znajduje się obecnie w sytuacji bezprecedensowej. Cała branża stoi przed wyborem całkowitej zmiany modelu działania i finansowania działalności lub też dramatycznym zmniejszeniem liczby budowanych mieszkań. Kryzys finansowy i gospodarczy fundamentalnie zmienił perspektywę rozwoju branży deweloperskiej i zmusza przedsiębiorstwa w tym sektorze gospodarski do przemyślenia, w jaki sposób mogą funkcjonować i rozwijać się w nowej sytuacji. Nic w najbliższej przyszłości nie będzie przypominać ostatnich lat. Ale zacznijmy od początku…

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2009/04-06 (kwiecień - czerwiec 2009)

Akademia: Wskaźnik Altmana – fakty i mity

zdyb.w.marek.01.100xSektor spółek budowlanych i inżynieryjnych GPW, pomimo pogarszających się warunków makroekonomicznych, nadal podtrzymuje czołową pozycję na polskim rynku kapitałowym. Uśredniona marża operacyjna na koniec 2008 r. sięgnęła 5,8 proc., zaś po I kw. 2009 r. przekroczyła 6 proc. Branża budowlana jest jedną z niewielu na GPW, które nadal zwiększają zyski, aczkolwiek od szczytu w połowie 2007 r. nie przekłada się to już wprost na rentowność netto.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2009/04-06 (kwiecień - czerwiec 2009)

Akademia: Inwestycje nieruchomościowe w Białymstoku w kontekście rozwoju i atrakcyjności inwestycyjnej miasta

golabeska.elzbieta.01.100xRozwój inwestycji nieruchomościowych jest wypadkową szeregu uwarunkowań, głównie ekonomicznych, prawnych, finansowych, instytucjonalnych, a nawet politycznych. Uwarunkowania te tworzą otoczenie wyznaczające klimat inwestycyjny w danym kraju i poszczególnych jego regionach, determinowany przez czynniki występujące po stronie podaży i popytu.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2009/04-06 (kwiecień - czerwiec 2009)

Raporty: Kredyty dla gospodarstw domowych 2008-2009- gdzie uderzył kryzys?

topinski.andrzej.04.a.100xZadłużenie gospodarstw domowych w kwietniu 2009 roku wyniosło (wg NBP) 392 mld złotych, co w stosunku do początku 2008 roku oznacza imponujący wzrost o 52 proc., z czego zadłużenie nominowane w złotych wyniosło 234 mld (wzrost o 27 proc.), zaś w walutach równowartość 158 mld PLN (wzrost o 116 proc., a po wyeliminowaniu skutków osłabienia złotego wobec franka szwajcarskiego – o 77 proc.).

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2009/04-06 (kwiecień - czerwiec 2009)

Przegląd: Sprawozdanie z działalności komitetu ds. finansowania nieruchomości (KdFN) w I połowie 2009r.

Aktywność Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich w I półroczu 2009 r. koncentrowała na działaniach mających na celu zwiększenie dostępności usług bankowych dla ludności oraz wypracowanie propozycji stabilizacji rynku finansowania nieruchomości w sytuacji, gdy z USA napływały sygnały o problemach w spłacie mieszkaniowych kredytów hipotecznych.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1