Prezentacja: Pranie znów na topie w bankach spółdzielczych Część 1. Uwarunkowanie prawne i organizacyjne

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2010.11.foto.57.a.150xProblematyka przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu już od dziesięciolecia obecna jest w polskim prawie i praktyce zarządzania ryzykami bankowymi. Ustawa z 16 listopada 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1216) określiła zasady i tryb przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz obowiązki podmiotów uczestniczących w obrocie finansowym w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji.

Krzysztof Maderak

Ustawa ta definiowała pojęcie instytucji zobowiązanej, transakcji, wartości majątkowych, rachunku i wstrzymania transakcji, wskazywała organy właściwe w sprawie, określała obowiązek rejestracji transakcji i osób jej dokonujących, zasady przekazywania informacji przez instytucje obowiązane, regulowała procedurę wstrzymywania transakcji oraz kwestie formalne dotyczące kontrolowania instytucji zobowiązanych, ochrony i udostępniania informacji, a także odpowiedzialności karnej.

W okresie od listopada 2000 r. system przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy uległ poważnym zmianom. Wejście Polski do Unii Europejskiej wymusiło dostosowanie przepisów prawa krajowego do unormowań unijnych, z których kluczowe były:

 • Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309),
 • Rozporządzenie nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (Dz.U. 345)

Powyższe unijne akty prawne oraz doświadczenia sektora bankowego i innych instytucji obowiązanych stały się podstawą nowelizacji podpisanej przez Prezydenta RP w dniu 9 lipca 2009 r. (Dz.U. 2009 Nr 166 poz. 1317), która poza wieloma istotnymi zmianami merytorycznymi i uszczegółowieniami wprowadziła nową nazwę dla zmienianego aktu. Tytuł ustawy otrzymał brzmienie – o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Wg ustawy pranie pieniędzy to zamierzone postępowanie polegające na:

 • zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub z udziału w takiej działalności, w celu ukrycia lub zatajenia bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych albo udzieleniu pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności w celu uniknięcia przez nią prawnych konsekwencji tych działań,
 • ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru wartości majątkowych lub praw związanych z nimi, ich źródła, miejsca przechowywania, rozporządzania, faktu ich przemieszczania, ze świadomością, że wartości te pochodzą z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,
 • nabyciu, objęciu w posiadanie albo używaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,
 • współdziałaniu, usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu w przypadkach zachowań określonych w lit. a-c

– również jeżeli działania, w ramach których uzyskano wartości majątkowe, były prowadzone na terytorium innego państwa niż Rzeczpospolita Polska (Dz.U. 2000 Nr 116 poz. 1216 z pózn. zm., art. 2 pkt. 9).

...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI