NBS 2009/07-08

NBS 2009/07-08

Monitor spółdzielczy: lipiec- sierpień 2009

nbs.2009.05.foto.04.a.150xZAPALA SIĘ CZERWONE SWIATŁO

W najnowszej edycji „Raportu o stabilności systemu fnansowe-go – czerwiec 2009 r.” eksperci NBP ostrzegają, że w I kwartale br. około 14 proc. aktywów sektora bankowego przynosiło ich właś­cicielom stratę. Walka o depozy­ty i wyższa premia za ryzyko na rynku międzybankowym podraża krańcowy koszt pozyskania fnan-sowania, przez co spada różnica między efektywnym oprocento­waniem kredytów i depozytów. Banki próbują rekompensować oczekiwany spadek wyników f-nansowych przez podnoszenie prowizji i opłat związanych m.in. z prowadzeniem rachunków klientów.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2009/07-08

Sygnały: lipec- sierpień 2009

nbs.2009.07-08.foto.17.a.100xKUSZENIE KOWALSKIEGO

Z raportu Expandera wynika, że w bankowej wojnie o oszczędności Polaków wysokość oprocentowania powoli schodzi na drugi plan. Niektó­re banki, choć nie oferują najwyższe­go oprocentowania na rynku, to liczą, że uda im się przyciągnąć pieniądze klientów dzięki promocjom. W BGŻ promocja dotyczy lokat 3-miesięcz-nych. Osoby, które z tej oferty sko­rzystają, mają szansę wygrać 3 sztabki złota. Bank Śląski i Kredyt Bank objęły promocją konta oszczędnościowe. W tym pierwszym można wygrać cztery samochody, rowery i nawigacje GPS. Ciekawszą promocję wprowadził jednak Kredyt Bank. Osoba, która za­chęci kogoś do otwarcia konta, otrzy­ma 50 zł (tyle samo dostanie osoba, która to konto otworzy). Warunkiem wypłaty nagrody jest jednak przele­wanie na nowe konto wynagrodzenia w kwocie przynajmniej 500 zł. Wy­grać można nie więcej niż 750 zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2009/07-08

Banki, rynek, klienci: Bank centralny za otwartymi

nbs.2009.07-08.foto.18.a.200xFurgonetka z pieniędzmi podjeżdża pod stołeczny oddział Narodowego Banku Polskiego przy ul. Świętokrzyskiej. W czasie rozładunku cennego transportu, nagle z piskiem opon wpada na dziedziniec czarna terenówka z zamaskowanymi napastnikami. Wywiązuje się strzelanina, jeden ze strażników zostaje ranny. Pozostałym udaje się obezwładnić bandytów i udaremnić napad, a… publiczność nagradza ich brawami.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2009/07-08

Prezentacje: Rewolucja płatności bezstykowych i mobilnych

nbs.2009.07-08.foto.30.c.200xKonferencja zatytułowana „Płatności bezstykowe: technologia i praktyka, wyzwania i efekty” spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Przybyło na nią ponad sto osób reprezentujących przede wszystkim sektor finansowy oraz firmy produkujące karty bezstykowe i rozwiązania informatyczne i logistyczne zapewniające sprawną obsługę p0atności bezstykowych i mobilnych. Świadczy to dobitnie o zaawansowaniu prac prowadzonych w Polsce w zakresie wykorzystania technologii RFID dla obsługi płatności.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2009/07-08

Promocja: Minimalizowanie ryzyka? Tak – im wcześniej, tym lepiej!

nbs.2009.07-08.foto.38.a.150xW ostatnich tygodniach, znacznie szybciej niż przed rokiem rośnie liczba osób zalegającymi ze spłatami kredytów. Czy można sprawdzić wiarygodność płatniczą potencjalnego klienta zanim przyzna mu się kredyt? Czy można zabezpieczyć się lepiej przed sytuacjami jego niewypłacalności i tym samym zmniejszyć ryzyko swojego banku? Tak! Należy korzystać z wszelkich dostępnych źródeł informacji o kliencie!

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2009/07-08

Promocje: Wyzwania w systemie bankowym w XXI wieku – echa konferencji

nbs.2009.07-08.foto.40.a.200xW dniach 7-8 maja br. odbyła się w pięknym san­domierskim Zamku Kazimierzowskim oraz siedzibie Wyższej Szkoły Humnistyczno-Przyrodniczej kon­ferencja naukowa Wyzwania w systemie bankowym w XXI wieku. Zorganizowana przez dwie świętokrzy­skie uczelnie – Wyższą Szkołę Humanistyczno-Przy-rodniczą z Sandomierza oraz Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego z Kielc – zgromadziła 35 prelegentów z 14 ośrodków akademickich z całej Polski oraz kilkudziesięciu gości z różnych jednostek sektora bankowego i fnansowego oraz administracji publicznej. Projekt dofnansowany został ze środków Narodowego Banku Polskiego a wśród partnerów konferencji można wymienić Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Bank BGŻ. Patronat medialny sprawował między innymi Kurier Finansowy i Nowoczesny Bank Spółdzielczy.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2009/07-08

Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk

nbs.2009.07-08.foto.44.a.300x

OBLIGACJE KOMUNALNE

W centrali Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu podpisano dokumenty związane z emisją ob­ligacji komunalnych Gminy Mieścisko. Gmina wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 2,3 mln zł.Emisja została podzielona na dziewięć serii, z których ostatnia zostanie wykupiona przez emitenta w 2018 r.. Wysokość oprocentowania będzie określana na podstawie stawki WIBOR dla okresu sześciu miesięcy. Środki pozyskane z emisji obligacji gmina zamierza przeznaczyć m.in. na budowę sali gimnastycznej dla gimnazjum, chodników oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi. Emisja Gminy Mościsko jest już drugą, dla której funkcję agenta powierzono GBW SA. Jak już informowaliśmy, poznański bank został wcześniej wybrany współ­organizatorem i gwarantem emisji obligacji Krakowa. Emisję w królewskim mieście zorganizują 4 banki: Gospo­darczy Bank Wielkopolski, PKO PB, Deutsche Bank oraz Bank Ochrony Środowiska.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2009/07-08

OPINIE zawieszone w sieci: lipec-sierpień 2009

nbs.2009.07-08.foto.47.a.150xKREATYWNI KSIĘGOWI

Straty sektora finansowego na świecie szacowane są na około 700 bln dolarów co stanowi około 10 proc. świato­wego PKB. Właściciele największych na świecie instytucji finansowych poszukują więc wszelkich sposobów, aby znaleźć sponsorów-frajerów, którzy utrzymają przy życiu ich upadające banki i tym samym przedłużą aktualny system społecznej i ekonomicznej kontroli. Doskonałym narzędziem do takiej eksploatacji okazały się zmiany dokonane przez londyński Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Stan­dardach Sprawozdawczości Finansowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1