nbs.2010.11.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (listopad 2010)

  • Daniny banków i ich klientów. Obciążenia banków z tytułu wpłat do BFG w najbliższych latach wyniosą do 400 mln zł rocznie. Na 1 mln euro udzielonych kredytów przypada 359 euro kosztów nadzoru bankowego, tj. kilkakrotnie więcej niż w innych krajach Unii Europejskiej.
  • Odkryjmy moc śpiącego misia
  • Spółdzielcy Wielkopolanie. Urodziny GBW
  • Kapitał z giełdy. Spółdzielnie na akcje

NBS 2010/11

NBS 2010/11

Monitor spółdzielczy: listopad 2010

nbs.2010.11.foto.004.b.200xW PAŁACU PREZYDENCKIM

Na spotkaniu z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim w ramach Forum Debaty Publicznej przedstawiciele organizacji przedsiębiorców – m.in. Związku Banków Polskich i Krajowej Rady Spółdzielczej – przekazali listę postulatów i sformułowali „…oczekiwanie wspierania ze strony Prezydenta RP działań stymulujących rozwój gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem roli banków w budowaniu potencjału ekonomicznego przedsiębiorstw oraz zaspakajaniu potrzeb kapitałowych osób indywidualnych. W celu realizacji tego postulatu – czytamy w dokumencie – stawiamy do dyspozycji naszych najlepszych ekspertów, tak by wszelkie rozwiązania dotyczące funkcjonowania banków lub mające wpływ na ich działalność, mogły być na bieżąco konsultowane i omawiane ze środowiskiem bankowym. Prezydent RP powinien stać na straży budowy silnej, innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki, w oparciu o możliwości, jakie daje wsparcie ze strony działających na polskim rynku banków.”

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2010/11

Prezentacja: IT Card szczęśliwą kartą Banków Spółdzielczych

nbs.2010.11.foto.26.a.450xBankomaty biometryczne uważano dotychczas za rozwiązanie przyszłości. Na szerszą skalę zastosowano je jedynie w Japonii, gdzie już blisko połowa tego typu urządzeń zamiast PIN-u do autoryzacji wykorzystuje skan biometryczny naczyń krwionośnych palca. W marcu 2010r., w celu zautomatyzowania obsługi wypłat zasiłków społecznych, uruchomione zostały pierwsze w Polsce i Europie bankomaty biometryczne – w Banku BPS oraz w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku. Obecnie trwają procesy wdrożeniowe mające na celu uruchomienie tej technologii – w sumie w blisko 130 bankomatach należących do obu tych Banków. Czy w związku z tym, rozwinie się w Polsce rynek usług związanych z wypłatą zasiłków społecznych za pośrednictwem bankomatów biometrycznych?

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2010/11

Sygnały: listopad 2010

nbs.2009.03.foto.25.a.150xOSTROŻNE FIRMY

Z badań Expandera wynika, że 40 proc. dużych przedsiębiorstw potwierdza korzystanie z kredytu obrotowego, jednak aż 52 proc. nie sięga po finansowanie z banku, ponieważ posiada własne środki. Tylko 6 proc. nie posiłkuje się kredytem obrotowym, tłumacząc to trudnością w jego zdobyciu. Dużych firm, których zobowiązania wobec instytucji finansowych stanowią ponad 40 proc. wartości aktywów, jest tylko ponad 5 proc. W teorii strategie finansowania majątku firmy w mniej niż 50 proc. ze środków obcych uważa się za zachowawczą.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2010/11

Rekomendacje na kryzysk: listopad 2010

nbs.2010.11.foto.046.a.100xSUPER LIDER

Podczas Zgromadzenia Prezesów Grupy BPS ogłoszono laureatów rankingu banków zrzeszenia. Tytuł Super Lidera i puchar przechodni za osiągnięcia w 2009 r. zdobył Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli, którym od wielu lat znakomicie zarządza prezes Stanisław Kłapeć (na zdjęciu). Tytuł Lidera przypadł w udziale: BS w Jarosławiu, BS w Księżpolu, BS w Pszczynie, ŁBS w Łącku, WBS w Jonkowie i BS w Brzeźnicy, zaś wyróżnienia specjalne: SBR w Szepietowie, BS w Krościenku nad Dunajcem, BS w Zatorze, ŚBS „Silesia” w Katowicach. Konkursową statuetkę otrzymał Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej za dwukrotne zdobycie tytułu Super Lidera w latach 2007 i 2008.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2010/11

Prezentacja: Inwestycja w procesy biznesowe, czy warto?

Zacznijmy od postawienia pytania: czym są procesy biznesowe i jaką rolę odgrywają w nowoczesnej organizacji? Na potrzeby naszego artykułu posłużę się definicją opracowaną przez prof. Wilhelma Augusta Scheera: „Proces – to łańcuch działań (funkcji) logicznie powiązanych, realizowanych sekwencyjnie lub równolegle, które wykorzystując dostępne zasoby (ludzi, surowce i materiały, narzędzia, wyposażenie) przetwarzają wejścia w wyjścia, prowadząc do osiągnięcia zamierzonego celu (produktu)”.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2010/11

Opinie zawieszone w sieci: listopad 2010

nbs.2009.03.foto.32.a.150xNADPŁYNNY SEKTOR

Głównym źródłem wzrostu nadpłynności sektora bankowego są fundusze unijne otrzymywane przez Polskę w ramach tzw. perspektywy finansowej. Fundusze te, zamieniane z euro na złote przez NBP, zasilają rynek międzybankowy, stąd jego nadzwyczajna, niespotykana do tej pory płynność. Należy się spodziewać, że będzie ona rosła z uwagi na to, iż Polska jest beneficjentem funduszy unijnych – napływ tych środków przewyższa składki płacone przez Polskę na rzecz budżetu unijnego. Dodatkowym źródłem płynności złotowej są również zyski z zarządzania rezerwami dewizowymi NBP.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2010/11

Prezentacja: Pranie znów na topie w bankach spółdzielczych Część 1. Uwarunkowanie prawne i organizacyjne

nbs.2010.11.foto.57.a.150xProblematyka przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu już od dziesięciolecia obecna jest w polskim prawie i praktyce zarządzania ryzykami bankowymi. Ustawa z 16 listopada 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1216) określiła zasady i tryb przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz obowiązki podmiotów uczestniczących w obrocie finansowym w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1