Rynek finansowania nieruchomości: Jakość życia w wybranych miastach Polski i ich otoczeniu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pazgan.michal.01.100xW licznie wydawanych publikacjach oraz artykułach można spotkać różnego typu analizy dotyczące jakości życia mieszkańców. Pojęcie to jest bardzo szerokie, różnie rozumiane i trudne do jednoznacznego zdefiniowania. Na pewno na jakość życia wpływa zamożność mieszkańców, wolna przestrzeń, w tym mieszkalna, jakość infrastruktury technicznej i społecznej czy jakość środowiska przyrodniczego.

Michał Pazgan
Specjalista ds. Analiz Rynku,
Centrum AMRON

Wstęp

Faktem stał się przepływ ludności z centrów miast na ich obrzeża: do mniejszych miast, bądź na tereny wiejskie, bardzo często tuż poza granicę rdzenia aglomeracji. Również deweloperzy, w odpowiedzi na zapotrzebowanie potencjalnych mieszkańców, upodobali sobie miejsca niedaleko granic największych miast na realizację osiedli domów, bądź niewielkich bloków. Ta tendencja również przyczyniła się do wzrostu cen nieruchomości w lokalizacjach podmiejskich.

Niniejszy artykuł stanowi próbę określenia jakości życia wybranych największych miast i powiatów ich otaczających na podstawie dostępnych danych w Banku Danych Regionalnych GUS, uzupełnionych o wskaźniki dotyczące cen nieruchomości, zaczerpnięte z Systemu AMRON.

Opis zastosowanej metody

Pierwszy etap badań miał na celu wyznaczenie czynników oraz dobór zmiennych typologicznych, czyli mierników jakości życia. Do badań przyjęto następujące wskaźniki:

 1. gęstość zaludnienia w osobach na km2,
 2. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 mieszkańca w zł,
 3. drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2 w km,
 4. odpady wytworzone na 1 mieszkańca w kg,
 5. tereny zieleni miejskiej ogólnodostępnej na 1 mieszkańca w m2,
 6. przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę w m2,
 7. mieszkania oddane do użytku na 1000 zawartych małżeństw,
 8. długość sieci wodociągowej na 100 km2 w km,
 9. długość sieci kanalizacyjnej na 100 km2 w km,
 10. długość sieci gazowej na 100 km2 w km,
 11. długość linii komunikacji autobusowej i tramwajowej na 100 km2 w km,
 12. lekarze medycyny na 10 000 mieszkańców,
 13. podmioty zarejestrowane w REGON na 1000 mieszkańców,
 14. wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów JST na 1 mieszkańca w PLN,
 15. udział bezrobotnych w liczbie osób w wieku produkcyjnym w proc.,
 16. liczba komputerów w szkołach podstawowych i gimnazjach na 1000 uczniów,
 17. ilość m2 mieszkania, które można nabyć za przeciętne wynagrodzenie,
 18. ilość m2 gruntu rolnego, które można nabyć za przeciętne wynagrodzenie, oraz dwóch kolejnych, których wpływ na wynik przeanalizowano w końcowej części artykułu na przykładzie aglomeracji warszawskiej i krakowskiej,
 19. emisja zanieczyszczeń pyłowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kg,
 20. emisja zanieczyszczeń gazowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kg.

Analizując wartości poszczególnych cech dobranych do badań, można dojść do wniosku, że są one wprost nieporównywalne. Występuje zatem konieczność ujednolicenia ich wartości. W drugim etapie badań przeprowadzono standaryzację opartą na formule zerojedynkowej według następującego wzoru:


W ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI